Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 februari 2017 - Reglementair kader voor occasioneel telewerk

  •  

Een werknemer heeft vanaf 1 februari 2017 de mogelijkheid om occasioneel van thuis uit te werken als deze daar omwille van overmacht of persoonlijke redenen toe genoodzaakt is. De werkgever kan wel het verzoek van de werknemer weigeren. De voorwaarden zijn voorzien in de wet werkbaar en wendbaar werk.

Voordien werd in de privésector de tewerkstelling van telewerkers, die op regelmatige en niet-occasionele wijze georganiseerd is, geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad en door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Hierdoor was telewerk enkel mogelijk voor werknemers die op structurele, regelmatige basis van thuis uit werken.

1. In welke omstandigheden? 

De werknemer kan aanspraak maken op occasioneel telewerk omwille van overmacht, d.w.z. wanneer de werknemer omwille van onvoorziene omstandigheden en onafhankelijk van zijn wil, zijn werkzaamheden niet op de normale arbeidsplaats kan uitvoeren (bv. in geval van een onverwachte treinstaking).

Hij kan eveneens aanspraak maken op occasioneel telewerk omwille van persoonlijke redenen waardoor hij zijn werkzaamheden niet op de bedrijfslocatie van de werkgever kan uitvoeren.

In de twee gevallen (geval van overmacht en om persoonlijke redenen), moet de aard van het werk of van de door de telewerker uitgevoerde specifieke activiteiten verzoenbaar zijn met het telewerk.

2. Procedure en formaliteiten

De werknemer moet het occasioneel telewerk voorafgaandelijk en binnen een redelijke termijn aanvragen bij zijn werkgever, met opgave van redenen. Deze termijn kan variëren in functie van de omstandigheden. 

De werkgever en de werknemer maken in onderling akkoord afspraken over het occasioneel telewerk, inzonderheid over de volgende elementen:    

  • de eventuele terbeschikkingstelling door de werk gever van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning (bv. terbeschikkingstelling van een draagbare computer) ;
  • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk ;
  • de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk (forfaitaire vergoeding in geval van gebruik van een persoonlijke computer).  

De werkgever kan de aanvraag evenwel weigeren. De werknemer heeft dus geen absoluut recht op occasioneel telewerk. De werkgever die niet kan ingaan op deze aanvraag voor occasioneel telewerk, brengt de redenen van deze weigering zo snel mogelijk schriftelijk (per brief of via elektronische weg) ter kennis van de werknemer.  

3. Organisatie

Hoewel het niet om een verplichting gaat , kan de werkgever via een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement, een kader vastleggen waarbinnen het occasioneel telewerk kan worden aangevraagd. In dit geval bepaalt de collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement ten minste volgende elementen :  

  • de functies en/of activiteiten binnen de onderneming die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk ;
  • de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan ;
  • de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning ;
  • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk ;
  • de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk.

4. Arbeidsvoorwaarden

Zoals reeds bepaald was voor de reguliere telewerker, geniet de occasionele telewerker dezelfde rechten inzake arbeidsvoorwaarden en is hij onderworpen aan een gelijkwaardige werkbelasting en aan gelijkwaardige prestatienormen als vergelijkbare werknemers die op de bedrijfslocatie van de werkgever  werken. Met andere woorden, het feit dat de werknemer occasioneel een telewerk uitvoert, wijzigt niet zijn rechten en verplichtingen vergeleken met welke hij heeft wanneer hij zijn werk uitvoert in de onderneming.

De occasionele telewerker organiseert zijn werk binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur. Hij zal dus hetzelfde aantal werkuren bepaald in zijn werkrooster moeten presteren, zonder hierbij zijn werkrooster strikt te moeten naleven. 

 

Voor meer informatie hieromtrent, kan u http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=45797 raadplegen.

Bron : Art. 22-28 wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.