Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Leefloon in het kader van loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld is verhoogd op 1 mei 2022

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), onderdeel van de FOD Financiën - Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, kan loonbeslag leggen bij onbetaald gebleven onderhoudsgelden. Deze dienst kan er voor kiezen om het volledige loon in beslag te nemen of om slechts beslag te leggen op het deel van het nettoloon dat het leefloon overstijgt.

Een leefloon is een minimumloon voor personen die niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie.

Sinds 1 mei 2022 zijn de basisbedragen van het leefloon verhoogd wat ook een invloed kan hebben op de loonbeslagen gelegd door de Dienst voor Alimentatievorderingen.

Sinds 1 mei 2022 gelden de volgende bedragen van het leefloon:

  • categorie 1: elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofzakelijk gemeenschappelijk regelen: € 743,78;
  • categorie 2: alleenstaande personen: € 1.115,67;
  • categorie 3: personen die samenwonen met een gezin ten laste: € 1.507,77.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.