Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen in oktober 2016

 

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

109.00

Kleding- en confectiebedrijf

1,11%

Alle lonen

120.02

Vlasbereiding

1,11%

Alle lonen

124.00

Bouwbedrijf

0,62318%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen

125.01

Bosontginningen

0,62%

Enkel op de minimumlonen

125.02

Zagerijen en aanverwante nijverheden

0,62%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen

125.03

Houthandel

0,62%

Alle lonen

126.00

Stoffering en houtbewerking

0,62%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen

128.00

Huiden-en lederbedrijf en vervangingsprodukten

0,47%

Alle lonen

140.018

Autocars (Rijdend personeel – niet voor garagepersoneel)

1,08%

Alle lonen

148.00

Bont en kleinvel

1,11%

Alle lonen

215.00

Bedienden van kleding- en het confectiebedrijf

1,11%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen

326.00

Gas- en elektriciteitsbedrijf

- 0,295%

Enkel op de minimumlonen

340.00

Orthopedische technologieën

0,47%

Alle lonen

 

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

111.01/

111.02/

111.03

Metaal-, machine- en elektrische bouw

- Toekenning ecocheques van 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01/10/2015 tot 30/09/2016. Deeltijdsen pro rata. Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30/06/2014 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Ondernemingen zonder syndicale afvaardiging kunnen uitsluitend kiezen uit:

  • invoering of verbetering van een hospitalisatieverzekering;
  • invoering of verbetering van een aanvullend pensioenplan;
  • een loonsverhoging van 0,0875 EUR (stelsel 38 uren/week).

124.00

Bouwbedrijf

- Index vergoedingen kost en huisvesting.

- Index loontoeslag petrochemie.

209.00

Bedienden der metaalfabrikantennijverheid

- Ondernemingen die NIET onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioen vallen:

  • werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt méér dan 1,1% maar minder dan 1,77 %: toekenning SALDO ecocheques aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden (een ondernemings-CAO gesloten vóór 30.06.2014 kon opteren voor de verbetering van het aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak voor de bedienden).
  • werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt méér dan 1,77 %: toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

Referteperiode van 01/10/2015 tot 30/09/2016. Deeltijdsen pro rata. Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30/06/2014 voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Ondernemingen zonder een vakbonds-afvaardiging voor bedienden kunnen toetreden en uitsluitend kiezen uit:

  • loonsverhoging van 250 EUR per jaar (13,30 EUR per maand);
  • invoering of verbetering van een hospitalisatieverzekering;
  • invoering of verbetering van een aanvullend pensioenplan.

307.00

Makelarij en verzekeringsagentschappen

- Toekenning ecocheques voor 215 EUR (=125 EUR + 90 EUR) aan alle voltijds en minstens 80% deeltijds tewerkgestelde werknemers. Toekenning ecocheques voor 170 EUR aan deeltijdsen tussen 60% en 80%. Toekenning ecocheques voor 130 EUR aan deeltijdsen tussen 50% en 60%. Toekenning ecocheques voor 110 EUR aan deeltijdsen die halftijds tewerkgesteld zijn. Toekenning ecocheques voor 85 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01/12/2015 tot 30/11/2016. Uitbetaling ten laatste in het vierde kwartaal van 2016. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor eind maart van elk jaar. In ondernemingen met syndicale afvaardiging gebeurt dit via ondernemings-CAO.

320.00

Begrafenisondernemingen

- Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds en minstens 80% deeltijds tewerk-gestelde werknemers. Toekenning ecocheques voor 200 EUR aan deeltijdsen tussen 60% en 80%.

Toekenning ecocheques voor 150 EUR aan deeltijdsen tussen 50% en 60%. Toekenning ecocheques van 1 EUR per begonnen schijf van 7 uren (gepresteerde of gelijkgestelde uren zoals voorzien in de regelgeving vakantiedagen) indien minder dan halftijds tewerkgesteld. Referteperiode van 01/10/2015 tot 30/09/2016. Een ondernemings-CAO kan voor 01/01/2012 voorzien in een omzetting in maaltijdcheques.

330.00/

330.01

(Federale) gezondheidsinrichtingen en - diensten

- Serviceflats: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2016. Deeltijdsen pro rata.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.