Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 307 (verzekeringen): Gelieve ons het formulier met de nieuwe functieclassificaties zo snel mogelijk terug te bezorgen!

In april 2017 hebben wij al onze leden binnen PC 307 verschillende keren een mail gestuurd, waarin wij vragen om de functie van het personeel te evalueren ten aanzien van de nieuwe functieclassificaties die sinds 1 april 2017 van kracht zijn. In bijlage zaten de nieuwe functiebeschrijvingen (bijlage 1), een functieniveaumatrix (bijlage 2) en de minimumlonen (bijlage 3).  De minimumlonen werden trouwens niet gewijzigd.

Daarnaast werd ook een ‘FORMULIER FUNCTIETOEKENNING’ bijgevoegd in de mail. Dat is een door HDI opgesteld formulier dat door de werkgever ingevuld dient te worden. Dit moet dan aan de werknemer bezorgd worden. De werknemer dient dit dan te ondertekenen (voor ontvangst). Weet dat indien de werknemer niet akkoord gaat met de functietoewijzing, hij na ontvangst van dit formulier binnen 1 maand schriftelijk een beroepsprocedure kan instellen.

In dat formulier vragen wij ten eerste om een beknopte omschrijving te geven van de huidige functie die de werknemer hoofdzakelijk uitoefent.

Vervolgens dient u die functiebeschrijving dan met de referentiefuncties te vergelijken om de functieklasse van de werknemer te bepalen:

  • als de bedrijfsfunctie volledig overeenstemt met of minimaal afwijkt van de referentiefunctie: dezelfde klasse als die van de referentiefunctie is van toepassing;
  • als de bedrijfsfunctie in ruime mate afwijkt van de referentiefunctie: de werkgever moet de intrinsieke waarde van de functie vergelijken met de niveauomschrijvingen van de functieniveaumatrix van dezelfde klasse, van een lagere en een hogere klasse. Het resultaat bepaalt de inschaling;
  • als de functie in de onderneming niet in de classificatie werd opgenomen: de werkgever wijst een functieklasse toe op basis van de functieniveaumatrix.

Daarna vragen wij ook om de jaren ervaring van de werknemer te bepalen. De ervaring houdt rekening met de wettelijke schoolplicht (middelbare opleiding). Gelijkgestelde ervaringen zijn:

  • De periodes in een professionele omgeving (o.a. als stagiair, interim, zelfstandige, vrijwilliger,…);
  • De periodes van studies en eventuele legerdienst, burgerdienst of gemeenschapsdienst;
  • De periodes tijdens dewelke men geen arbeidscontract heeft (o.a. schorsingsperiodes van het arbeidscontract, tijdskrediet, ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking, onbetaald verlof, periodes gedekt door de sociale zekerheid en de sociale wetgeving zoals werkloosheid en ziekte-invaliditeit)
  • Door de vele gelijkstellingen start de ervaring in de praktijk meestal vanaf de leeftijd van 18 jaar.

 

Ten slotte kan u dan ook het minimumloon invullen in het formulier.

Gelieve uw dossierbeheerder dit ingevuld formulier zo snel mogelijk te bezorgen. Als wij geen ingevulde documenten ontvangen, zal de boeking blijven zoals voor 1/4/2017.

 

Bron: COA van 20/12/2016

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.