Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Rijksdienst voor Pensioenen wordt Federale Pensioendienst

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is vanaf 1 april 2016 omgedoopt tot “Federale Pensioendienst” (FPD) om de uitbreiding van haar bevoegdheden naar andere pensioenstelsels aan te geven. Op 30 maart 2016 is de wet hieromtrent in het Belgisch Staatsblad verschenen.

 

De wet heeft als doel om het beheer van verschillende pensioenstelsels, die onder de bevoegdheid van verschillende administraties vielen, onder dezelfde instelling samen te brengen. Dit betekent concreet dat binnen één enkele instelling, de Federale Pensioendienst, de competenties worden gebundeld met betrekking tot de werknemerspensioenen en de pensioenen van de publieke sector, met inbegrip van de pensioenen die worden uitgekeerd aan de vastbenoemde personeelsleden van HR Rail en de lokale besturen.

 

Op 1 april 2016 zijn alle opdrachten en alle personeelsleden van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) overgedragen aan de Federale Pensioendienst. De pensioenen van de overheidssector zullen dus vanaf 1 april 2016 worden beheerd door de Federale Pensioendienst.

 

Op 1 januari 2017 zal:

  • de overdracht van de opdrachten op het gebied van de pensioenen van HR Rail volgen. Het personeel zal echter nog niet worden overgedragen;
  • de overdracht van de opdrachten van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) plaatsvinden wat betreft de pensioenen van de lokale en provinciale besturen en het beheer van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst.

 

Deze integratie zal in geen enkel geval een harmonisatie van pensioenstelsels van werknemers en van de overheidssector inhouden, noch in de reglementering, noch in de financiering. Binnen de Federale Pensioendienst zullen gespecialiseerde diensten de specifieke reglementeringen blijven toepassen.

 

Het officiële adres en de website worden aangepast:

Federale Pensioendienst

Zuidertoren

1060 Brussel

www.pensioendienst.fgov.be

Het telefoonnummer blijft behouden.

 

Bron: Wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten “Pensioenen” van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels (1), BS 30 maart 2016.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.