Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen in december 2017

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

106.01

Cementfabrieken

0,0579%

Enkel op de minimumlonen

117

Petroleumnijverheid en -handel

0,0579%

Enkel op de minimumlonen

140.05

Verhuisondernemingen

1,788%

Niet voor het garagepersoneel: op alle lonen (+ index verblijfs- en verwijderingsvergoeding en aanpassing flexibiliteitspremie)

227

Audiovisuele sector

2%

Op alle lonen

326

Gas- en elektriciteitsbedrijf

0,0579%

Enkel op de minimumlonen

 

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

100

Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Jaarlijkse premie (31 x basisloon van 1 december) volgens modaliteiten en voorwaarden. Referteperiode van 1 januari 2017 tot 31

december 2017. Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling met loon van december.

ó Niet van toepassing indien gelijkwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen

in 2017 op ondernemingsniveau worden toegekend.

109

het kleding- en confectiebedrijf

Laatste fase van de invoering van de functieclassificatie: de reële lonen worden opgetrokken 100%.

112

Garages

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2017 tot 30.11.2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.12.2017

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

113.03

Ceramiekbedrijf (enkel voor de vuurvaste materialen)

Verhoging vast gedeelte eindejaarspremie

118 + sub (excl. 118.03)

Voedingsnijverheid

- Jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

ó Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa wordt toegekend

in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-CAO gesloten uiterlijk op 31 december 2015 en niet van toepassing in ondernemingen die deze brutopremie uitbetaalden in 2016 en deze hebben omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor 25 december 2017.

 

- Jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie

ó Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2% van de loonmassa wordt toegekend

in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-CAO gesloten voor 25 december 2017

 

- Enkel in PC 118.06 (Kandijfabrieken): bijkomende dienstjarenpremie

118.03

Industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen

Enkel voor grote bakkerijen en banketbakkerijen die voor 1 januari 2016 reeds een

ploegenpremie van minimum 0,10 EUR of een gelijkwaardig voordeel toekenden: jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

ó Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa wordt toegekend

in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-CAO gesloten uiterlijk op 31 december 2015 en niet van toepassing in ondernemingen die deze brutopremie uitbetaalden in 2016 en deze hebben omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor 25 december 2017

 

- Enkel voor kleine bakkerijen en banketbakkerijen

jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

ó Niet van toepassing in ondernemingen die deze brutopremie uitbetaalden in 2016 en deze hebben omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor 25 december 2017

 

- Jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

ó Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2% van de loonmassa wordt toegekend

in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-CAO gesloten voor 25 december 2017

119.00 119.03

119.04

Handel in voedingswaren

- Slagerijen

- Handel bieren en drinkwaters

- Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2017.

Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2017.

ó Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2017.

 

- Eenmalige premie 70 EUR indien voltijds in dienst op 30 november 2017.

Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met de eindejaarspremie.

ó Niet van toepassing indien een ondernemings-CAO gesloten voor 15 oktober 2017 voorziet in

gelijkaardige voordelen.

120.03

Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

Toekenning cadeaucheque van 30 EUR aan werknemers die op 30.11.2017 in dienst zijn.

128.01-128.05

Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten

Invoering van niet-recurrente ecocheques voor 50 EUR voor arbeiders in dienst op 1 juli 2017. Bij

overschrijding van het maximum van 250 EUR/jaar dient op ondernemingsvlak een evenwaardig

voordeel te worden toegekend.

Uitbetaling uiterlijk op 31 december.

132

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

Toekenning éénmalige premie van maximum 250 EUR netto aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders in de vorm van ecocheques, invoering of verhoging werkgeversbijdragen maaltijdcheques, cadeaucheques of een combinatie ervan.

Referteperiode van 01.12.2016 tot 30.11.2017. Deeltijdsen pro rata.

140.00

Verhuur van voertuigen met chauffeur

Cadeaucheque van 35 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen meer dan 50% en van 17,50 EUR voor deeltijdsen van maximum 50% indien minstens 2 jaar ondernemingsanciënniteit op 1 december 2017 en minstens één effectief gepresteerde dag in 2017.

140.01

Autobussen en autocars

Enkel voor het garagepersoneel: ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2017 tot 30.11.2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.12.2017.

140.02

Taxi’s

- Cadeaucheque van 35 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen meer dan 50% en van 17,50 EUR voor deeltijdsen van maximum 50% indien minstens 2 jaar ondernemingsanciënniteit op 1 december 2017 en minstens één effectief gepresteerde dag in 2017.

 

- Rijdend personeel: Sinds 1 januari 2017: schrapping toekennings-modaliteiten van het gewaarborgd minimumuurloon voor taxichauffeurs met minder dan 3 maanden anciënniteit. Het GGMMI wordt gewaarborgd vanaf de eerste maand.

140.03

Wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden

Enkel voor het garagepersoneel en het niet-rijdend personeel in ondernemingen die op 1 januari 2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: Ecocheques voor 200 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2017 tot 31.12.2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2017.

140.04

Grondafhandeling op luchthavens

Toekenning ecocheque of geschenkcheque 35 EUR. Uitbetaling ten laatste op 31.12.2017.

142.01

Terugwinning van metalen

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2017 tot 30.11.2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15 december 2017.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling.

142.03

Terugwinning van papier

Eenmalige en niet-recurrente toekenning van ecocheques voor 200 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 1 juni 2017 tot 30 november 2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15 december 2017.        ó Niet indien een ondernemings-CAO voorziet in een andere invulling

144

Landbouw

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2016 tot 30.06.2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2017 samen met de eindejaarspremie.

ó Bij minder dan 30 gewerkte of gelijkgestelde dagen worden de ecocheques vervangen door een premie van 35 EUR (deeltijdsen en werknemers met minder dan 29 gepresteerde of gelijkgestelde dagen: pro rata)    

ó Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel en niet indien een ondernemings-CAO voorziet in een andere invulling van de koopkracht (het sociaal fonds moet, bij omzetting voor 2017, hiervan op de hoogte worden gebracht voor 15 oktober 2017)

149.02

Koetswerk

Ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2017 tot 30.11.2017. Deeltijdsen pro rata. Betaling ten laatste op 15.12.2017.

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 01.10.2011 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Ondernemingen die reeds een afwijking op het sectoraal systeem van ecocheques hebben, kunnen deze afwijking verlengen.

149.04

Metaalhandel

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders.

Referteperiode van 01.06.2017 tot 30.11.2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.12.2017.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

202

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

- Jaarlijkse brutopremie 148,74 EUR. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december.

 

- Eenmalige brutopremie van 70 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers in dienst

op 30 november 2017. Deeltijdsen prorata. Uitbetaling samen met de eindejaarspremie.

216

Notarisbedienden

Enkel voor de werkgevers die nieuwe voordelen hebben toegekend ten laatste tegen 31

oktober 2017 en enkel indien de actuele waarde van de werkgeversbijdrage maximaal 3,91 EUR

bedraagt: Verhoging van het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques met 3 EUR.

Retroactief vanaf 01/11/2017

220

Bedienden in voedingsnijverheid

- Eenmalige premie van 0,2% op het bruto jaarloon. Referteperiode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017. Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

Uitbetaling op 31 december 2017.

ó Niet van toepassing op ondernemingen die buiten het toepassingsgebied van het sectoraal

aanvullende pensioenstelsel vallen en die via CAO een andere invulling hebben gegeven aan

de enveloppe van 0,2% van de brutolonen verhoogd met de werkgeversbijdragen.

 

- Enkel van toepassing op ondernemingen die buiten het toepassingsgebied van het sectoraal

aanvullende pensioenstelsel vallen, maar niet indien de pensioentoezegging op 31 december

2015 minstens gelijkwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 1 januari 2016 en via

CAO ten laatste op 31 december 2015 een andere invulling is gegeven aan een enveloppe van

0,3% van de loonmassa, of indien de pensioen-toezegging niet evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 1 januari 2016 en de enveloppe van 0,3% van de loonmassa gebruikt is

om de pensioentoezegging op te trekken tot op het niveau van de sector en waarbij aan het

eventuele saldo van de enveloppe een andere invulling werd gegeven via CAO ten laatste op 31

december 2015: jaarlijkse brutopremie 80 EUR volgens de modaliteiten eindejaarspremie.

226

Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken

Toekenning ecocheques voor 250 EUR per bediende. Referteperiode van 01.01.2017 tot 31.12.2017. Uitbetaling in het begin van de maand december 2017.

ó Niet van toepassing indien een ondernemings-akkoord gesloten voor 31.10.2016 voorziet in een

andere invulling van de koopkracht.

227

Audiovisuele sector

Jaarlijkse premie van 255 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden gedurende het volledige kalenderjaar. Referteperiode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling met het loon van december of, voor werknemers tewerkgestelde gedurende een onvolledig kalenderjaar, uiterlijk op 13 januari 2018.

ó Niet van toepassing indien loonsverhogingen en/of andere gelijkwaardige voordelen

(aanvullend pensioen, ecocheques of maaltijdcheques) volgens bedrijfseigen modaliteiten

werden toegekend en gemeld aan de federatie voor 31 maart 2016.

302

Horeca

Ecocheques van 250 EUR. De referteperiode loopt van 1 december t.e.m. 30 november.

De ecocheques worden telkens uitbetaald in de maand december volgend op de referteperiode.

ó niet van toepassing op studenten

ó behalve afwijking (cfr. ondernemingscao afgesloten voor 31/12/2013

 

Let op! Specifieke regels voor proratisering

 

Bedragen kleiner dan 25 EUR kunnen als brutopremie betaald worden.

303.03

Exploitatie van bioscoopzalen

- Ecocheques voor 104,94 EUR. Deeltijdsen pro rata.

ó Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien op ondernemingsniveau.

 

- Koopkrachtpremie van 200,93 EUR. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling met het loon van december.

ó Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien op ondernemingsniveau.

 

- Enkel voor de arbeiders: jaarlijkse anciënniteitspremie. Uitbetaling met het loon van december:

Vanaf 1/7/2017 bedraagt die premie:

- € 195,34 tussen 3 en minder dan 6 jaar dienst;

- € 362,78 tussen 6 en minder dan 9 jaar dienst;

- € 530,20 vanaf 9 jaar dienst;

306

Verzekeringswezen

Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie: jaarlijkse wederkerende premie van 150 EUR, als aanvulling op de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december.

ó niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien.

307

Makelarij en verzekeringsagentschappen

Ecocheques

  • voor 215 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde werknemers.
  •  voor 170 EUR aan deeltijdsen tussen 60 % en 80 %.
  •  voor 130 EUR aan deeltijdsen tussen 50 % en 60 %.
  •  voor 110 EUR aan deeltijdsen die halftijds tewerkgesteld zijn.
  •  voor 85 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.12.2016 tot 30.11.2017.

Uitbetaling ten laatste in het vierde kwartaal van 2017.

ó Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor eind maart van elk jaar. In ondernemingen met syndicale afvaardiging gebeurt dit via ondernemings-CAO.

309

Beursvennootschappen

 

Ecocheques voor 50 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.12.2016 tot 30.11.2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in de loop van december 2017.

Deze niet-geïndexeerde ecocheques worden toegekend bovenop de ecocheques ter waarde van 200 EUR die werden toegekend in juni 2017.

Op ondernemingsniveau kon ten laatste op 30.04.2017 voorzien worden in een andere invulling van de koopkracht:

- verhoging van de bestaande regeling maaltijdcheques;

- invoering of verbetering van een hospitalisatieverzekering;

- invoering of verbetering van een aanvullend pensioenplan;

- verhoging van het brutomaandloon;

- toekenning van een bruto premie;

telkens ter waarde van maximaal 250 EUR.

310

Banken

- Toekenning aan voltijds tewerkgestelde werknemers van een netto voordeel van 150 EUR, of variabel, volgens categorieën bepaald op ondernemingsniveau: ofwel door een verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheques; ofwel door toekenning van ecocheques ofwel door toekenning van een gelijkwaardig netto voordeel.

Bij gebreke aan de toekenning van bovenvermeld netto voordeel zal een premie worden toegekend van 225 EUR bruto of variabel volgens categorieën bepaald op ondernemingsniveau.

ó Niet van toepassing indien op ondernemings-niveau een alternatieve invulling is voorzien op uiterlijk 31 oktober 2017.

 

- Enkel voor de banken en niet van toepassing indien op ondernemingsniveau een ander

gelijkwaardig voordeel wordt bepaald: wederkerende premie van 148,74 EUR. Uitbetaling uiterlijk 31 december 2017 aan voltijdse werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur van minimum 1 jaar en die effectieve prestaties leverden in 2017. Modaliteiten te bepalen op ondernemingsniveau. Deeltijdsen pro rata.

 

- Enkel voor de spaarbanken: ecocheques voor 180 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde

werknemers. Referteperiode van 01.12.2016 tot 30.11.2017. Deeltijdsen pro rata.

ó Niet van toepassing indien een ondernemings-CAO werd gesloten ten laatste op 15.12.2017 omtrent een gelijkwaardig voordeel met andere toekennings- of betalingsvoorwaarden. Recurrente voordelen ingevoerd in de periode 01.01.2011 tot 06.07.2011 mogen verrekend worden.

311

Grote kleinhandelszaken

Eénmalige brutopremie van 70 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers in dienst op 30 november 2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling met de eindejaarspremie.

312

Warenhuizen

Eénmalige brutopremie van 70 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers in dienst op 30 november 2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling met de eindejaarspremie.

313

Apotheken en tarificatiediensten

Toekenning jaarlijkse premie van 125 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata.

ó Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2017.

317

Bewakingsdiensten

Enkel bedienden: jaarlijkse premie van 163,36 EUR in 2017. Uitbetaling met het loon van december. Referteperiode van 1/1/2017 -31/12/2017. Deeltijdsen pro rata.

318.02

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage.

- Algemeen: bedrag voor 2017 is 132,81 EUR.

- Dienstenchequemedewerkers: bedrag voor 2017 is 343,16 EUR.

319

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2017 is 584,50

EUR (374,13 EUR + 210,37 EUR).

319.01

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2017 is 132,81

EUR

324

Diamantnijverheid en –handel

Cadeaucheque van 35 EUR, ten laste van de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid.

Vanaf 1 juli 2017: aanpassing bestaanszekerheidsvergoedingen.

327.01

Sociale en beschutte werkplaatsen Vlaamse Gemeenschap

Enkel voor het omkaderingspersoneel van de sociale werkplaatsen: Jaarlijkse index voor het

forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2017 is 131,13 EUR.

328.03

Stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk

Gewest

Ecocheques voor 160 EUR aan de voltijds tewerkgestelde werknemers met effectieve

prestaties tijdens de volledige referteperiode. Toekenning prorata aan de deeltijdse werknemers en de werknemers die niet tijdens de volledige referteperiode prestaties hebben verricht. Referteperiode van 01.01.2017 tot 31.12.2017. Toekenning ten laatste op 31 december 2017.

329.01

Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:

- Sociaal-cultureel werk, samenlevingsopbouw en integratiecentra: bedrag voor 2017 is

132,81 EUR.

- Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest: bedrag voor 2017 is 343,19 EUR.

- Basiseducatie: bedrag voor 2017 is 774,97 EUR.

330.01

Federale gezondheidsdiensten

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:

- Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: bedrag voor 2017 in de federale

gezondheidssectoren is 343,19 EUR.

- Geïntegreerde gezondheidscentra van het Waals Gewest: bedrag van de aanvulling voor

2017 is 104,10 EUR.

330.02

Bicommunautaire bedrijven

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage: bedrag voor 2017 is 504,59 EUR (343,19 EUR + 161,40 EUR).

331

Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt:

- jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2017 is 132,81 EUR.

- jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage, voor werknemers die uitsluitend gefinancierd worden met ontoereikende FCUD-middelen (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten). Bedrag voor 2017 is 343,23 EUR te verminderen met 600,31 EUR.

333

toeristische attracties

Enkel voor ondernemingen die reeds een eindejaarspremie van minstens 170 EUR toekennen, maar niet van toepassing indien gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op ondernemings-niveau zijn toegekend: jaarlijkse brutopremie van 280 EUR (arbeiders) of 320 EUR (bedienden). Deeltijdsen prorata. Uitbetaling in december 2017.

341

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

Jaarlijkse premie van 150 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 1 december 2016 tot 30 november 2017. Uitbetaling samen met het loon van december 2017.

ó Niet van toepassing indien gelijkwaardige verhogingen en/of voordelen op ondernemingsvlak

worden toegekend.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.