Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2018: Nieuwe algemene elektronische meldingsplicht bij tijdelijke werkloosheid wegens staking

Wanneer er niet gewerkt kan worden omwille van een staking, zullen de noch de stakers noch de niet-stakers recht hebben op loon, aangezien ze geen arbeidsprestaties leveren.

Voor de niet-stakers kan het Beheerscomité van de RVA evenwel beslissen om uitkeringen tijdelijke werkloosheid toe te kennen, aangezien hun arbeidsovereenkomst niet door hun eigen toedoen geschorst is. Er is evenwel geen automatisch recht op uitkeringen. Het Beheerscomité houdt bij het verlenen van zijn toelating onder meer rekening met het feit of de werknemers niet behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden en of zij geen belang kunnen hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers.

Vanaf 1 januari 2018 zal de werkgever ertoe gehouden zijn de tijdelijke werkloosheid die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking of lock-out, mee te delen aan de RVA om ervoor te zorgen dat de niet-stakers, eventueel, aanspraak kunnen maken op een uitkering.

Deze mededeling moet de volgende gegevens bevatten:

  • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever of de onderneming;
  • de gegevens van de werknemer die werkloos is zonder loon ten gevolge van een staking of een lock-out en die de werkgever verzocht heeft een controleformulier te ontvangen (naam, voornaam en identificatienummer van de sociale zekerheid);
  • de eerste dag, niet gedekt door loon, waarop de arbeidsovereenkomst in de beschouwde maand geschorst wordt als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een staking of een lock-out;
  • het volledig adres van de plaats waar de werkloos gestelde werknemer die dag normaal zou gewerkt hebben;
  • de omschrijving en de aard van de staking of lock-out;
  • het feit of de werknemer behoort tot de stakende eenheid en tewerkgesteld is in de stakende eenheid;
  • in voorkomend geval, de omstandigheden waardoor het voor de werknemer onmogelijk is om de arbeidsovereenkomst uit te voeren.

De mededeling gebeurt op elektronische wijze door het invullen van een elektronisch formulier (in bepaalde gevallen kan deze elektronische aangifte vervangen worden door een aangifte per post). De werkgever ontvangt per elektronische mededeling een elektronisch ontvangstbewijs dat melding maakt van de datum waarop de mededeling werd verricht, de inhoud van de mededeling en een uniek mededelingsnummer.

Naast de algemene elektronische meldingsplicht die eigen is aan de tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out, heeft de werkgever in geval van tijdelijke werkloosheid nog een aantal andere verplichtingen (afleveren controlekaart, elektronische aangifte - ASR 5,...).

 

Bron: Koninklijk besluit van 14 juni 2017, Belgisch Staatsblad van 5 juli 2017.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.