Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 124 - Verhoging mobiliteitsvergoeding voor chauffeurs met passagiers

In bepaalde bedrijfssectoren, waar de werkplaats niet vast is bepaald, kan een forfaitaire regeling van terugbetaling van verplaatsingskosten, meestal 'mobiliteitsvergoeding' genoemd, worden toegepast.

Een dergelijke regeling moet beantwoorden aan de volgende voorwaarden:
- de forfaitaire regeling van terugbetaling en de vergoedingen die zij bepaalt, moeten worden omschreven in een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten binnen een paritair orgaan en algemeen bindend worden verklaard bij koninklijk besluit.
- het bedrag van de vergoeding mag de som van 0,1579 euro (bedrag vanaf 1/5/2020) per kilometer afstand (heen en terug) tussen de woonplaats en de werkplaats niet overschrijden.

Wanneer die mobiliteitsvergoeding wordt toegekend aan werknemers van wie de plaats van tewerkstelling zich ten minste 5 kilometer van de woonplaats bevindt, moet, in de mate dat zij niet hoger is dan het bedrag dat verschuldigd is in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst, die vergoeding in principe slechts voor 50 % als een belastbare bezoldiging worden beschouwd.

Het gedeelte van 50 % dat bij de werknemers niet belastbaar is, wordt geacht overeen te stemmen met eigen kosten van de werkgever. Het niet-belastbare gedeelte dat wordt geacht overeen te stemmen met eigen kosten van de werkgever mag evenwel niet lager zijn dan 12,39 euro per effectief gepresteerde maand. Elke fractie van een maand wordt als een volle maand geteld.

Het verhoogde maximumbedrag van de mobiliteitsvergoeding is op sociaal vlak van toepassing vanaf 1/5/2020. Op fiscaal vlak wordt dit gevolgd.

Bron: KB 26.03.2020 (BS 06.04.2020).

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.