Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Het KB gezondheidstoezicht is aangevuld met bepalingen over de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers: het re-integratietraject voor de begeleiding van langdurig arbeidsongeschikte werknemers en de rol van de verschillende betrokken partijen. De regering heeft verschillende maatregelen voorbereid om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen. Eén ervan is het re-integratietraject in de onderneming, waarbij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de werkgever, naast de werknemer, een centrale rol spelen.

 

Wat bedoelt men met re-integratie?

De bedoeling is om een werknemer die het overeengekomen werk niet meer kan uitoefenen de mogelijkheid te geven aangepast of ander werk uit te oefenen:

·         ofwel tijdelijk, dit wil zeggen in afwachting dat hij opnieuw in staat is het overeengekomen werk uit te oefenen;

·         ofwel definitief, wat inhoudt dat de werknemer werd erkend als zijnde definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te oefenen.

In dat kader wachten we wel nog op de afschaffing van de ‘gezondheidsbeoordeling van een definitief arbeidsongeschikte werknemer met het oog op zijn re-integratie’, waarvoor een specifieke procedure gevolgd moest worden. Hierbij moest de werknemer een vraag tot re-integratie indienen door middel van een aangetekende brief. Die situaties zullen voortaan binnen het nieuwe re-integratietraject worden behandeld.

Chronologische stappen
Deze nieuwe afdeling 6/1 legt alle stappen van het individueel re-integratietraject vast:

 

Fase 1: Opstarten
De arbeidsgeneesheer start een re-integratietraject op verzoek van:
- de werknemer zelf of zijn behandelend arts (ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid).
- de adviserend geneesheer van de mutualiteit zal ten laatste 2 maanden na de aangifte van de arbeidsongeschiktheid nagaan of een arbeidsongeschikte werknemer in aanmerking komt voor re-integratie. Indien dit het geval is, zal hij het dossier van de arbeidsongeschikte werknemer overmaken aan de arbeidsgeneesheer.
- de werkgever kan  vragen om een re-integratietraject op te starten ten vroegste vanaf 4 maanden arbeidsongeschiktheid.

 

Fase 2: Re-integratiebeoordeling
De arbeidsgeneesheer onderzoekt de mogelijkheid tot re-integratie samen met de betrokken werknemer, diens behandelend geneesheer, de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, en eventueel ook met de preventieadviseurs psychosociale aspecten en ergonomen binnen de preventiedienst.
Deze beoordeling moet het mogelijk maken om te beslissen:
- of de werknemer op termijn zijn overeengekomen werk opnieuw zal kunnen uitoefenen, dan wel dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk
- of er (tijdelijk of definitief) ander of aangepast werk kan worden gezocht.

 

Fase 3: Opmaken re-integratieplan
Op basis van de re-integratiebeoordeling door de arbeidsgeneesheer bekijken werkgever en werknemer samen welke concrete mogelijkheden er zijn voor aangepast of ander werk binnen de onderneming. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds moet geraadpleegd worden in het kader van toegelaten arbeid of progressieve werkhervatting binnen de ziektewetgeving.
Gaat de werknemer akkoord, dan is er sprake van een re-integratieplan, dat op regelmatige basis zal worden opgevolgd, en dat indien nodig kan worden aangepast.
Komt er geen re-integratieplan, dan moet de werkgever motiveren waarom hij desgevallend geen ander of aangepast werk aanbiedt, of de werknemer waarom hij het re-integratievoorstel eventueel verwerpt.

 

BronKoninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft (B.S. 24 november 2016) 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.