Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2018 – Nieuwe winstpremie

De wet van 22 mei 2001 regelt de deelname van werknemers in de winst en in het kapitaal van vennootschappen. Deze wet voorziet momenteel in de volgende drie types van werknemersparticipaties: deelname in het kapitaal, deelname in de winst en investeringsparen. Omwille van o.a. haar rigide karakter (bv. invoeringsmodaliteiten) kende deze wet tot nu toe niet veel succes in de praktijk. Via het zomerakkoord wil de overheid de wet van 22 mei 2001 dan ook hervormen en aantrekkelijker maken. Deze nieuwe vorm van winstpremie moet het ondernemingen mogelijk maken om werknemers op een simpele en flexibele manier een deel van hun winst als premie (som geld of percentage van het loon) toe te kennen zonder dat hen stemrecht in de onderneming wordt toegekend. Om de werknemers op hun beurt aan te moedigen en te motiveren zal deze premie zowel op sociaal als op fiscaal vlak erg aantrekkelijk zijn.

 

Voor wie?

De (nieuwe) winstpremies zijn van toepassing voor werknemers. Bedrijfsleiders zijn uitgesloten van het toepassingsgebied.

 

Invoeringsmodaliteiten?

De invoering van de winstpremies komt geheel vrijwillig tot stand. Het betreft namelijk een eenzijdige beslissing van de werkgever en geenszins een verplichting om een dergelijk systeem in te voeren. Hoewel winstpremies collectief moeten worden toegekend, moet het bedrag ervan niet gelijk zijn voor alle werknemers. De keuze van de werkgever om het bedrag al dan niet te differentiëren, bepaalt de invoeringsprocedure:

1.Identieke premie = alle werknemers krijgen hetzelfde bedrag. De beslissing om een identieke winstpremie toe te kennen wordt genomen door de gewone of buitengewone algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen.

De notulen van de algemene vergadering waarin de beslissing tot toekenning van een winstpremie wordt opgenomen, bevatten tenminste de volgende vermeldingen:

-het identieke bedrag van de winstpremie of het identieke percentage van het loon dat aan de werknemers wordt toegekend;

-de berekeningswijze van het loon waarop het percentage wordt vastgelegd indien hiervoor geopteerd wordt; de toekenningsregels die in aanmerking worden genomen indien voorzien wordt in een anciënniteitsvoorwaarde. Er kan slechts in een anciënniteit van maximaal één jaar worden voorzien. Als de werknemer in dienst genomen werd op basis van opeenvolgende contracten, wordt de vereiste anciënniteit berekend rekening houdende met de samenvoeging van de opeenvolgende contracten;

-de berekeningswijze pro rata temporis van het bedrag van de winstpremie in geval van vrijwillige schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behoudens wegens dringende redenen ten laste van de werknemer.

De werkgever informeert de werknemers omtrent de beslissing tot toekenning van een identieke premie.

2.Gecategoriseerde premie = er wordt een onderscheid gemaakt tussen de werknemers (ander bedrag, berekeningswijze van de premie,…). De invoering dient in dat geval te gebeuren bij CAO of toetredingsakte (indien geen vakbondsafvaardiging binnen de onderneming). 

 

Beperkingen

Het bedrag van de winstpremies mag niet hoger zijn dan 30% van de totale brutoloonmassa. Bovendien komen winstpremies bovenop het bestaande loonpakket. Dit houdt in dat ze geen bestaande loonbestanddelen, premies of andere voordelen mogen vervangen.

 

Daarentegen komen winstdeelnames niet in aanmerking voor de berekening van de loonnorm (ze kunnen dus ook toegekend worden als de onderneming de loonkost niet meer mag laten stijgen).

 

Gunstige (para)fiscale behandeling

Er wordt voorzien dat de winstpremies slechts zullen belast worden tegen een aanslagvoet van 7% bij de werknemers.* Ze dienen bovendien verplicht te worden aangegeven in de personenbelasting.

 

In hoofde van de werkgever zijn winstpremies wel niet aftrekbaar.

 

Qua RSZ zijn de gewone sociale zekerheidsbijdragen niet van toepassing. De werknemers zijn echter wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% op de winstpremies verschuldigd.

 

Vergelijking met andere voordelen

 

 

WINSTPREMIE

KLASSIEKE CASH BONUS

LOONBONUS

(CAO NR 90)

Reële kost werkgever

2.580

1775,00

1.888,60

Vennootschaps-

Belasting (29%)

580

-725

-771,40

Kostprijs

2.000

2.500

2.660

Patronale bijdrage werkgever

/

500

(25%)

660

(33%)

Bruto bonus

2.000

2.000

2.000

Sociale bijdrage werknemer (13,07%)

261,40

261,40

261,40

Belastbaar

1.738,60

1738,60

1.738,60

Belastingen

121,70

930,15

(max.53,5%)

/

Netto bonus

1.616,90

808,45

1.738,60

 

*Bovenstaande berekeningen zijn simulaties. Afwijkingen zijn dus steeds mogelijk. In deze berekeningen wordt bovendien rekening gehouden met de situatie op 1 januari 2018.

 

Puur cijfermatig komen de winstpremies en de loonbonus CAO nr. 90 er het beste uit voor de werknemers. Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat de invoering van de loonbonus onderworpen is aan strikte regels. Daar wil de overheid met de nieuwe regeling voor winstpremies onder meer verandering in brengen.

 

Wanneer treedt de nieuwe regeling inzake winstpremies in werking?

Deze nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2018 met dien verstande dat de winstpremies kunnen worden toegekend op basis van de winst van het boekjaar met afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017.

 

*Het belastingtarief is 15 pct. voor de winstpremies voor de werknemers die in het kader van een investeringsspaarplan zijn toegekend en het voorwerp zijn van een niet achtergestelde lening

 

Bron: Wet van 22 mei 2001; programmawet 25 december 2017, BS 29 december 2017.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.