Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Nieuwe bedragen verblijfsvergunningen vanaf 26 mei 2022

Elke niet vrijgestelde vreemdeling die meer dan 90 dagen in België wenst te verblijven, moet een verblijfsaanvraag indienen.

De kosten van de behandeling van deze verblijfsaanvraag worden gedekt door een retributie die de niet vrijgestelde vreemdeling moet betalen.

In het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2022 werd een K.B. gepubliceerd dat nieuwe bedragen vaststelt die toegepast worden vanaf 26 mei 2022.

De bedragen zijn afhankelijk van het soort aanvraag. De bedragen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden elk jaar op 1 januari aangepast.

Hierbij vindt u de nieuwe bedragen voor een aantal soorten aanvragen:

  • aanvraag voor een toelating tot arbeid en verblijfsaanvraag (gecombineerde vergunning): € 126;
  • aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan 90 dagen in de hoedanigheid van seizoenarbeider: € 126
  • aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan 90 dagen van een vreemdeling die in de hoedanigheid van student aan een openbare instelling voor hoger onderwijs in België wenst te verblijven: € 208

Een overzicht van alle retributies vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (https://dofi.ibz.be/nl).

Bron: KB van 8 februari 2022 tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de retributie, BS 16 mei 2022.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.