Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen juli 2020

Indexaties

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

111 + sub

Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

1,01%

Alle lonen

121.00

Paritair Comité voor de schoonmaak

1,04%

Alle lonen

124.00

Paritair Comité voor het bouwbedrijf

0,60199%

Alle lonen ten belope van de minimumlonen

+ Index loontoeslag petrochemie, vergoedingen kost en huisvesting, studentenuurloon

126.00

Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

0,60%

Alle lonen ten belope van de minimumlonen

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).

128.00

Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten

0,52%

Alle lonen

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).

132.00

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

0,52%

Alle lonen

136.00

Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking

1,01%

Alle lonen

140.01c

Speciale autobusdiensten - Bijzonder Geregeld Vervoer (Autobussen en autocars)

1,01%

Enkel de ARAB vergoeding.

ó Niet voor het garagepersoneel.

209.00

Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

1,01%

Alle lonen

+ Index loonplafond tussenkomst in de transportkosten

222.00

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

1,01%

Alle lonen

340.00

Paritair Comité voor de orthopedische technologieën

0,5%

Enkel de arbeiders: alle lonen

 

Conventionele verhogingen

PC

BENAMING

 

127.00

Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

Aan de voltijds tewerkgestelde werknemer met een volle referteperiode: ecocheques ter waarde van 250 EUR.

 

Aan de deeltijdse werknemers:

  • Vanaf 4/5: 250 EUR
  • Vanaf 3/5: 200 EUR
  • Vanaf ½: 150 EUR
  • Minder dan ½: 100 EUR

 

Bovenstaande bedragen zijn van toepassing indien er een volledige referteperiode is gepresteerd. De volle referteperiode is: 01.07.2019 tot 30.06.2020

 

In geval van een onvolledige tewerkstelling: voor in- en uitdiensttreding en schorsingen in de loop van de tewerkstelling, raden we aan te proratiseren aan de hand van het aantal dagen => [bedrag (deeltijds) voltijdse betrekking (a.d.h.v. tabel) x (aantal dagen tewerkstelling + aantal gelijkstelde dagen cfr. 98)]/aantal dagen referteperiode).

 

Gelijkgestelde periode (cao nr.98):

  • De schorsingsgevallen waarvoor loon betaald wordt;
  • De wettelijke vakantiedagen;
  • De dagen moederschapsverlof;
  • De dagen arbeidsongeschiktheid van de eerste maand, gedekt door een vergoeding.

 

De ecocheques kunnen omgezet worden in een gelijkwaardige voordeel. Dit dient te gebeuren in overleg met de werknemer.

142.01

Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 151,07 EUR aan alle voltijdse arbeiders.

Deeltijdsen pro rata.

Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Uitbetaling met het loon van juli 2020.

Niet van toepassing indien een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.09.2019 een alternatieve invulling voorziet voor deze premie.

 

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid ten laste van de werkgever vanaf 51ste dag (01.01.2020 - 31.12.2020) :

- Tijdelijke werkloosheid Corona : 3 EUR per volledige daguitkering / 1,5 EUR per halve daguitkering

- Tijdelijke werkloosheid economische redenen, slecht weer, overmacht door brand : 4 EUR per volledige daguitkering / 2 EUR per halve daguitkering

Retroactief vanaf 01/01/2020 (Datum invoer 01/07/2020)

144.00

Paritair Comité voor de landbouw

Toekenning forfaitaire premie van 59,48 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers.

Referteperiode 01.07.2019 tot 30.06.2020.

Deeltijdsen prorata.

Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2020. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,50 EUR/dag.

ó Niet van toepassing voor:

- het seizoen- en gelegenheidspersoneel;

- de werkgevers waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep.

145 + sub

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

Toekenning forfaitaire premie van 59,48 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers.

Referteperiode 01.07.2019 tot 30.06.2020.

Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2020. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag.

ó Niet van toepassing voor seizoen- en gelegenheidspersoneel.

220.00

Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioen vallen: jaarlijkse premie 4,18% van het maandloon.

Referentieperiode van 1 juli tot 30 juni.

Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

Uitbetaling op 1 juli 2020.

ó Niet van toepassing indien nieuwe voordelen worden toegekend bij ondernemingsakkoord gesloten ten laatste op 30.06.2012.

227.00

Paritair Comité voor de audiovisuele sector

Voor ondernemingen opgericht na 30.06.2011: toekenning ecocheques 100,00 EUR voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode.

Voor de andere ondernemingen gelden specifieke berekeningsmodaliteiten.

Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020.

Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling ten laatste 31.07.2020.

ó Niet van toepassing indien vóór 31.01.2012 geopteerd voor een recurrent gelijkwaardig voordeel.

313.00

Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten

Toekenning jaarlijkse premie van 125,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata.

Niet voor studenten.

Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2020.

 

Toekenning jaarlijkse premie van 176,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata.

Niet voor studenten.

Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2020.

 

Toekenning jaarlijkse premie van 105,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata.

Niet voor studenten.

Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2020.

331.00h

Vergunde kinderopvang trap 2B

CAOLoonsverhoging : Toepassing bijzondere CAO 22.12.2014 (fase 4 in de harmonisering van de loonbarema's tot op het niveau van PC 331.00a (= trap A)): optrekking van de lonen met + 14,84 % van het positieve verschil (tussen de schaallonen van 331.00a en het gewaarborgd minimumloon van 331.00l). Gaat dus enkel om de minimumlonen. Let op! De eindejaarspremie zal daardoor ook een stuk hoger zijn dan in 2019.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.