Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid-19 – Verlenging van de vereenvoudigde procedure tot 30/09/2021

Op 19/05/2021 lieten we al weten dat de regering beslist had om de tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid 19 te verlengen tot en met 30/09/2021. De RVA heeft ondertussen ook haar website aangepast.

Wanneer mag u gebruik maken van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid-19?

Werkgevers mogen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid-19 (hierna: corona-werkloosheid) wanneer ze geconfronteerd worden met vermindering of een opschorting van aan te bieden arbeid omwille van de coronacrisis.

Er moet in het geval van controle door de RVA kunnen worden aangetoond dat er minder of zelfs geen werk was omwille van corona. Indien er niet kan worden gewerkt omwille van een andere reden dan de coronacrisis (bijvoorbeeld slecht weer, panne aan bedrijfstoestellen,…) kan een werkgever geen gebruik van corona-werkloosheid en moet u gebruik maken van andere vormen van tijdelijke werkloosheid.

Indien u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om uw dossierbeheerder te contacteren.

Welke formaliteiten moet een werkgever vervullen?

Een werkgever heeft een aantal formaliteiten te vervullen:

 • Ten aanzien van de werknemers: Indien een werkgever oordeelt dat er geen of  onvoldoende werk kan worden aangeboden ten gevolge van de coronacrisis, dan moet er een schriftelijke mededeling gebeuren aan het personeel. In deze mededeling moet de werkgever laten weten of de werknemer volledig of gedeeltelijk op werkloosheid zal geplaatst worden en voor welke periode dit zal gelden. Uw dossierbeheerder kan u hiervoor een typedocument bezorgen.
 • Ten aanzien van de RVA: Een werkgever die gebruik maakt van corona-werkloosheid, moet ten aanzien van de RVA een ASR scenario 5 verrichten. Uw dossierbeheerder voert deze verplichting uit wanneer de lonen voor de betrokken maand verwerkt worden.  
 • Ten aanzien van HDI: Om de communicatie van de ASR ten aanzien van RVA zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om maandelijks de werkloosheidsdagen duidelijk op de prestatiestaat te noteren. Indien u gebruik maakt van corona-werkloosheid mag u OVM noteren. Indien u gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer (SW) of tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen los van corona (EW) vragen we u om SW of EW te noteren.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat als mijn werknemer ten gevolge van de coronacrisis in quarantaine moet?

Wanneer werknemers thuis moeten blijven omwille van een quarantaine, zijn er twee pistes:

 1. Ofwel kan uw werknemer van thuis uit werken: in dit geval, moet er niets worden gecommuniceerd ten aanzien van RVA of HDI. Dit is een gewone gewerkte dag voor de werknemer. We raden echter steeds aan om een policy te ontwikkelen binnen uw bedrijf die de regels vastlegt omtrent telewerk. Uw dossierbeheerder helpt u hiermee graag verder.
 2. Ofwel kan uw werknemer niet van thuis uit werken: als de werknemer geen verlof kan opnemen of wanneer die geen verlof wenst op te nemen om de quarantaineperiode te overbruggen, dan kan er gebruik gemaakt worden van corona-werkloosheid. De schriftelijke mededelingsplicht ten aanzien van het in quarantaine-geplaatst personeelslid, kan niet op voorhand worden uitgevoerd omdat een werkgever niet op voorhand kan weten welke personeelsleden er al dan niet in quarantaine moeten. Het is echter ten sterkte aangeraden om bij uw personeelslid het quarantaineattest op te vragen zodat u ten aanzien van de RVA kan staven waarom er gebruik gemaakt werd van corona-werkloosheid zonder dat er een voorafgaandelijke schriftelijke mededeling gebeurd is ten aanzien van dat personeelslid.

Wat als mijn werknemer niet kan werken omwille van de opvang van een kind omdat (een deel van) de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken?

Ook hier zijn er twee mogelijkheden

 1. Ofwel kan uw werknemer van thuis uit werken: in dit geval, moet er niets worden gecommuniceerd ten aanzien van RVA of HDI. Dit is een gewone gewerkte dag voor de werknemer. We raden echter steeds aan om een policy te ontwikkelen binnen uw bedrijf die de regels vastlegt omtrent telewerk. Uw dossierbeheerder helpt u hiermee graag verder.
 2. Ofwel kan uw werknemer niet van thuis uit werken: als de werknemer geen verlof kan opnemen of geen verlof wenst op te nemen om de periode te overbruggen, dan kan er gebruik worden gemaakt van corona-werkloosheid. De schriftelijke mededelingsplicht ten aanzien van deze werknemer kan ook hier niet gebeuren. Uw werknemer dient een attest op te vragen bij de crèche, de school of het opvangcentrum.  Dit attest vraagt u als werkgever best op zodat u ten aanzien van de RVA kan staven waarom er gebruik gemaakt werd van corona-werkloosheid zonder dat er een voorafgaandelijke schriftelijke mededeling gebeurd is ten aanzien van dat personeelslid.

Wat als mijn werknemer niet kan werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is?

Dezelfde twee mogelijkheid gelden ook hier:

 1. Ofwel kan uw werknemer van thuis uit werken: in dit geval, moet er niets worden gecommuniceerd ten aanzien van RVA of HDI. Dit is een gewone gewerkte dag voor de werknemer. We raden echter steeds aan om een policy te ontwikkelen binnen uw bedrijf die de regels vastlegt omtrent telewerk. Uw dossierbeheerder helpt u hiermee graag verder.
 2. Ofwel kan uw werknemer niet van thuis uit werken: als de werknemer geen verlof kan opnemen of geen verlof wenst op te nemen om de periode te overbruggen, dan kan er gebruik worden gemaakt van corona-werkloosheid. De schriftelijke mededelingsplicht ten aanzien van de werknemer kan ook hier niet gebeuren. Uw werknemer dient een attest te bezorgen dat het kind in quarantaine is geplaatst.  Dit attest vraagt u als werkgever best op zodat u ten aanzien van de RVA kan staven waarom er gebruik gemaakt werd van corona-werkloosheid zonder dat er een voorafgaandelijke schriftelijke mededeling gebeurd is ten aanzien van dat personeelslid.

Mag ik mijn werknemer op corona-werkloosheid plaatsen als die tijdens de werkuren ingeënt wordt met het corona-vaccin?

Werknemers die ingeënt worden tijdens de werkuren, hebben recht op vaccinatieverlof. Dit is een vorm van klein verlet en is dus een door de werkgever betaalde afwezigheid.

Het vaccinatieverlof is evenwel beperkt tot de periode die nodig is om het vaccin te krijgen.

Wat als mijn werknemer ziek wordt na een corona-vaccinatie?

Wanneer een werknemer ziek wordt na een corona-vaccinatie, zal dit beschouwd worden als een gewone ziekteperiode. De normale regels gelden nl.

 • De werknemer moet binnen de 48u een geldig ziekte-attest bezorgen;
 • De werknemer zal recht hebben op gewaarborgd loon.  

Moet ik stempelkaarten (controlekaart C3.2A) bezorgen aan mijn personeel?

De werkgever hoeft tot en met 30/09/2021 geen controlekaart C3.2A af te leveren aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, en dit ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid (dus ook niet indien de werknemer bijv. tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens slecht weer). Dit geldt ook voor de werknemers tewerkgesteld in de bouwsector.

Welke formaliteiten dien ik na te leven als ik gebruik wens te maken van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer?

Indien u geen werk kan aanbieden aan uw personeelsleden ten gevolge van slecht weer, kan u beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. Er gelden allerlei beperkingen nl. het systeem is enkel mogelijk voor arbeiders, uitzendkrachten en de jongeren met een alternerende opleidingsovereenkomst.

Voor meer informatie: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e26

In tegenstelling tot het systeem van corona-werkloosheid moet er in het geval van tijdelijke werkloosheid door slecht weer, wel een voorafgaandelijke melding gebeuren ten aanzien van de RVA. De werkgever is verplicht de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens slecht weer in elke kalendermaand en per werknemer onmiddellijk op elektronische wijze mee te delen aan het RVA-kantoor van de plaats waar de uitbatingszetel van onderneming is gevestigd (en dus niet de maatschappelijke zetel).

Uw dossierbeheerder kan deze formaliteiten ten aanzien van de RVA in orde brengen.

Welke formaliteiten dien ik na te leven als ik gebruik wens te maken van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen?

Indien u geen werk kan aanbieden aan uw personeelsleden ten gevolge van economische redenen die losstaan van de coronacrisis, kan u beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid houdt opnieuw een aantal voorafgaandelijke mededelingen ten aanzien van RVA in. Voor meer informatie mag u steeds uw dossierbeheerder contacteren.

Voor arbeiders: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e22

Voor bedienden: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e55

Voor meer FAQ: https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL_20210511.pdf

Bron: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0

https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-door-de-coronacrisis-covid-19-verlenging-van-de-vereenvoudigde-procedure-tot-30092021

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.