Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Personeel tewerkstellen op de Open Bedrijvendag van 2 oktober 2016

De eerste zondag van oktober is het weer Open Bedrijvendag! Deze dag geeft u de gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te zetten. Indien u daarvoor hulp nodig heeft van uw personeel, moet u rekening houden met de regels van zondagsarbeid, overuren en inhaalrust.

 

Zondagsarbeid

In principe is het verboden om werknemers op zondag te laten werken. De Arbeidswet voorziet echter een uitzondering voor “manifestaties van alle aard”. Hieronder vallen o.m. salons, tentoonstellingen, braderijen, …. Ook de Open Bedrijvendag valt onder deze uitzondering.

 

Toeslag

De wet voorziet geen toeslag voor zondagsarbeid. In principe moeten deze uren dus aan het normale loon vergoed worden. Sommige sectoren voorzien echter wel een toeslag voor werken op zondag.

 

Inhaalrust

Als de werknemer op zondag heeft gewerkt, dan heeft hij recht op onbetaalde inhaalrust. Deze inhaalrust moet toegekend worden binnen de 6 dagen na de tewerkstelling op die zondag. Ook hier is een afwijkende sectorale regeling mogelijk. Indien de zondagsarbeid tenminste 4 uren duurde, bedraagt de inhaalrust een volledige dag. De inhaalrust bedraagt een halve dag indien de zondagsarbeid minder dan 4 uren duurde. De inhaalrust mag samenvallen met een dag waarop normaal gezien niet gewerkt wordt in de onderneming (meestal de zaterdag).

 

Overuren

Indien de voltijdse werknemers gedurende deze week al normaal gewerkt hebben, dan zijn de uren gepresteerd op zondag overuren.

 

Het presteren van overuren is niet zomaar toegelaten. Daarom kunt u best vermijden dat de uren op zondag overuren zijn door in deze week een vrije dag te voorzien voor de betrokken werknemer(s). Deze tijdelijke wijziging van het uurrooster wordt opgenomen in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst en in het arbeidsreglement indien dit specifieke uurrooster hierin nog niet is opgenomen.

 

Is overwerk onvermijdelijk, dan kan u de bevoegde inspectiediensten best vooraf schriftelijk inlichten. De gewijzigde uurroosters moeten minstens 24 uren op voorhand worden aangeplakt in de lokalen van de onderneming. Indien er een vakbondsafvaardiging aanwezig is in uw onderneming, moet u hun akkoord vragen.

 

Voor overuren gepresteerd op een zondag moet een toeslag van 100% betaald worden. Er moet ook betaalde inhaalrust toegekend worden die moet samenvallen met activiteitsuren.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.