Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen mei 2018

Indexaties

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

102.09

Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

1%

Op alle lonen

105

Non-ferro metalen

1,43%

Op alle lonen

106.01

Cementfabrieken

0,1726%

Enkel op de minimumlonen

107

Meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters

2%

Op alle lonen

Erratum: de lonen indexeren vanaf 1 mei 2018 en niet vanaf 1 maart 2018 zoals eerder gemeld.

117

Petroleumnijverheid en –handel

0,1726%

Enkel op de minimumlonen

139b

Sleepdiensten

0,79%

Enkel op de minimumlonen

203

Bedienden uit de hardsteengroeven

1%

Op alle lonen

216

Notarisbedienden

0,61%

Op alle lonen

224

Bedienden van de non-ferro metalen

1,43%

Op alle lonen

309

Beursvennootschappen

0,3746%

Op alle lonen ten belope van de minimumlonen

310

Banken

0,37%

Enkel op de minimumlonen

Spaarbanken

0,37%

Op alle lonen ten belope van de minimumlonen

326

Gas-en elektriciteitsbedrijf

0,1726%

Enkel op de minimumlonen

(+ index vakantiepremie)

Conventionele verhogingen

PC

BENAMING

VERHOGING

105

Non-ferro metalen

Erratum: Retroactieve aanpassing bedragen aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid wegens technische of economische redenen (stopgezet voor arbeiders ontslagen vanaf 01.07.2015).

Retroactief vanaf 01/05/2017

124

Bouw

Toekenning ecocheques voor 100 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.04.2017 tot 31.03.2018. Deeltijdsen pro rata.

NIET van toepassing op ondernemingen die vóór 31.01.2018 voor een ander voordeel dan ecocheques hebben gekozen.

140.04

Afhandeling op luchthavens

CAOLoonsverhoging van 0,5 % op alle lonen.

200

Aanvullend - bedienden

De premie bedraagt 257,46 EUR voor een voltijdse bediende met volledig gepresteerde en gelijkgestelde dagen in de referteperiode.  De referteperiode loopt van 1 juni  tot en met 31 mei jaarlijks. De premie dient te worden betaald in juni (met de loonsverwerking van de maand mei).

Voor deeltijds tewerkgestelde bedienden wordt de premie toegekend pro rata het deeltijdse arbeidsregime.

Er wordt rekening gehouden met volgende gelijkstellingen: schorsingen waarvoor loon werd betaald (bv. klein verlet en ziekte), dagen geboorteverlof en moederschapsrust.

Bedienden die uit dienst zijn, zullen pro rata recht hebben op de premie. De pro rata premie dient dan te worden uitbetaald op moment van de eindafrekening.

306

Verzekeringswezen

Eenmalige premie van 400 EUR netto. Deeltijdsen pro rata, tenzij andere regels op ondernemingsniveau. Uitbetaling op uiterlijk 31 mei 2018. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien vóór 31 mei 2018.

330.01

Enkel de privéziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, thuisverpleging, federale revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra en Diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België (federale gezondheidsdiensten)

IFIC barema voor indiensttredingen vanaf 1/5/2018

330.03

Inrichtingen voor tandprothesen

CAOLoonsverhoging van 5 % op de minimumlonen

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.