Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Nieuwe regeling voor vrijstelling van sociale bijdragen in sociaal-cultureel werk en sport

Context

De tijdelijke regeling voor verenigingswerk, zoals die sinds 1 januari 2021 is georganiseerd, eindigt op 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 wordt deze regeling vervangen door een systeem dat sommige werkgevers in de sport en socioculturele sector vrijstelt van sociale bijdragen (artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 of de 25-dagen regel). Dit systeem werd uitgebreid om het mogelijk te maken werknemers aan te werven activiteiten uit te voeren die vroeger onder het verenigingswerk vielen.

Voor wie?

De nieuwe regeling omvat zowel de sociaal-culturele sector als de sportsector.

Hoeveel uur?

De bestaande regeling voorzien in een pakket van 25 dagen per jaar waarin de werkgever is vrijgesteld van sociale bijdragen. Maar vanaf 2022 wordt dat contingent in uren geteld:

 • 300 uren/jaar voor alle activiteiten vermeld in artikel 17, met een plafond van 100 uren per kwartaal (behalve voor het derde kwartaal: plafond van 190 uren);
 • Uitzondering: 450 uren/jaar voor de sportsector, met een plafond van 150 uren per kwartaal (behalve voor het derde kwartaal: plafond van 285 uren).

Het contingent van 25 dagen per jaar blijft alleen gelden voor mensen die voor de VRT, de RTBF of de BRF werken (zie hieronder).

Kun je activiteiten combineren?

Het is mogelijk om activiteiten voor de twee sectoren te combineren. In dat geval bedraagt het plafond voor alle activiteiten samen 450 uur/jaar.

Voor jobstudenten is het plafond beperkt tot 190 uur/jaar. Dat betekent dat een jongere die als jobstudent werkt, in hetzelfde kalenderjaar niet meer dan 190 uur kan werken onder de vrijstellingsregeling voor de socioculturele en sportsector; de kwartaalplafonds blijven daarbij van toepassing. Werkt hij meer dan 190 uur, dan worden die uren afgetrokken van zijn studentenquotum (475 uur).

Is er een arbeidsovereenkomst nodig?

Om onder de regeling te kunnen werken, moet een arbeidsovereenkomst worden afgesloten. 

Dat betekent ook dat de arbeidswetgeving moet worden gerespecteerd. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is hiervoor bevoegd.

Werft u als vereniging voor het eerst iemand aan? Op ikwilaanwerven.be vindt u algemene uitleg over de verschillende verplichtingen die u moet naleven bij de tewerkstelling van werknemers.

Moet je sociale bijdragen en belastingen betalen?

De prestaties die onder deze regeling worden verricht, zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Er is wel een inkomstenbelasting van 10% van toepassing die de werknemer moet betalen op het moment van de fiscale afrekening, na afloop van het jaar.

Moet je prestaties aangeven?

Aangezien de prestaties zijn vrijgesteld van bijdragen, hoeft er geen DmfA te worden verricht.

De prestaties moeten worden aangegeven via een Dimona. De aanpassingen aan deze aangifte die nodig zijn om deze aangifte in uren te kunnen doen, worden op dit moment ontwikkeld, maar begin 2022 zal het nog niet mogelijk zijn deze aangifte te doen. Meer informatie hierover en over het moment vanaf wanneer deze aangiften zullen kunnen gebeuren wordt op een later tijdsstip meegedeeld. Voor de prestaties die voordien (vanaf 1 januari 2022) geleverd werden zullen dus met terugwerkende kracht Dimona-aangiften moeten gebeuren.

Voor de werkgevers die geen ander personeel tewerkstellen, en die dus tot nu toe nog geen Dimona-aangiften hebben gedaan, zal op dat moment ook meegedeeld worden hoe zij zich moeten identificeren om deze aangiften te kunnen doen.

Deze nieuwe regels gelden ook voor personen die reeds vóór 1 januari 2022 genoten van het systeem van artikel 17.

Welke activiteiten zijn mogelijk?

De werkgevers en activiteiten die onder de nieuwe artikel 17 vallen, zijn de volgende:

 • Het rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangesloten provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, en de personen die zij tewerkstellen in een betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht:
  • als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, de vrije dagen of de gedeelten in het onderwijs;
  • als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs;
  • bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaats hebben na 16.30 uur of tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs.
 • De VRT, de R.T.B.F. en de B.R.F. alsmede de personen die, in hun organiek personeelskader opgenomen, daarenboven in hoedanigheid van artiest tewerkgesteld worden (voor hen blijft het contingent van 25/jaar gelden);
 • Het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen, evenals de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met sociaal oogwerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten en de personen die zij als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alléén tijdens de schoolvakanties tewerkstellen;
 • De door de bevoegde overheden erkende organisaties of organisaties die aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie en die tot taak hebben socio-culturele vorming en/of sportinitiatie en/of sportactiviteiten te verstrekken, en de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider, monitor, coördinator, terreinverzorgers-materiaalmeester, lesgevers, coaches, procesbegeleiders buiten hun werk- of schooluren of tijdens schoolvakanties;
 • De organisaties van de door de bevoegde overheden erkende amateurkunsten- sector of organisaties die aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie, die personen tewerkstellen als artistieke of (kunst)technische begeleiders en lesgevers, coaches en procesbegeleiders en waarvan de prestaties geen artistieke prestaties zijn die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding;
 • De inrichtende machten van scholen, gesubsideerd door een gemeenschap, en de personen die zij tewerkstellen als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs;
 • De inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend op de dag van deze manifestaties tewerkstellen, uitgezonderd betaalde sportbeoefenaars;
 • De organisatoren van socioculturele manifestaties en de personen die ze tewerkstellen voor maximaal 32 uren, te spreiden volgens de behoeften op de dag van het evenement en 3 dagen voor of na het evenement, met uitsluiting van artistieke prestaties die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding.

Bron: www.verenigingswerk.be

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.