Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2018 - Flexi-jobs in de detailhandel en flexi-jobs voor gepensioneerden

Zoals bekendgemaakt in het zomerakkoord, past de regering de wet over de flexi-jobs aan om dit type van werk ook mogelijk te maken in andere sectoren dan de horecasector (PC 302).  Vanaf 1 januari 2018 zullen op die manier ook flexi-jobs uitgeoefend kunnen worden in de detailhandel. Daarnaast zullen vanaf dezelfde datum ook gepensioneerden een flexi-job kunnen uitoefenen.

 

Onder de detailhandel verstaat men: de handel die bestaat in de directe verkoop van goederen/producten in kleine hoeveelheden of aantallen aan particuliere verbruikers. Het gaat hier dus om een breed gamma van zaken zoals bakkers, slagers, kappers, buurtwinkels, kledingzaken,…

 

In het wetsontwerp spreekt men over de volgende sectoren:

 

  • het paritair subcomité voor de bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij (PC 118.03);
  • het paritair comité voor de handel in voedingswaren (PC 119);
  • het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
  • het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
  • het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01);
  • het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
  • het paritair comité voor de warenhuizen (PC 312);
  • het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314);
  • het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker onder één van bovenvermelde paritaire comités ressorteert.

 

De regels waaronder in deze sectoren via flexi-jobs gewerkt kan worden, zijn dezelfde als in de horeca.

 

Eerst en vooral moet u zorgen voor een tijdige Dimona-aangifte! Bovendien moet u weten dat een flexi-job dus enkel kan worden uitgevoerd door:

-Werknemers die minstens een 4/5 tewerkstelling hebben bij één of meerdere andere werkgever(s). Deze voorwaarde van de 4/5 tewerkstelling wordt bekeken in het referentiekwartaal T-3, dit is dus het derde kwartaal dat aan de tewerkstelling in de flexi-job voorafgaat;

-Gepensioneerden, dit vanaf 1 januari 2018. Voorwaarde = 65 jaar zijn in tewerkstellingskwartaal (T), of indien jonger dan 65jaar, gepensioneerd zijn op het einde van het 2de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van tewerkstelling (T-2)

Opmerking in verband met onderwijs: Omdat personeelsleden van het onderwijs in de zomermaanden niet aan een tewerkstelling van 80% komen en daardoor niet als flexijob kunnen werken in het tweede kwartaal van het volgende jaar, wordt de periode van uitgestelde bezoldiging vanaf 2018 gelijkgesteld met gewerkte dagen. De werkloosheidsuitkeringen die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betaalt aan de leerkrachten die de uitgestelde bezoldiging niet kunnen genieten en vrijgesteld zijn van het zoeken naar werk gedurende de zomervakantie vallen onder dezelfde gelijkstelling.

De flexi-jobwerknemer krijgt een flexiloon (vakantiegeld inbegrepen) en betaalt hierop noch bedrijfsvoorheffing, noch persoonlijke socialezekerheidsbijdragen. Bovendien is dit loon een vrijgesteld inkomen voor de inkomstenbelastingen. De werkgever betaalt een bijzondere werkgeversbijdrage van 25% op het flexiloon.

Om een flexi-jobwerknemer tewerk te stellen, moet eerst een schriftelijke raamovereenkomst worden opgesteld en vervolgens een flexi-arbeidsovereenkomst (van bepaalde duur) wanneer de werknemer effectief prestaties komt leveren. Voor wat betreft de dimona-aangifte gelden er specifieke regels voor de flexi-jobwerknemers.

Dimona’s voor deze nieuwe flexi-jobwerknemers kan u reeds verrichten via onze website.

Een raamovereenkomst of flexi arbeidsovereenkomst is steeds op aanvraag bij uw dossierbeheerder te verkrijgen.

Bron: Wet van 16 november 2015; programmawet 25 december 2017, BS 29 december 2017.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.