Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen in september 2017

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

102.09

Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

1%

Alle lonen

106.01

Cementfabrieken

0,0484%

Enkel de minimumlonen

117

Petroleumnijverheid – en handel

0,0484%

Enkel de minimumlonen

216

Notarisbedienden

0,76%

Alle lonen

308

Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

0,12%

Alle lonen ten belope van de minimumlonen

309

Beursvennootschappen

0,1162%

Alle lonen ten belope van de minimumlonen

310

Banken

0,12%

Enkel de minimumlonen

326

Gas- en elektriciteitsbedrijf

0,0484%

Enkel de minimumlonen

 

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

106.02

Betonindustrie

Fietsvergoeding van 0,23 EUR/km

Retroactief vanaf 01/07/2017

120.00

Textielnijverheid

CAOLoonsverhoging van 1,1 % op alle lonen

120.02

Vlasbereiding

Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 0,88 EUR.

121

Schoonmaak

Invoering categorieën 8D (Magazijnier) en 8E (Garagepersoneel).

Retroactief vanaf 01/07/2017

132

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

- CAOLoonsverhoging van 0,6% op alle lonen

Retroactief vanaf 01/07/2017

- Aanpassing scheidingsvergoeding en vergoeding voor voeding en huisvesting ingevolge CAO 13.06.2017.

Retroactief vanaf 01/07/2017

140.00b

Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) (Vervoer en de logistiek)

CAOLoonsverhoging van 0,6% op alle lonen

Retroactief vanaf 01/07/2017

140.02

Taxi’s

CAOloonsverhoging van 0,6% van het gewaarborgd gemiddeld minimum inkomen

Retroactief vanaf 01/07/2017

142.02

Terugwinning van lompen

- CAOLoonsverhoging van 1,1 % op alle lonen

- Fietsvergoeding van 1,20 EUR (voordien 1,10 EUR) per effectief gewerkte dag en dat vanaf de eerste kilometer (bovenop de vergoeding van 100% vanaf 5 km).

144

Landbouw

CAOLoonsverhoging van 0,9 % op alle lonen (zowel voor vast en seizoenspersoneel)

145.00

Tuinbouw

CAOLoonsverhoging van 0,9 % op alle lonen

(zowel voor vast en seizoenspersoneel)

145.01

Bloementeelt

CAOLoonsverhoging van 0,9 % op alle lonen

145.03

Boomkwekerij

- CAOLoonsverhoging van 0,9 % op alle lonen

- Invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende minimumlonen

145.04

Inplanting Parken en Tuinen

-CAOLoonsverhoging van 0,9 % op alle lonen

145.05

Fruitteelt

- Invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende minimumlonen

145.06

Groenteteelt

- CAOLoonsverhoging van 0,9 % op alle lonen

- Invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende minimumlonen

145.07

Paddenstoelen/truffelteelt

CAOLoonsverhoging van 0,9 % op alle lonen

214

Bedienden van de textielnijverheid

CAOLoonsverhoging van 1,1 % op alle lonen (Enkel voor bedienden met een geclassificeerde functie)

226

Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

CAOLoonsverhoging van 1,1 % op alle lonen

308

Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

Eerste fase harmonisatie: introductie van de spaarbanken onder de bevoegdheid van het PC 310 (banken).

Retroactief vanaf 01/07/2017

322.00

Uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

Verlenging pensioenpremie PC 111.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 111.03 (ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren) een premie van 1,58% van zijn brutoloon verschuldigd vanaf 1 juli 2017. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 december 2018.

Retroactief vanaf 01/07/2017

322.01

Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

- CAOLoonsverhoging van 1,1 % op alle lonen

- Fietsvergoeding van 0,23 EUR/km (voorheen slechts 0,20 EUR/km)

327.01b

Beschutte werkplaatsen- Vlaamse Gemeenschap (Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven)

Omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen: Jaarlijkse premie. Bedrag voor 2017 is - 192,62 EUR (negatief), verhoogd met 5,07 % van de jaarwedde (gelijk aan basis bruto maandloon van augustus x 12).

Referteperiode (01.09.2016-31.08.2017).

Uitbetaling samen met het loon van september 2017.

330.00 + 330.01

(Federale) gezondheidsinrichtingen en diensten (privéziekenhuizen en bejaardenzorg)

- Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: Bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.229,75 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.689,35 EUR. Uitbetaling in de maand september 2017.

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.