Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Sanctie voor werkgever die openstaande voltijdse of deeltijdse betrekking niet prioritair aan zijn deeltijdse werknemer toekent

Een deeltijdse werknemer moet voorrang krijgen wanneer er een voltijdse betrekking in de onderneming vrijkomt.  Hetzelfde geldt wanneer een deeltijdse betrekking vrijkomt die, op zich alleen of bijkomend opgenomen, de deeltijdse werknemer een nieuwe arbeidsregeling verschaft waarvan de wekelijkse arbeidsduur hoger ligt dan die van de deeltijdse arbeidsregeling waarin hij voordien werkte.

De verplichting om een openstaande voltijdse of deeltijdse betrekking prioritair aan een deeltijdse werknemer toe te kennen, geldt enkel wanneer de werknemer daar om verzocht heeft en voor zover het een soortgelijke functie betreft waarbij kwalificaties worden vereist die de werknemer reeds bezit.

Procedure
De werknemer die belangstelling heeft voor een voltijdse of deeltijdse betrekking, brengt zijn werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte.
De werkgever bevestigt schriftelijk de ontvangst van die aanvraag. In die bevestiging moet de werkgever uitdrukkelijk vermelden dat hij de werknemer van elke relevante vacante voltijdse of deeltijdse betrekking op de hoogte zal stellen. De werkgever moet de aanvraag en een kopie van de ontvangstbevestiging bewaren.
De werkgever is er vervolgens toe gehouden om zijn werknemer van elke vacante voltijdse (of deeltijdse) betrekking die verband houdt met dezelfde, door de deeltijdse werknemer uitgeoefende, functie en waarvoor hij de vereiste kwalificaties bezit, op de hoogte te brengen.

Sanctie voor de werknemer
Deeltijdse werknemers die een inkomensgarantieuitkering ontvangen, zijn verplicht om bij hun werkgever een aanvraag voor een voltijdse betrekking of een deeltijdse betrekking met meer uren in te dienen. Dit is immers één van de voorwaarden om recht te kunnen hebben op deze uitkering.

Wanneer zij dan ook een door de werkgever voorgestelde vacante betrekking weigeren op te nemen, dient de werkgever het gewestelijk werkloosheidsbureau van die weigering op de hoogte te brengen.

Nieuw: sanctie voor de werkgever
Voortaan zal de werkgever die de bovenstaande verplichtingen niet naleeft, een responsabiliseringsbijdrage van 25 euro verschuldigd zijn. Deze nieuwe sanctie is evenwel slechts van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 januari 2018.

Modaliteiten
De responsabiliseringsbijdrage van 25 euro is verschuldigd per deeltijdse werknemer met behoud van rechten die een inkomensgarantieuitkering geniet.  Deze bijdrage is verschuldigd voor elke maand waarin deze verplichting niet werd nageleefd.

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd vanaf de maand waarin voor het eerst werd vastgesteld dat de werkgever beschikbare bijkomende uren niet aan de deeltijdse werknemer heeft aangeboden en dit totdat de werkgever wel een aanbod doet.

Vrijstellingen
De responsabiliseringsbijdrage is evenwel niet verschuldigd wanneer er gedurende een jaar, ten rekenen vanaf de eerste aanvraag tot het bekomen van een inkomensgarantieuitkering door de betrokken werknemer, geen bijkomende uren beschikbaar waren in dezelfde functie als uitgeoefend door de werknemer in kwestie.

De bijdrage is evenmin verschuldigd indien de vrije bijkomende uren betrekking hebben op prestaties tijdens dezelfde tijdsblokken als de prestaties geleverd door de betrokken deeltijdse werknemer.

Bronnen: Artikelen 152 en volgende van de programmawet van 22 december 1989; Nieuw artikel 156/1 in te voegen in de hierboven vermelde programmawet.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.