Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Telewerk: circulaire over kosten eigen aan de werkgever gepubliceerd

Op 14 juli 2020 publiceerde de FOD Financiën een circulaire over de kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk.

Deze circulaire bespreekt de mogelijkheid van een werkgever om, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire thuiswerkvergoeding toe te kennen aan zijn werknemers die regelmatig en structureel thuis werken, om de kosten te dekken die deze werknemers maken en die ten laste komen van de werkgever.

Bedrag

De vergoeding wordt beschouwd als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever op voorwaarde dat ze maximaal € 126,94 per maand bedraagt. Ingevolge indexering werd dit bedrag vanaf 1 april 2020 verhoogd tot € 129,48 per maand.

Welke kosten worden gedekt?

De forfaitaire thuiswerkvergoeding wordt geacht de bureaukosten te dekken. Dit zijn kosten gerelateerd aan de inrichting en het gebruik (incl. huur en eventuele afschrijvingen) van een bureau, printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing,… in de verblijfplaats van de werknemer.

Modaliteiten

De forfaitaire vergoeding kan enkel worden toegekend indien er effectief regelmatig en structureel aan thuiswerk wordt gedaan door werknemers, nl. minstens 5 werkdagen per maand.

Het forfaitair bedrag moet niet evenredig verminderd worden in geval van deeltijdse prestaties. Als een deeltijdse werknemer effectief aan de voorwaarden voldoet om de forfaitaire thuiswerkvergoeding te ontvangen, mag de werkgever de maximale forfaitaire thuisvergoeding toekennen, ongeacht het aantal uren van de arbeidsovereenkomst.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende functiecategorieën. Er moet aan alle werknemers die aan regelmatig en structureel thuiswerk doen hetzelfde bedrag van maximum € 126,94 per maand of € 129,48 per maand vanaf 1 april 2020 worden toegekend.

Om eventueel dubbel gebruik van toegekende onkostenvergoedingen te vermijden, mag de forfaitaire thuiswerkvergoeding niet gecombineerd worden met eventuele andere vergoedingen voor bureaukosten die de werknemer reeds zou ontvangen.

Verder moet er rekening gehouden worden met de volgende bepalingen:

  • werknemers die hun werkelijke beroepskosten bewijzen in hun aangifte in de personenbelasting zijn verplicht om de forfaitaire vergoeding in mindering te brengen in de mate dat deze vergoedingen betrekking hebben op hun bewezen beroepskosten;
  • een werkgever die een forfait toekent, mag dezelfde kosten niet meer ten laste nemen op basis van werkelijke bewijsstukken;
  • de werkgever moet een nominatieve lijst ter beschikking houden met de werknemers die de forfaitaire thuiswerkvergoeding voor een bepaald aanslagjaar ontvangen;
  • de forfaitaire thuiswerkvergoeding die als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wordt betaald, moet worden verantwoord door individuele fiches. Op de fiche 281.10, naast rubriek b) van vak 26 ‘diverse inlichtingen’, moet de vermelding ‘Ja-ernstige normen’ worden ingevuld;
  • voor werknemers die een ‘salary-split’ hebben moet het forfait worden verminderd in verhouding tot de door de werknemers in België uitgeoefende werkzaamheid;
  • het volledige bedrag mag ook worden uitbetaald tijdens het normale vakantieverlof, maar moet evenredig worden verminderd in geval van lange afwezigheid wegens andere redenen dan het jaarlijks vakantieverlof.

De circulaire bespreekt enkel de toekenning van bureaukosten in het kader van telewerk. Een werkgever kan altijd een aanvraag tot voorafgaande beslissing bij de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) indienen wanneer hij:

  • een forfaitaire terugbetaling van andere kosten dan bureaukosten wil toekennen of;
  • een forfaitaire vergoeding voor bureaukosten wil toekennen die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of;
  • bepaalde bestanddelen die gedekt zijn door de bureaukosten, zoals bijvoorbeeld een bureaustoel, ter beschikking wil stellen.

Inwerkingtreding

Deze maatregel is van toepassing vanaf 1 maart 2020.

Bron: Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk dd. 14 juli 2020, www.fisconet.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.