Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 341 (Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten) – Nieuwe jaarlijkse premie in december

Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode wordt vanaf december 2017 jaarlijks een premie toegekend van 150 euro bruto.

 

Voor deeltijdse werknemers wordt de jaarlijkse premie toegekend in verhouding van hun deeltijdse arbeidsregeling.

 

De jaarlijkse premie wordt ofwel contant uitbetaald of uitbetaald onder de vorm van een gelijkwaardig voordeel. De uiterlijke uitbetalingsdatum wordt vastgelegd met de uitbetaling van het loon van december 2017 en 1 december in 2018.

 

Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt berekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode. Met effectieve en gelijkgestelde dagen worden bedoeld: de dagen effectieve prestaties en schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon is betaald, vermeerderd met de dagen vaderschapsverlof en moederschapsverlof. Met referteperiode wordt bedoeld de periode van 12 maanden die de uitbetaling van de jaarlijkse premie voorafgaat.

 

Aan de werknemers welke uit dienst zijn gegaan voor de uitbetaling van de jaarlijkse premie wordt een pro-rata bedrag toegekend. Het pro-rata bedrag van de jaarlijkse premie wordt uitbetaald op het ogenblik van de uitdiensttreding samen met de normale loonafrekening. Werknemers wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever omwille van dringende reden werd beëindigd, hebben geen recht op de jaarlijkse premie.

De jaarlijkse premie is niet van toepassing op de werknemers die in de periode 2017-2018 volgens bedrijfseigen modaliteiten effectieve verhogingen van het loon en/of andere jaarlijkse loonsverhogingen die automatisch voortvloeien uit de toepassing van de op beroepservaring gebaseerde voordelen in koopkracht toegekend krijgen die gelijkwaardig zijn en dit voor 1 november 2017.

 

De jaarlijkse premie of gelijkwaardig voordeel zijn per werknemer voor hun totale kost aan te rekenen op de loonkost (bruto + patronale RSZ) van de jaarlijkse premie. Indien er wordt geopteerd wordt voor de omzetting naar een gelijkwaardig netto voordeel wordt het bedrag vastgelegd op 200 euro netto.

 

Sectorale minimumloonschalen of loonschalen op ondernemingsvlak gebaseerd op beroepservaring en/of anciënniteit worden niet aangerekend op de jaarlijkse premie.

 

Behoudens bericht voor 31/12/2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde en zullen wij de premie berekenen samen met het loon van de maand december 2017.

 

Bron: CAO 23/11/17, geldig vanaf 1/1/17 t.e.m. 31/12/18.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.