Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Tijdelijke werkloosheid na 30/06/2022 – einde vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

Tot 30 juni 2022 kunnen werkgevers voor alle tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne, nog een vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepassen.

Vanaf 1 juli 2022 gelden echter opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid en kan dus niet langer een beroep gedaan worden op de vereenvoudigde procedure. Dit heeft concreet tot gevolg dat de normale formaliteiten voor het invoeren van de verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid opnieuw moeten worden gerespecteerd. Om deze overstap vlotter te laten verlopen, blijven er voorlopig wel nog enkele versoepelingen gelden en zal er in bepaalde gevallen de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moeten worden toegepast.

Volgende versoepelingen blijven tot gelden tot minstens 31/12/2022:

 • Vrijstelling van het gebruik van de controlekaart C3.2A, deze kaart moet dus niet overhandigd worden aan de werknemers, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. Aangezien er geen controlekaarten afgeleverd worden, moeten deze ook niet ingeschreven worden in het validatieboek;
 • Werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden wegens economische redenen, worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder eerst gedurende een bepaalde periode een aantal arbeidsdagen in loondienst te moeten bewijzen.

Vanaf 1 juli 2022 zal u bijgevolg een van de volgende vormen van tijdelijke werkloosheid moeten toepassen:

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De gewone procedure voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is opnieuw van toepassing. Dit wil onder andere zeggen dat er opnieuw een elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid verstuurd moet worden naar de RVA samen met de nodige bewijsstukken waaruit de overmacht blijkt.

Specifiek m.b.t. volgende “corona-situaties” kan u nog gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:

 • Een werknemer moet in quarantaine om de verspreiding van het coronavirus te beperken maar kan niet telewerken (belangrijk: de werknemer moet arbeidsgeschikt zijn tijdens de quarantaine)
 • Tot 31/12/2022: Een werknemer moet afwezig zijn van het werk omdat hij moet instaan voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaat omdat:
  • Het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang geheel of gedeeltelijk gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • Het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In die situaties kunnen er uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd gedurende de periode van de sluiting of de opgelegde quarantaine of isolatie.

Er moet een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verstuurd worden naar de RVA, samen met de nodige bewijsstukken (quarantaineattest, attest sluiting opvang kind corona, attest opvang kind quarantaine, …).

Tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek door economische oorzaken

Volgende versoepelingen zijn van toepassing op de klassieke procedures van economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden:

Versoepelingen tijdelijke werkloosheid voor arbeiders EN bedienden

Volgende versoepelingen zijn gemeenschappelijk voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen:

 • Tot 31/12/2022 moet de voorafgaandelijke elektronische mededeling t.a.v. de RVA slechts 3 dagen op voorhand worden verstuurd (vroeger: minstens 7 dagen op voorhand);
 • Tot 31/12/2022 moet de voorafgaandelijke kennisgeving aan de werknemers (en evt. ondernemingsraad of syndicale afvaardiging) slechts 3 dagen op voorhand worden verstuurd (vroeger: minstens 7 dagen op voorhand).

Bv. indien de werkgever op vrijdag een mededeling van de voorziene economische werkloosheid verstuurt naar de RVA, kan de regeling al ingaan vanaf dinsdag van de volgende week.

Indien bij KB voor een sector een afwijkende regeling geldt die een kortere mededelingstermijn voorziet, dan is die van toepassing.

Alle andere regels van de klassieke procedure van economische werkloosheid, blijven wel van toepassing (bv. de maandelijkse mededeling van de eerste werkloosheidsdag aan de RVA). Het is dus ook zo dat het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering opnieuw 65% van het gemiddelde loon bedraagt en niet langer 70%.

Versoepelingen tijdelijke werkloosheid economische redenen voor arbeiders

Tot 31/12/2022 geldt er een versoepeling voor wat betreft de regeling van de verplichte werkweek bij een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De werkgever kan:

 • Na 4 weken volledige schorsing, één week werkhervatting invoeren;
 • Na 8 weken volledige schorsing, twee weken werkhervatting invoeren;
 • Na 12 weken volledige schorsing, drie weken werkhervatting invoeren.

! De aangevraagde schorsingsduur in de voorafgaande mededeling verstuurd naar de RVA kan niet meer bedragen dan 4 weken. De werkgever kan na afloop van de regeling evenwel onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling aanvragen !

Bv. een werkgever vraag een regeling van volledige schorsing aan voor 4 weken. Onmiddellijk aansluitend vraagt hij een nieuwe regeling van volledige schorsing aan voor 4 weken. Na afloop van deze regeling wordt het werk voor twee weken hervat.

Daarnaast blijven volgende vormen van “kleine schorsing” natuurlijk ook mogelijk:

 • Maximum 3 opeenvolgende maanden in een regeling van minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken;
 • Maximum 12 maanden in een regeling van minstens 3 arbeidsdagen per week of minstens één arbeidsweek per twee weken.

De werkgever moet, bovenop de werkloosheidsuitkering, voor elke dag waarop de arbeider tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken, een supplement betalen. De betaling van dat supplement kan ook gebeuren door het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Versoepelingen tijdelijke werkloosheid economische redenen voor bedienden

Om als werkgever gebruik te kunnen maken van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden, moet u als onderneming voldoen aan de definitie van “onderneming in moeilijkheden”. Hiervoor moet één van volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Daling van de omzet of de productie of de bestellingen van minimum 10% in 1 van de 4 kwartalen voorafgaand aan het eerste gebruik van de economische werkloosheid voor bedienden, vergeleken met de opzet of de productie in hetzelfde kwartaal in 1 van de 2 kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag.
 • In het vorige kwartaal waren de arbeiders in de onderneming minstens 10% van de totale arbeidsdagen economisch werkloos;
 • Erkenning door de Minister van Werk;

De daling van de omzet, de productie of de bestellingen moet u met uw boekhouder of financiële afdeling bekijken. HDI- Wij Helpen VZW beschikt immers niet over uw BTW-aangiftes.

Normaal gelden volgende formaliteiten voor de economische werkloosheid bij bedienden:

 • Overmaken van het werkloosheidsformulier C106A aan de RVA (= bewijzen dat één van de bovenstaande voorwaarden vervuld is), minstens 14 dagen voor de eerste kennisgeving aan de bedienden van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen;
 • In principe moet u gebonden zijn door een cao of een ondernemingsplan om economische werkloosheid toe te passen voor bedienden. Tot 30 juni 2023 kan u zich wel beroepen op CAO nr. 159, zodat u zonder cao of ondernemingsplan de tijdelijke werkloosheid kan toepassen.

Volgende versoepelingen gelden tot 31/12/2022 bijkomend voor de economische werkloosheid voor bedienden:

 • Indien de werkgever zich beroept op een substantiële daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen, dan kan hij de daling van de omzet, de productie of de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling van economische werkloosheid bedienden vergelijken met het corresponderende kwartaal in 2019 (en dus niet enkel met het corresponderende kwartaal van de laatste twee kalenderjaren);
 • Indien de werkgever zich beroept op minstens 10% tijdelijke werkloosheid in het RSZ-kwartaal voor verzending van het formulier C106A, dan kan hij zich ook beroepen op de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne (DMFA-dagen code 77) en dus niet enkel op de dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken (DMFA-dagen code 71)

Hiervoor heeft de RVA een nieuw formulier C106A opgemaakt dat u kan gebruiken vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Dit formulier moet in principe ten minste 14 dagen voor verzending van de eerste mededeling van de schorsing wegens economische oorzaken aangetekend of per mail verstuurd worden naar de dienst Tijdelijke Werkloosheid van het bevoegde RVA-kantoor of de algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen indien u zich toch kan beroepen op een ondernemingsplan.

De RVA heeft bevestigd dat zijn een soepele indieningstermijn zullen aanvaard (= een kortere indieningstermijn dan 14 dagen): de werkgever kan de voorafgaande mededeling schorsing bedienden werkgebrek al versturen zodra de RVA de werkgever in kennis heeft gesteld dat de preliminaire voorwaarden aanvaard zijn.

De werkgever moet, bovenop de werkloosheidsuitkering*, voor elke dag waarop de bediende tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken, een supplement betalen, zoals bepaald in de cao of het ondernemingsplan (=5,63 EUR per werkloosheidsdag, behoudens sectorale afwijkingen). De betaling van dat supplement kan ook gebeuren door een Fonds voor Bestaanszekerheid.

! Het formulier C106A moet niet meer worden verstuurd indien de werkgever in het verleden al bewezen heeft dat hij aan de definitie van onderneming in moeilijkheden voldoet en de cao of het ondernemingsplan waarop hij zich beroept nog van toepassing is !

Onze juristen kunnen u bijstand verlenen bij het bepalen van de correcte vorm van tijdelijke werkloosheid die u moet toepassen. U kan hen hiervoor bereiken op juridischedienst@hdi.be of juristen@wijhelpen.be

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.