Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2017: Gemiddeld vijf opleidingsdagen per werknemer met voltijds equivalent per jaar

 

Volgens het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk zal u vanaf 1 januari 2017 moeten voorzien in gemiddeld vijf opleidingsdagen per werknemer met voltijds equivalent per jaar (zie ook onze infoflash d.d. 9/11/2016). Doet u dit niet dan zal de sanctie zijn dat elke werknemer recht heeft op twee opleidingsdagen per jaar en per voltijds equivalent. Deze regeling vervangt volledig de oude regeling waarbij 1,9% van de totale loonmassa aan opleiding besteed moest worden. Ook de bijhorende sanctie (bijdrage van 0,05%) verdwijnt.

Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad kan u hieronder alvast meer informatie vinden over deze nieuwe regeling.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

Het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk bepaalt als doelstelling een gemiddelde van vijf opleidingsdagen per werknemer met voltijds equivalent per jaar. Bepaalde werknemers zullen in de praktijk dan ook meer of minder dan vijf opleidingsdagen per jaar kunnen hebben. De doelstelling dient in totaliteit bekeken te worden.

Deze invoering kan plaatsvinden via de sector of op ondernemingsvlak (via een nog door een koninklijk besluit verder te bepalen opleidingsrekening). Gebeurt dit niet dan zal de sanctie zijn dat elke werknemer individueel recht heeft op twee opleidingsdagen per jaar per voltijds equivalent.

Voor wie geldt de nieuwe regeling?

De regeling geldt voor werknemers met minimum 10 werknemers. Het aantal werknemers wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal werknemers in voltijds equivalent  tewerkgesteld gedurende de twee voorbije jaren. De telling gebeurt voor de eerste keer op 1 januari 2017.

Een afwijkend regime voor werknemers tussen 10 en 20 werknemers kan bepaald worden per koninklijk besluit.

Concretisering?

Verduidelijkingen inzake de individuele opleidingsrekening, de regels bij deeltijdse werknemers,… zullen per koninklijk besluit bepaald worden.

 

Bron: http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=45370

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.