Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 128 (Huiden- en leerbedrijf en vervangingsproducten) – Geen paritaire subcomités meer

Het PC voor het huiden- en leerbedrijf en vervangingsproducten bestaat uit 4 paritaire subcomités (PsC’s):

  • 128.01: PsC voor de leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen;
  • 128.02: PsC voor de schoenenindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers;
  • 128.03: PsC voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid en;
  • 128.05: PsC voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder.

Deze 4 paritaire subcomités zijn nu afgeschaft. Indien u ressorteert onder een van deze paritaire subcomités, valt u voortaan onder het PC 128 (zonder vermelding van een paritair subcomité).

De afschaffing van deze 4 paritaire subcomités geldt vanaf 20 april 2018, maar de RSZ aanvaardt deze afschaffing met terugwerkende kracht voor het volledige 1e kwartaal van 2018.

Gevolgen voor de werkgever

De impact is beperkt aangezien de sectorale cao’s gesloten binnen de subcomités van toepassing blijven, zowel voor de huidige werknemers als voor de toekomstige werknemers; en dit totdat PC 128 een bijzondere cao sluit of zelf nieuwe cao's over hetzelfde onderwerp sluit.

Bron: koninklijk besluit van 18 maart 2018 tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling van het aantal leden ervan, B.S. 10.04.2018.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.