Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 314 (Kappersbedrijf en schoonheidszorgen): Prestaties toegelaten op 24 en 31 december 2017

Op 24 oktober 2017 werd binnen PC 314 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten die arbeid toelaat op zondag 24 en 31 december 2017. Deze cao werd gesloten in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 december 2000.

Werken op zondagen 24 en 31 december 2017 is enkel mogelijk onder volgende voorwaarden:

-Het personeel dat ingeschakeld wordt, gaat vrijwillig akkoord met dit uitzonderlijk werken op zondag.

-De prestatie mag, voor elke individuele werknemer, maximaal 8 uren bedragen.

-Het einduur van de prestaties op zondag 24 en 31 december is 18u00. In geval van overschrijding zal de werkgever een loontoeslag gelijk aan 100% van het loon verschuldigd zijn.

 

Prestaties op zondag 24 en/of 31 december worden normaal aan 100% betaald en geven recht op inhaalrust eveneens aan 100% betaald. De verdiende inhaalrust moet, binnen de week volgend op de prestatie, worden opgenomen op een gewone activiteitsdag.

 

In afwijking hiervan kan er, enkel op vraag van de werknemer, worden afgeweken van de regel dat de verdiende inhaalrust moet worden opgenomen binnen de week volgend op de prestatie. In dergelijk geval laat de werkgever een verklaring ondertekenen die stelt dat het op vraag van de werknemer zelf is dat er werd afgeweken van deze regel.

 

Werd er geen inhaalrust voor 24 en/of 31 december opgenomen in de week volgend op de prestatie, en kan er geen ondertekende verklaring worden voorgelegd, dan dient de prestatie op 24 en/of 31 december te worden vergoed aan 200% met alsnog bijkomende inhaalrust aan 100%, op te nemen volgens de gewone geldende regels hierrond.

 

De collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten voor bepaalde duur. Ze wordt van kracht op 1 december 2017 en houdt op van kracht te zijn op 1 juni 2018.

 

Bron: CAO 24 oktober 2017 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.