Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2018 - 20%-grens voor warrants en opties op BEVEK-aandelen

Optieplannen op BEVEK-aandelen en genoteerde warrantenplannen zijn aantrekkelijk omdat ze werkgevers toelaten om bestaande looncomponenten (bv. de jaarlijkse bonus) om te zetten in fiscaal en parafiscaal gunstig behandelde opties op BEVEK-aandelen en warrants. Verschillende financiële instellingen verkregen de laatste jaren een voorafgaande beslissing bij de rulingdienst over de fiscale behandeling van. De rulingdienst lijkt nu het gebruik van dergelijke producten te willen beperken; en dit aan de hand van het disproportionaliteitsbeginsel. In de meeste rulings werd gepreciseerd dat de invoering van dergelijke plannen een oneigenlijk gebruik zou opleveren indien de toekenning van de opties/warrants disproportioneel zou zijn ten aanzien van de gebruikelijk toegekende bezoldigingen.

 

Op 30 januari 2018 heeft de rulingdienst enkele ‘beslissingen met een bijzonder belang’ toegelicht die een concrete invulling geven aan het begrip disproportionaliteit:

 

-Opdat het gebruik van opties op BEVEK-aandelen of warrants niet disproportioneel zou zijn, mag aan werknemers slechts een bedrag ten belope van maximaal 20% van de som van:

  • het maandelijks brutoloon, vermenigvuldigd met 12,92 (dus inclusief vakantiegeld, maar zonder rekening te houden met de voordelen alle aard);
  • de dertiende maand;
  • het variabele brutoloon

toegekend worden in de vorm van opties op BEVEK-aandelen of warrants.

 

-Opdat het gebruik van opties op BEVEK-aandelen of warrants niet disproportioneel zou zijn, mag aan zelfstandige bedrijfsleiders slechts een bedrag ten belope van maximaal 20% van de som van:

  • het vaste jaarlijkse brutoloon (onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen voor zelfstandigen, en dit zonder rekening te houden met de voordelen alle aard);
  • het variabele jaarlijkse brutoloon

       toegekend worden in de vorm van opties op BEVEK-aandelen of warrants.

 

In beide gevallen moet ter bepaling van de 20%-grens de reële/economische waarde van de toegekende opties op BEVEK-aandelen of warrants gebruikt worden.

 

De rulingdienst preciseert dat deze 20%-grens slechts toegepast zal worden op optieplannen op BEVEK-aandelen en warrantenplannen die worden toegekend op prestaties die vanaf 1 januari 2018 geleverd worden.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.