Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2018 – Werkgever kan re-integratietraject opstarten voor werknemers die reeds vóór 1 januari 2016 ziek zijn geworden

Sinds eind 2016 is er een nieuw wetgevend kader gecreëerd voor de re-integratie van zieke werknemers op de arbeidsmarkt. Hierin is onder andere duidelijk afgebakend wie het re-integratietraject kan opstarten en wanneer. Vanaf 1 januari 2018 kunt u als werkgever ook een re-integratietraject opstarten voor werknemers die reeds arbeidsongeschikt waren vóór 1 januari 2016.

 

In het kader van het re-integratietraject zijn er drie partijen die het traject kunnen opstarten via de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer: de adviserend geneesheer, de werknemer en de werkgever.

 

Afhankelijk van welke partij het verzoekt, zijn er andere termijnen van toepassing.  

 

De werknemer

 

De werknemer kan tijdens de periode van zijn arbeidsongeschiktheid de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verzoeken om het re-integratietraject op te starten. Ook zijn behandelend geneesheer kan de opstart verzoeken. De werknemer moet hier wel mee instemmen.

 

De werknemer of de behandelend geneesheer kunnen het traject sinds 1 januari 2017 opstarten, ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid. 

 

De adviserend geneesheer

 

De adviserend geneesheer van de mutualiteit kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verzoeken om het traject op te starten, als hij van oordeel is dat de werknemer in aanmerking komt voor re-integratie. Hij zal ten laatste twee maanden na de aangifte van de arbeidsongeschiktheid nagaan of de werknemer in aanmerking komt voor re-integratie. Als hij tot de conclusie komt dat dat het geval is, zal hij het dossier van de arbeidsongeschikte werknemer overmaken aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

 

De werkgever

 

Ook de werkgever kan de opstart verzoeken en dit ten vroegste vanaf 4 maanden na de start van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, of vanaf het ogenblik waarop de werknemer hem een attest van zijn behandelend geneesheer bezorgt waaruit de definitieve ongeschiktheid blijkt om het overeengekomen werk uit te voeren.

 

Werkgevers kunnen dit verzoek indienen sinds 1 januari 2017 voor arbeidsongeschiktheden die startten vanaf 1 januari 2016 en vanaf 1 januari 2018, voor arbeidsongeschiktheden die gestart zijn voor 1 januari 2016.

 

Bron: Koninklijk besluit 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft, BS 24 november 2016; Wetsontwerp 16 november 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.