Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Personeelstekort in de zorgsector? De overheid neemt maatregelen!

Op 20/07/2022 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd met daarin diverse maatregelen om het tekort aan personeel in de zorgsectoren op korte termijn op te vangen.

Opgelet, de wetgeving is op dit moment nog niet definitief. Van zodra dit het geval is, zullen we u informeren.

Welke werkgevers kunnen hier gebruik van maken?

De maatregelen beogen soelaas te bieden aan werkgevers in de private zorgsectoren. Meer specifiek gaat het over werkgevers die ressorteren onder de volgende paritaire comités:

 • PC 318 voor de gezins- en bejaardenhulp - werkgeverscategorie 211 en 611
 • PC 319 voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962
 • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen- en diensten - werkgeverscategorie 025 , 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735,  812, 822, 830 en 911
 • PC 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector - werkgeverscategorie 122 en 322
 • PC 332 voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector - werkgeverscategorie 022 en 222
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van het COVID-19 coronavirus

Daarnaast valt ook het PC 322 voor de uitzendarbeid onder dit toepassingsgebied voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die behoort tot één van bovenvermelde sectoren.

Deze maatregelen gelden eveneens voor de openbare zorginstellingen die aan de hand van hun NACE-code geïdentificeerd worden.  

Maatregel 1 – Neutralisering van het aantal studentenuren

Voor de studenten die in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 studentenarbeid verrichten in de zorgsector (of als uitzendkracht in deze sectoren werken), worden de gepresteerde uren geneutraliseerd voor het studentencontingent.

Door deze nieuwe maatregel zullen uiteindelijk alle uren studentenarbeid gepresteerd in 2022 niet meetellen voor dat contingent van 475 uren en zo wil men stimuleren dat studenten meer werken en dus (deels) het personeelstekort opvangen.

Opgelet, voorlopig is het wel nog onduidelijk of de overschrijding van het contingent negatieve gevolgen gaat hebben voor de bedrijfsvoorheffing of de kinderbijslag.

Maatregel 2 - Tijdelijke onderbreking van het tijdskrediet en thematische verloven en tijdelijke tewerkstelling van werknemers in SWT

Werknemers in tijdskrediet, loopbaanonderbreking, tijdelijke werkloosheid of werkloosheid met bedrijfstoeslag kunnen tijdelijk worden tewerkgesteld bij een werkgever in de zorgsector of het onderwijs. De onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties wordt dan tijdelijk geschorst. De RVA dient onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden.

Dit gaat zowel voor werknemers uit de gezondheidssector zelf of werknemers die dit vrijwillig willen doen en die normaal tewerkgesteld zijn in een andere sector.

Ook niet onbelangrijk is dat de werknemer 75% van de onderbrekingsuitkering behoudt.

Maatregel 3 - Tijdelijke tewerkstelling van personen in  werkloosheid

Werklozen die al minstens 3 maanden een uitkering genieten zullen een deel van hun uitkering kunnen behouden als ze minstens één maand en maximaal 3 maand in een zorginstelling zouden gaan werken. 

Maatregel 4 – Gepensioneerden die kunnen bijspringen

Men wilt sociale en fiscale maatregelen nemen om het voor gepensioneerden interessanter te maken om bij te springen in de zorgsector. Deze maatregelen gelden tot 31 december 2022.

Volgende gepensioneerden komen in aanmerking:

 • een gerechtigde op een rust- en overlevingspensioen op datum van 1 juli 2022

of

 • een effectief gerechtigde op een rust- en overlevingspensioen die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt voorafgaand aan de eerste dag van de betrokken maand.

De maatregelen zijn als volgt:

 • ze kunnen tijdelijk hun pensioen onbeperkt cumuleren met een loon;
 • Sociale maatregel: een vermindering van de werknemersbijdrage bovenop de werkbonus voor gepensioneerden actief in de sector, overeenkomend met het saldo van de 13,07 % werknemersbijdrage; zij zijn dus geen werknemersbijdrage meer verschuldigd
 • Fiscale maatregel: er is een afzonderlijke aanslagvoet van 33%
 • Flexibiliteit:
  • Gepensioneerden in de zorg kunnen aan de slag met een wekelijkse arbeidsduur die minder dan 1/3de van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer.
  • Gepensioneerden die met een variabel uurrooster werken moeten slechts 3 werkdagen vooraf in kennis gesteld worden van hun variabel uurrooster.

Maatregel 5 - Vrijwilligerswerk

Het was reeds mogelijk om beroep te doen op vrijwilligers op voorwaarde dat men actief is in de non-profitsector. De overheid zou het ook voor commerciële woonzorgcentra tijdelijk mogelijk maken om vrijwilligers in te schakelen en dit tot 31 december 2022.

Het voorstel zou het mogelijk maken om de jaarlijkse onkostenvergoeding te verhogen naar 3683,55 EUR van 1 juli 2022 tot 31 december 2022.

Opgelet, een werknemer in tijdelijke werkloosheid mag niet vervangen worden door een vrijwilliger.

Indien u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om uw dossierbeheerder te contacteren. We kunnen samen met u nagaan wat er mogelijk is en wat er moet gebeuren om in orde te zijn.

Bron: Administratieve instructies RSZ - 2022/2 > Tussentijdse instructies (socialsecurity.be)

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.