Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexatie en loonaanpassingen januari 2018

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

102.08

Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk

1%

Alle lonen

106.01

Cementfabrieken

0,1062%

Enkel op de minimumlonen

(+ index ploegenpremie)

110

Textielverzorging

1,79%

Op alle lonen

113.04

Pannenbakkerijen

0,23%

Op alle lonen

114

Steenbakkerijen

0,5%

Op alle lonen

117

Petroleumnijverheid en -handel

0,1062%

Enkel op de minimumlonen

118+sub

Voedingsnijverheid

1,79%

Op alle lonen

(+ index van:

-118.03: weekendpremie

-118.06: anciënniteitspremie

-118.11: aanwezigheidspremie)

119+sub

Handel in voedingswaren

1,83%

Op alle lonen

121

Schoonmaak

0,41%

Op alle lonen

124

Bouw

0,208%

Op effectieve en minimumlonen ten belope van de minimumlonen

(+ index vergoedingen kost en huisvesting en loontoeslag petrochemie)

125.01

Bosontginningen

0,2%

Enkel op de minimumlonen

125.02

Zagerijen en aanverwante nijverheden

0,2%

Op effectieve en minimumlonen ten belope van de minimumlonen

125.03

Houthandel

0,2%

Op alle lonen

128+sub

Huiden- en lederbedrijf en vervangingsprodukten

0,24%

Op alle lonen

(+ index werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever))

129

Voortbrenging van papierpap, papier en karton

0,44%

Op alle lonen

133+sub

Tabaksbedrijf

0,23%

Op alle lonen

136

Papier- en kartonbewerking

0,44%

Op alle lonen (toepassen na cao-loonsverhoging – zie verder)

139

Binnenscheepvaart : sleepdiensten

0,79%

Enkel op de minimumlonen

140.03

 

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden: garagepersoneel

1,78%

Op effectieve en minimumlonen ten belope van de minimumlonen

(+ index anciënniteitstoeslag)

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden: rijdend personeel

1,78%

Op effectieve en minimumlonen ten belope van de minimumlonen

 (+ index anciënniteitstoeslag, ARAB vergoeding, verblijfsvergoedingen, nachtvergoeding, aanvullende uitkering bij ziekte)

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden: niet rijdend personeel

1,78%

Op effectieve en minimumlonen ten belope van de minimumlonen

 (+ index anciënniteitstoeslag en aanvullende uitkering bij ziekte)

142.01

Terugwinning van metalen

1,88%

Op alle lonen

142.04

Terugwinning van allerlei producten (Recuperatie van glas, rubber, ...)

1,88%

Op alle lonen

144

Landbouw

1,79%

Op alle lonen

145+sub

Tuinbouwbedrijf

1,79%

Op alle lonen (toepassen na CAOloonsverhoging)

(145.04: ook index mobiliteitspremie)

149.01

Elektriciens

1,88%

Op alle lonen

200

Aanvullend paritair comité voor bedienden

1,83%

Op alle lonen

216

Notarisbedienden

0,26%

Op alle lonen

217

Casinobedienden

  • Spelpersoneel slotmachines

 

  • Bedienden klassieke spelen

 

1,788%

 

2%

 

Op alle lonen

 

Enkel op de minimumlonen

220

Bedienden uit de voedingsnijverheid

1,79%

Op alle lonen

221

Bedienden uit de papiernijverheid

0,44%

Op alle lonen

222

Bedienden van de papier- en kartonbewerking

0,44%

Op alle lonen

226

Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken

1,4%

Op alle lonen. De verhoging van de effectieve lonen beperkt zich tot de eindwedde van klasse 8.

302

Hotelbedrijf

1,788%

Op alle lonen

(+ index flexibiliteitstoeslag in cateringbedrijven, nachttoeslag, kledijvergoedingen)

306

Verzekeringswezen

1,87604%

Op effectieve en minimumlonen ten belope van de minimumlonen

309

Beursvennootschappen

0,1642%

Op effectieve en minimumlonen ten belope van de minimumlonen

310

Banken

0,16%

Enkel op de minimumlonen (voor de spaarbanken is dit op de effectieve en minimumlonen ten belope van de minimumlonen)

323

Beheer van gebouwen en dienstboden

1,83%

Op alle lonen

326

Gas- en elektriciteitsbedrijf

0,1062%

Enkel op de minimumlonen

333

Toeristische attracties

1,83%

Op alle lonen

340

Orthopedische technologieën

0,24% (arb.) - 1,83% (bed.)

Op alle lonen

341

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

1,83%

Op alle lonen

 

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

100

Aanvullend paritair comité voor de arbeiders

CAOLoonsverhoging: Enkel voor de arbeiders van de ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het uurloon hoger is dan het minimumuurloon van de sector, wordt het uurloon (referentie 31/12/2016) verhoogd met 1,7% op 1/1/2018 mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon/en of andere voordelen die in 2017 op ondernemingsvlak werden of worden toegekend , aan dezelfde kost (bruto + patronale RSZ-bijdrage), uitgezonderd bonussen in het kader van cao nr 90 en automatische verhogingen van het loon in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak.

102.09

Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

Ecocheques twv 100 EUR. Deeltijdsen pro rata.

Referteperiode van 01.01.2017 tot 31.12.2017.

105

Non-ferrometalen

Jaarlijks wederkerende premie van 196,60 EUR of 1,2 % van het individuele brutoloon aan 100 % (waarvan 0,3% van het individuele brutoloon aan 100 % in een ondernemingscao voor 31.12.2015 kan besteed worden aan een gelijkwaardige andere verzekering), te storten vanaf 1 januari 2018 in een verzekeringsstelsel op ondernemingsniveau. Besteding volgens bestaande bedrijfsakkoorden gesloten uiterlijk 30.06.2001.

116

Scheikundige nijverheid : nationaal

CAOLoonsverhoging : Enkel van toepassing op de niet-geconventioneerde ondernemingen (= ondernemingen die geen bedrijfsakkoorden kunnen sluiten): 1,1 % voor de reële uurlonen en de forfaitaire ploegenpremies.

ó Deze verhoging is niet van toepassing of slechts gedeeltelijk indien andere verhogingen van het uurloon en/of voordelen worden toegekend in 2017-2018.

ó Niet van toepassing op de kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg.

ó Niet van toepassing op de arbeiders die op 01.05.2017 de CAO-verhoging van 0,12 EUR (in stelsel 40 u/week) hebben genoten.

Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg (Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid)

Resultaatsgebonden premie voor werknemers met een anciënniteit van minstens de helft van de referteperiode. Referteperiode van 01.01.2017 tot 31.12.2017 of verschoven boekjaar 01.04.2017 tot 31.03.2018. Uitbetaling in 2018 (bij de loonafrekening voor de maand volgend op de maand waarin de jaarrekening werd goedgekeurd en desgevallend gecertificeerd door de bedrijfsrevisor). Prorata bonus voor de deeltijdse werknemers.

118 (excl.

118.03)

Voedingsnijverheid

 

 

 

 

 

 

 

PC 118.11 (Vleesconserven)

- verhoging minimumbedragen ploegenpremies (niet voor premies uitgedrukt in percentages).

- verhoging minimumbedrag nachtpremie (niet voor premies uitgedrukt in percentages).

- verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid).

- verhoging vergoeding arbeidskledij.

 

- CAOLoonsverhoging: (Enkel voor de subsector van de vleesconserven) Eerste fase van de invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende schaallonen. Niet van toepassing indien een ondernemingscao met analytische functieclassificatie wordt gesloten.

+ aanpassing koudepremie vleesconserven.

119

+sub

Handel in voedingswaren

- Toekenning jaarlijkse brutopremie van 144,17 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing in ondernemingen met syndicale afvaardiging waar ten laatste vóór 15.11.2015 door een akkoord voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.

 

- Toekenning jaarlijkse brutopremie van 51,50 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau ten laatste vóór 15.11.2015 voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.

 

- Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 78,54 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2017. Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2018. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

 

- Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 165,42 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2017. Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2018. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

120.02

Vlasbereiding

CAOLoonsverhoging van 0,55% op alle lonen.

121

Schoonmaak

- Verlaging (!) van de werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 0,80 EUR voor werknemers categorie 8D (magazijniers) en categorie 8E (garagepersoneel): dus vanaf nu MC’s met waarde van 2,72 EUR (WG-bijdrage van 1,63 EUR + WN-bijdrage van 1,09 EUR)

 

- Arbeiders die hun werkzaamheden uitvoeren op de zetel van de onderneming: toekenning ecocheques 1,63 EUR per gepresteerde dag. Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere netto maatregel voorziet.

- Arbeiders van de categorieën 8 die recht hebben op een verhoogde dagvergoeding en arbeiders van categorieën 8 tot 8C: toekenning ecocheques 0,83 EUR per gepresteerde dag. Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere netto maatregel voorziet.

- Arbeiders van categorie 8D en 8E: geen recht meer op ecocheques.

129

Voortbrenging van papierpap, papier en karton

CAOLoonsverhoging met 1,1 % op de reële lonen. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemingscao neergelegd uiterlijk op 31.12.2017.

132

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

CAOLoonsverhoging van 0,5% op alle lonen.

136

Papier- en kartonbewerking

CAOLoonsverhoging van 1,1 % van de minimumlonen.

- Ondernemingen ZONDER ONDERSCHEID tussen arbeiders en bedienden op vlak van de groepsverzekering/extra-legale voordelen:

Alternatieve invulling van 1,1 % is mogelijk via een ondernemingscao neergelegd tegen 31.12.2017.

Bij gebreke aan een akkoord verhogen de reële lonen met 1,1 %.

 

- Ondernemingen MET ONDERSCHEID tussen arbeiders en bedienden op vlak van de groepsverzekering/extra-legale voordelen:

  • alternatieve CAO-verhoging van 0,8 % via een ondernemingscao neergelegd tegen 31.12.2017;

EN

  • 0,4 % voorbehouden voor de harmonisering van de groepsverzekering of 0,3 % in geval van andere harmonisatiemaatregelen, ingevoerd met retroactief effect op 01.01.2017.

 

- Ondernemingen MET ONDERSCHEID tussen arbeiders en bedienden op vlak van de groepsverzekering/extra-legale voordelen en die geen maatregelen hebben genomen om de groepsverzekering te verhogen:

CAO-verhoging van 1,1 %.

140.01

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - Geregeld Vervoer (Autobussen en autocars)

- Rijdend personeel : cadeaucheque 35 EUR. Te proratiseren.

- CAOLoonsverhoging van 0,5 % van de uurlonen. Niet voor het garagepersoneel.

140.02

Taxi

Anciënniteitsvergoeding voor de chauffeurs (referentiedatum anciënniteit: 31 december), betaald in januari door WG. (Indien in dienst voor 1 april => wordt gelijkgesteld met 1 jaar dienst)

- na 3 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming: + 0,50 %;

- na 5 jaar: + 1,00 %;

- na 10 jaar: + 1,50 %;

- na 15 jaar: + 2,00 %;

- na 20 jaar: + 2,50 %.

te berekenen op de jaarlijkse recette van het voorbije jaar (exclusief BTW)

140.05

Verhuisondernemingen

Bruto anciënniteitspremie

- vanaf 3 j. ononderbroken anc.: 25 EUR

- vanaf 5 j. ononderbroken anc.: 48 EUR

- vanaf 10 j. ononderbroken anc.: 85 EUR

- vanaf 15 j. ononderbroken anc.:122 EUR

- vanaf 20 j. ononderbroken anc.: 160 EUR

Anciënniteitstoeslag: geïntegreerd in barema

144

Landbouw

Toekenning forfaitaire premie van 5 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 25 dagen op de landbouwkaart hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2018 tot 31.12.2018. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 25 dagen zijn bereikt.

145 (excl. 145.04)

Tuinbouw

 

 

 

 

 

 

 

PC 145.05 (fruitteelt)

- Toekenning forfaitaire premie van 10 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2018 tot 31.12.2018. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 50 dagen zijn bereikt.

 

- Enkel fruitteelt: CAOLoonsverhoging 0,9 % op alle lonen. (toepassen vóór index)

149.02

Koetswerk

Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen).

207

Bedienden uit de scheikundige nijverheid

CAOLoonsverhoging : Voor de niet-geconventioneerde ondernemingen (enkel voor de gebaremiseerde bedienden):CAO-verhoging 1,1% voor de reële lonen en de forfaitaire ploegenpremies van de baremieke bedienden. Reeds toegekende weddeverhogingen of andere voordelen in 2017-2018 worden in rekening gebracht.

Niet van toepassing op de bedienden die de CAO-verhoging van 1,1 % per 01.05.2017 hebben genoten.

215

Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Verhoging plafond tussenkomst in de vervoerkosten naar 36.300,00  EUR.

219

Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Wijziging omtrent de bepalingen inschaling en verloning met bijhorende schaallonen.

220

Bedienden uit voedingsnijverheid

- Ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden.

Referteperiode van 01.01.2017 tot 31.12.2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling met de eerste loonbetaling die volgt op 31 december 2017

Niet van toepassing op ondernemingen die reeds een ander minstens gelijkwaardig voordeel toekennen.

- Verhoging vergoeding arbeidskledij.

- CAOLoonsverhoging : Ondernemingen die BUITEN het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel vallen en hun aanvullend pensioenplan is:

1. Minstens evenwaardig aan het sectoraal aanvullend pensioenstelsel op 1 januari 2018 en de onderneming heeft via CAO geen andere invulling gegeven aan de enveloppe van 0,2 %: CAO-verhoging met 0,2 %

2. Niet evenwaardig aan het sectoraal aanvullend pensioenstelsel op 1 januari 2018 en de enveloppe van 0,2 % (deels) gebruikt om hun aanvullend pensioenplan op te trekken tot op het niveau van de sector. De onderneming heeft via CAO geen andere invulling gegeven aan het (eventuele) saldo van de enveloppe van 0,2%: CAO-verhoging met het saldo.

221

Bedienden uit de papiernijverheid

CAOLoonsverhoging met 1,1 %. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemingscao neergelegd uiterlijk op 31.12.2017.

222

Bedienden van de papier- en kartonbewerking

CAOloonsverhoging van de baremalonen: 1,1 %.

- Ondernemingen ZONDER ONDERSCHEID tussen arbeiders en bedienden op vlak van de groepsverzekering/extra-legale voordelen:

Alternatieve invulling van 1,1 % is mogelijk via een ondernemingscao neergelegd tegen 31.12.2017.

Bij gebreke aan een akkoord verhogen de reële lonen met 1,1 %.

 

- Ondernemingen MET ONDERSCHEID tussen arbeiders en bedienden op vlak van de groepsverzekering/extra-legale voordelen:

  • alternatieve CAO-verhoging van 0,8 % via een ondernemingscao neergelegd tegen 31.12.2017;

EN

  • 0,4 % voorbehouden voor de harmonisering van de groepsverzekering of 0,3 % in geval van andere harmonisatiemaatregelen, ingevoerd met retroactief effect op 01.01.2017.

- Ondernemingen MET ONDERSCHEID tussen arbeiders en bedienden op vlak van de groepsverzekering/extra-legale voordelen en die geen maatregelen hebben genomen om de groepsverzekering te verhogen:

CAO-verhoging van 1,1 %.

227

Audiovisuele sector

- CAOLoonsverhoging van 1,1 % van de minimumlonen.

- CAOLoonsverhoging van de effectieve lonen met 34,25 EUR. De aanpassing wordt op alle lonen toegepast, maar het barema wijzigt hierdoor niet. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel wordt toegekend in de periode 2017- 2018. Bij omzetting in een gelijkwaardig voordeel moet dit vóór 31.03.2018 gemeld worden aan de federatie.

=> Dus voor de minimumlonen: eerst CAOLoonsverhoging van 1,1 % (= aanpassing nieuwe schalen) en dan verhoging 34,25 EUR, eventueel pro rata.

- Verhoging toeslag voor het werk op zon- en feestdagen tot 20 %. De ondernemingen die in 2017 het sectorale minimum van 15% toepasten, mogen de CAO-verhoging van € 34,25 op 01.01.2018 verrekenen. De verrekening met de CAO-verhoging dient te worden meegedeeld aan de federatie voor 31.03.2018.

307

Makelarij en de verzekeringsagentschappen

CAOLoonsverhoging van 8 EUR op de minimumlonen

309

Beursvennootschappen

CAOLoonsverhoging van 0,5% op de minimumlonen

314

Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

- Fitness: CAO-verhoging 1,1 % op de minimumlonen

- Fitness: CAO-verhoging van 21,87 EUR op alle maandlonen en bezoldigingen die hoger liggen dan de sectorale minimumlonen. Dit forfait wordt bekomen door het maandloon van categorie 3 met 1,1 % te verhogen.

317

Bewakings- en/of toezichtsdiensten

Eenmalige toekenning van een ecocheque t.w.v. 100 EUR voor voltijdsen. Referteperiode van 1 januari 2017 tot 30 juni 2017. Deeltijdsen pro rata.

318.02

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

- Voor dienstenchequemedewerkers (werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques en hun omkaderingspersoneel): Eenmalige toekenning ecocheques voor 225 EUR aan alle voltijdse werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode van 01.01.2017 tot 31.12.2017.

Uitbetaling ten laatste op 31.01.2018. Geen toepassing of slechts gedeeltelijke toepassing indien er op ondernemingsvlak reeds hogere vergoedingen of voordelen worden toegekend.

- Voor dienstenchequemedewerkers (werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques en hun omkaderingspersoneel): invoering maaltijdcheques vanaf 01.01.2018.

321

Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

- CAOLoonsverhoging van 25 EUR voor bedienden, pro rata voor de deeltijdsen. Voor de arbeiders een CAO-verhoging van 0,1575 per uur in een regime van 36u40 op de effectieve lonen.

Dit met uitzondering voor de bedrijven waar er een alternatieve invulling werd voorzien in een ondernemingsCAO voor 21.12.2017. De sociale partners kunnen een verlenging van deze termijn voorzien tot uiterlijk 31.03.2018.

De alternatieve invulling kan bestaan uit ofwel een aanpassing van de maaltijdcheques, de patronale tussenkomst in de groepsverzekering of toekenning verlofdagen.

 

- Toekenning éénmalige bruto premie 2017 van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling begin januari 2018.

330.01

 

Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen

Index jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT). Bedrag vanaf 1 januari 2018 is (basisbedragen nog te indexeren: 1.113,80 EUR (BBK) en 3.341,50 EUR (BBT)).

 

- Eenmalige premie voor werknemers in dienst op 31 oktober 2017, die in oktober 2017 recht hadden op loon of gewaarborgd loon lastens de WG of op jaarlijks verlof voor arbeiders: 210 EUR. Pro rata voor deeltijders (kijk naar tewerkstellingsbreuk oktober).

Niet van toepassing op categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

Retroactief vanaf 01/12/2017

Rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra voor bejaarden

Index jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT). Bedrag vanaf 1 januari 2018 is (basisbedragen nog te indexeren: 1.113,80 EUR (BBK) en 3.341,50 EUR (BBT)).

Thuisverpleging

Eenmalige premie voor werknemers in dienst op 31 oktober 2017, die in oktober 2017 recht hadden op loon of gewaarborgd loon lastens de WG of op jaarlijks verlof voor arbeiders: 210 EUR. Pro rata voor deeltijders (kijk naar tewerkstellingsbreuk oktober).

Retroactief vanaf 01/12/2017

Revalidatiecentra

Eenmalige premie voor werknemers in dienst op 31 oktober 2017, die in oktober 2017 recht hadden op loon of gewaarborgd loon lastens de WG of op jaarlijks verlof voor arbeiders: 210 EUR. Pro rata voor deeltijders (kijk naar tewerkstellingsbreuk oktober).

Retroactief vanaf 01/12/2017

Wijkgezondheidscentra

Eenmalige premie voor werknemers in dienst op 31 oktober 2017, die in oktober 2017 recht hadden op loon of gewaarborgd loon lastens de WG of op jaarlijks verlof voor arbeiders: 210 EUR. Pro rata voor deeltijders (kijk naar tewerkstellingsbreuk oktober).

Retroactief vanaf 01/12/2017

Diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België

Eenmalige premie voor werknemers in dienst op 31 oktober 2017, die in oktober 2017 recht hadden op loon of gewaarborgd loon lastens de WG of op jaarlijks verlof voor arbeiders: 210 EUR. Pro rata voor deeltijders (kijk naar tewerkstellingsbreuk oktober).

Retroactief vanaf 01/12/2017

330.04

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (PsC residuaire instellingen)

CAOLoonsverhoging van 1,1 % enkel op de minimumlonen

Instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten (PsC residuaire instellingen)

- CAOLoonsverhoging : Tweede fase in de harmonisering van de loonbarema's tot op het niveau van PC 330.04a (Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk): de minimumlonen worden opgetrokken met 20 % van het verschil

- CAOLoonsverhoging van 1,1 % enkel op de minimumlonen

336

Vrije beroepen

- CAOLoonsverhoging van 1,1 % (maximum van 35 EUR) op alle lonen.

Niet van toepassing indien evenwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in 2017-2018 op ondernemingsniveau zijn toegekend.

In ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en de effectieve lonen hoger zijn dan het mimimloon: Bijkomende CAO-verhoging 1,7 % (maximum van 55 EUR). Er dient rekening te worden gehouden met reeds toegekende loonsverhogingen op ondernemingsniveau in 2017.

- Eénmalige brutopremie gelijk aan 1,1 % (maximum van 35 EUR per maand of 105 EUR voor het volledige kwartaal) van de sectorale minimumlonen en van de effectieve bruto maandlonen. Referteperiode van 1.10.2017 tot 31.12.2017. Pro rata de prestaties geleverd gedurende de referteperiode. Uitbetaling samen met het loon van januari 2018. Niet van toepassing indien evenwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in 2017-2018 op ondernemingsniveau worden toegekend.

339

Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting

Invoering nieuwe schaallonen en indexsysteem ingevolge CAO's dd. 05.12.2017.

Retroactief vanaf 05/12/2017

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.