Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Regeling innovatiepremies verlengd tot 31 december 2018

 

Werkgevers kunnen sinds 2006 hun werknemers die een nieuw creatief idee aanbrengen, belonen met een innovatiepremie. Deze innovatiepremie kan onder bepaalde voorwaarden vrij van RSZ en belastingen toegekend worden.

 

Een innovatie is een nieuwigheid die een echte meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de onderneming. De meerwaarde kan betrekking hebben op verschillende domeinen: techniek, economie, productiviteit, leefmilieu, organisatie, welzijn op het werk, enz. De innovatie kan van toepassing zijn op producten, diensten, fabricatieprocessen, werkprocessen of werkomgeving. De innovatie mag niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag of vraag tot bestek voor de aanschaf van producten of processen die door een derde gericht werd aan diegene die de premie toekent. De innovatie moet door de werkgever in de onderneming ingevoerd worden of het voorwerp uitmaken van een prototype of er moeten interne onderrichtingen zijn die aantonen welke wijzigingen de innovatie tot gevolg zal hebben voor de normale activiteiten van de onderneming.

 

De innovatiepremie mag niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel en kan enkel toegekend worden aan werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst met de werkgever. Het aantal werknemers dat een innovatiepremie ontvangt, mag niet hoger zijn dan 10% van het aantal tewerkgestelde werknemers voor ondernemingen vanaf 30 werknemers. In ondernemingen met minder dan 30 werknemers kunnen maximum 3 werknemers een innovatiepremie genieten. Per innovatie kunnen maximum 10 werknemers een innovatiepremie genieten. De totale som van de uitgekeerde innovatiepremies mag per jaar niet meer bedragen dan 1% van de gezamenlijke lonen van de werknemers van de onderneming met betrekking tot dat kalenderjaar. De toegekende innovatiepremie mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan het bruto maandloon van de werknemer.

 

Een werkgever die een innovatiepremie wil toekennen, moet hiervoor wel een specifieke procedure volgen. De werkgever moet eerst het personeel inlichten over de toekenning van een eenmalige innovatiepremie. Daarnaast moet de werkgever ook een projectvoorstel indienen bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie via een gestandaardiseerd formulier. De FOD Economie analyseert de geldigheid van de aanvraag met betrekking tot de innovatieve aspecten. Zodra de FOD Economie het projectvoorstel heeft goedgekeurd, moet de werkgever het dossiernummer, de bedragen en de namen van de begunstigden meedelen aan de RSZ. Dit moet gebeuren in de maand die volgt op de toekenning van de innovatiepremie en kan elektronisch via innovatiepremies@rsz.fgov.be.

 

De Wet houdende diverse bepalingen verlengt de regeling van de innovatiepremies voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018. Er kunnen dus opnieuw aanvraagdossiers ingediend worden tot eind 2018.

 

Bron: Wet van 30 september 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 16 oktober 2017.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.