Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen in november 2017

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

106.01

Cementfabrieken

0,1257%

Enkel op de minimumlonen

113

Ceramiekbedrijf

2%

Alle lonen

117

Petroleumnijverheid en -handel

0,1257%

Enkel op de minimumlonen

140.01c

Speciale autobusdiensten - Bijzonder Geregeld Vervoer (Autobussen en autocars)

2%

Alle lonen (NIET voor het garagepersoneel)

309

Beursvennootschappen

0,1548%

Alle lonen ten belope van de minimumlonen

310

Banken

0,15%

Enkel op de minimumlonen

326

Gas- en elektriciteitsbedrijf

0,1257%

Enkel op de minimumlonen

 

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

106.01

Cementfabrieken

CAOLoonsverhoging: Maandelijkse premie van 20 EUR bruto per gepresteerde maand en pro rata aan de arbeidsduur bij alle lonen.

116.00c

Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg

- CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 0,14 EUR (in stelsel 40u/week) op alle lonen. Verhoging referte-uurloon met 0,19 EUR (in stelsel 40u/week) op alle lonen.

Retroactief vanaf 01/10/2017

- Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 0,50 EUR (dus nu een werkgeversbijdrage van 5,51 EUR)

Ondernemingen die reeds maaltijdcheques toekennen op 30.09.2017, met een werkgeversbijdrage gelijk aan 6,91 EUR of hoger dan 6,41 EUR (5,91 EUR voor de arbeiders die permanent tewerkgesteld zijn in weekend- of overbruggingsploegen met een arbeidsprestatie van 12 uur per gewerkte dag) en lager dan 6,91 EUR: omzetting in een verhoging van het effectieve basisuurloon.

Retroactief vanaf 01/10/2017

- Aanpassing modaliteiten + verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid).

Retroactief vanaf 01/10/2017

- Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (ziekte, zwangerschap, arbeidsongeval).

Retroactief vanaf 01/10/2017

120.03

Vervaardigen van en handel in jutezakken of in vervangingsmaterialen

CAOLoonsverhoging van 1,1% op alle lonen

Retroactief vanaf 01/09/2017

149.01

Elektriciens: installatie en distributie

Ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2016 tot 30.09.2017. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2017. Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

216

Notarisbedienden

CAOLoonsverhoging : Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques met 3,00 EUR vanaf 01.11.2017 (enkel als huidige bijdrage lager of gelijk is aan 3,91 EUR. Enkel van toepassing op werkgevers die voor de alternatieve invulling hebben gekozen op uiterlijk 31.10.2017.

301

Havenbedrijf

CAOLoonsverhoging : Havenarbeiders algemeen contingent en vaklui en de logistieke werknemers: 1,1 % enkel op de minimumlonen.

Retroactief vanaf 01/09/2017

330.00

Gezondheidsinrichtingen en –diensten

Niet van toepassing op PC330.04

(NIET voor de serviceflats) Privé-ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, revalidatiecentra, thuisverpleging, geïntegreerde diensten voor thuisverzorging, diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis, medisch-pediatrische centra en wijkgezondheidscentra: jaarlijkse toekenning van de attractiviteitspremie (in de loop van het laatste kwartaal). Geïndexeerd bedrag van het forfaitair gedeelte in 2017 is 647,53  EUR.

330.03

Dentaaltechnische bedrijven

Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR (dus van 2,11 EUR naar 3,11 EUR)

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.