Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Nieuwe regeling bureaukosten telewerkers vanaf 1 juni 2022

Regeling tot 31 mei 2022

Om een onkostenvergoeding voor thuiswerk vrij van RSZ-bijdragen toe te kennen aan werknemers kan tot 31 mei 2022 door de werkgever de keuze worden gemaakt tussen twee soorten forfaits: 

OPTIE 1) Bureaukosten: werknemers die een deel van hun werk thuis doen

Dit forfait (dekt kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap…) mag slechts worden toegekend aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een gedeelte van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen.

Onder structureel en regelmatig wordt verstaan minstens 1 werkdag per week thuis werken zowel voor de deeltijdse als voor voltijdse werknemers.

Het maximale bedrag dat door de RSZ vrijgesteld werd, was zowel voor deeltijdse als voltijdse werknemers:  134,71 EUR/maand 

OPTIE 2) Bureaukosten: telewerkers

De werkgever kon er ook voor kiezen om een forfaitaire vergoeding toe te kennen aan telewerkers die regelmatig thuis werkten (ook hier wordt bedoeld 1 werkdag per week) ten belope van van 10 % van het brutoloon dat betrekking had op het telewerk.

LET OP: Beide soorten forfaits konden niet gecumuleerd worden. Er moest dus een keuze worden gemaakt door de werkgever.

Nieuwe regeling vanaf 1 juni 2022: Geen keuze meer

Vanaf 1 juni 2022 is er geen mogelijkheid meer om gebruik te maken van de forfaitaire onkostenvergoeding van 10 % van het brutoloon dat betrekking heeft op het telewerk.

UITZONDERING: Deze vergoeding kan wel nog worden toegekend aan de werknemers aan wie ze reeds vóór 1 juni 2022 werd toegekend voor zover het aandeel telewerk niet groter wordt.

Vanaf 1 juni zal dus in principe enkel kunnen worden gekozen voor optie 1. Vanaf dezelfde datum verhoogt ook het bedrag dat zal worden vrijgesteld van RSZ-bijdragen naar 140,15 EUR / maand

TER INFO: Naast deze bedragen kan nog een extra vergoeding gegeven worden:

  • van maximum 20,00 EUR/maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement EN
  • van maximum 20,00 EUR/maand voor het professioneel gebruik van de privécomputer met randapparatuur
  • OF van maximum 10,00 EUR/maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer (5,00 EUR/maand per item gedurende maximaal 3 jaar).

BRON: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/particularcases/expensesreimbursement.html#:~:text=Een%20werkgever%20kan%20aan%20werknemers,deeltijdse%20als%20voor%20voltijdse%20werknemers.

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.