Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Registratie opleidingsplan PC 200

Binnen PC 200 geldt de verplichting om aan elke voltijdse werknemer 4 tot 6 opleidingsdagen toe te kennen per 2 jaar voor 2022-2023. De modaliteiten voor het toekennen van deze opleidingsdagen kunnen worden opgenomen in een opleidingsplan.

Aantal opleidingsdagen

In PC 200 hebben de werknemers recht op de volgende opleidingsdagen:

Aantal werknemers per onderneming

Gemiddeld aantal opleidingsdagen per VTE voor 2022-2023

20 of meer werknemers

6 opleidingsdagen

Min. 10 en minder dan 20 werknemers

4,5 opleidingsdagen

Minder dan 10 werknemers

4 opleidingsdagen

Deeltijdse werknemers hebben recht op een pro rata aantal opleidingsdagen.

De opleidingen moeten plaatsvinden tijdens de werkuren en de werkgever moet de verplaatsingsvergoeding voor de opleidingsdagen ten laste nemen.

Opleidingsplan

De verdere modaliteiten voor het toekennen van deze opleidingsdagen kunnen worden opgenomen in een opleidingsplan. Een werkgever kan een bedrijfseigen opleidingsplan opstellen, maar kan ook toetreden tot het suppletief opleidingsplan dat werd opgesteld door Cevora.

Het is niet verplicht om over dergelijk plan te beschikken, maar kan voor de werkgever tal van voordelen bieden. Indien de werkgever dit plan laat registreren bij het Sociaal Fonds 200, kan deze immers genieten van:

  • meer flexibiliteit bij het toekennen van de opleidingsdagen;
  • recht op opleidingspremies voor betalende of interne opleidingen;
  • recht op gratis opleidingen bij u in het bedrijf aangeboden door Cevora;
  • recht op gratis opleidingen van Cevora voor de werkgever.

De mogelijkheden om een opleidingsplan op te stellen en te registeren zijn verschillend naargelang er wel of geen syndicale afvaardiging aanwezig is in de onderneming:

  • geen syndicale afvaardiging: Bedrijven kiezen voor het suppletief plan (modelformulier), waarop per personeelsgroep de opleidingsthema’s moeten worden aangeduid;
  • wel een syndicale afvaardiging: Bedrijven maken in samenspraak met de vakbondsafvaardiging een eigen opleidingsplan op. Indien er geen akkoord wordt bereikt, is het eveneens mogelijk om gebruik te maken van het suppletieve opleidingsplan.

U kan tot uiterlijk 31 december 2022 uw opleidingsplan registreren. Indien u een syndicale afvaardiging heeft en u bent met hen een eigen opleidingsplan overeengekomen, dan moet u dit uiterlijk 30 juni 2022 registreren.

Meer informatie hierover, kan u terugvinden op de website van Cevora.

Bron: www.cevora.be en www.sfonds200.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.