Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 124 - Enkele stelsels SWT (brugpensioen) in de bouwsector opnieuw tijdelijk verlengd

De bouwsector voorziet in enkele specifieke sectorale stelsels van SWT (het vroegere brugpensioen). De CAO die voorzag in deze stelsels liep echter af op 30 april 2017. Door het sluiten van een nieuwe CAO op 27 april 2017 werd de CAO verlengd tot en met 30 juni 2017.

 

Concreet betekent dit dat er voor arbeiders van PC 124 nog steeds een beroep kan gedaan worden op volgende stelsels van SWT:

•             58 jaar – lange loopbaan: de leeftijd van 58 jaar moet uiterlijk op 30 juni 2017 én op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst bereikt zijn. De beroepsloopbaan van minstens 40 jaar moet bewezen worden uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst.

•             58 jaar – medisch attest: de vereiste loopbaan is hier 33 jaar. Er dient ook een attest van de arbeidsgeneesheer te zijn dat de ongeschiktheid tot voortzetting van de beroepsactiviteit bevestigt.

 

Ook de tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid Constructiv in de kosten van het SWT wordt voor deze stelsels verlengd voor alle nieuwe dossiers tot 30 juni 2017.

 

Opmerking: naast de sectorale stelsels bestaan er ook nog enkele algemene stelsels van SWT. Indien deze nog geldig zijn, kan hier uiteraard ook een beroep op gedaan worden.

 

Bron: CAO van 27 april 2017 tot verlenging van sommige stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag opgenomen in de CAO van 25 juni 2015 betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding (werkloosheid met bedrijfstoeslag) ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf – fbz-fse Constructiv.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.