Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen april 2018

Indexaties

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

106.01

Cementfabrieken

0,2017 %

Enkel de minimumlonen

109

Kleding en confectie

0,69%

Alle lonen

113.04

Pannenbakkerijen

0,47%

Alle lonen

114+sub

Steenbakkerijen

0,5%

Alle lonen

116

Scheikundige nijverheid (nationaal, Limburg en W.-Vl.)

2%

Alle lonen (+index ploegenpremies)

117

Petroleumnijverheid en –handel

0,2017%

Enkel de minimumlonen

120.02

Vlasbereiding

0,69%

Alle lonen

120.03

Vervaardigen van en de handel in jutezakken of in vervangingsmaterialen

1,01%

Alle lonen

124

Bouwbedrijf

0,41997 %

Alle lonen ten belope van de minimumlonen (+ index loontoeslag petrochemie en

vergoedingen kost en huisvesting)

125.01

Bosontginningen

0,41%

Enkel de minimumlonen

125.02

Zagerijen en aanverwante nijverheden

0,41%

Alle lonen ten belope van de minimumlonen (meer bepaald te berekenen op het vorig minimumloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde. De andere minimumlonen en reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag)

125.03

Houthandel

0,41%

Alle lonen

126

Stoffering en houtbewerking

0,87%

Alle lonen ten belope van de minimumlonen (Hetzelfde % geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte WG))

127

Handel in brandstoffen

Indexatie verblijfsvergoedingen

128+sub

Huiden- en lederbedrijf en vervangingsprodukten

0,46%

Alle lonen (+ ook voor vergoeding igv werkloosheid met bedrijfstoeslag)

132

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

0,92%

Alle lonen

133+sub

Tabaksbedrijf

0,47%

Alle lonen

143

Zeevisserij

0,8606%

Alle lonen

146

Bosbouwbedrijf

0,87%

Alle lonen

148

Bont en kleinvel

0,69%

Alle lonen

201

Zelfstandige kleinhandel

2%

Alle lonen

202.01

Middelgrote levensmiddelenbedrijven

2%

Alle lonen

207

Bedienden uit de scheikundige nijverheid (nationaal en W.-Vl.)

2%

Alle lonen (Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie, niet voor lonen buiten categorie)

215

Bedienden kleding en confectie

0,69%

Alle lonen ten belope van de minimumlonen

219

Erkende controleorganismen

1,6%

Alle lonen

326

Gas- en elektriciteitsbedrijf

0,2017%

Enkel de minimumlonen

340

Orthopedische schoeisels

0,46%

Enkel arbeiders: alle lonen

Conventionele verhogingen

PC

BENAMING

VERHOGING

130b

Dagbladonderneming

CAOLoonsverhoging 0,93 % op alle lonen ten belope van de minimumlonen.

Retroactief vanaf 01/10/2017

139b

Sleepdiensten

ERRATUM: T.g.v. de CAO van 28/02/2018 tot invulling van de loonnorm 2017-2018 die de CAO van 14/12/2017 tot invulling van de loonnorm 2017-2018 vervangt, GEEN CAO-verhoging van 1,1% zoals eerder gemeld. Retroactief vanaf 1/1/2018

140.05

Verhuisondernemingen

Aanpassing van de bedragen van de verblijfsvergoeding ingevolge CAO van 15.02.2018. (voortaan afronden op 4 decimalen)

Retroactief vanaf 01/12/2017

Aanpassing van het bedrag van de verwijderingsvergoeding ingevolge CAO van 15.02.2018.

Retroactief vanaf 01/11/2017

143

Zeevisserij

- Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van 150 EUR. Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata.

 

- CAOLoonsverhoging : Sector pakhuizen: van 1,1% op alle lonen.

Eénmalige brutopremie van 100 EUR (referteperiode 1/7/2017 - 31/10/2017). Deeltijdsen pro rata.

Retroactief vanaf 01/11/2017

201

Zelfstandige kleinhandel

Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. In de vorm van ecocheques of een jaarlijkse premie van 188 EUR.

Referteperiode van 1 april 2017 tot 31 maart 2018. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken.

202.01

Middelgrote levensmiddelenbedrijven

Toekenning jaarlijkse premie van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. In de vorm van ecocheques of een jaarlijkse premie van 188 EUR.

Referteperiode van 1 april 2017 tot 31 maart 2018. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken.

207b

Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen

- Enkel voor de baremiseerbare bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen: verhoging maaltijdcheques. Voor ondernemingen die reeds maaltijdcheques toekennen: verhoging van de werkgeversbijdrage met 0,50 EUR, begrensd tot 6,91 EUR. Verhoging van de reële lonen met het gedeelte boven 6,91 EUR vermenigvuldigd met een factor 16,31.

Retroactief vanaf 01/02/2018

 

- CAOLoonsverhoging : Enkel voor de baremiseerbare bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen: + 25 EUR voor de minimumlonen. Dit betekent een invoering van nieuwe schaallonen PC 207.00b Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen.

Retroactief vanaf 01/01/2018

 

- Voor de baremiseerbare bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van West-Vlaanderen: invoering hogere bestaanszekerheidsvergoeding en voor alle dagen economische werkloosheid.

Retroactief vanaf 01/01/2018

 

- CAOLoonsverhoging : Enkel voor de baremiseerbare bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen: + 25 EUR voor de reële lonen. Reeds toegekende weddeverhogingen in 2017 worden in rekening gebracht, behalve de weddeverhogingen (* zie 01/05/2017) die toegekend werden om te voldoen aan de minimumlonen PC 207.00a Nationaal.

Retroactief vanaf 01/01/2018

216

Notarisbedienden

Jaarlijkse premie van 250 EUR (basisbedrag - indexgebonden) aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.04.2017 tot 31.03.2018. Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling in april 2018.

NIET van toepassing indien volgende koopkrachtverhoging op ondernemingsniveau werd toegekend:

- invoering of verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1,60 EUR indien de werkgeversbijdrage vóór 08.04.2016 maximaal 5,31 EUR bedroeg, of

- verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR indien de werkgeversbijdrage vóór 08.04.2016 lag tussen 5,31 EUR tot en met 5,91 EUR en de toekenning van een brutopremie van 70 EUR (basisbedrag - indexgebonden).

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.