Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2018 – Wijzigingen detachering in België

Werkgevers die werknemers detacheren naar België zullen weldra worden vrijgesteld van de verplichting om bepaalde documenten ter beschikking te houden van inspectie. Het gaat om documenten die ze in principe in alle gevallen moeten kunnen voorleggen, zelfs in geval van een vrijstelling van het bijhouden van sociale documenten die gelinkt is aan de Limosa.

 

Regels betreffende sociale documenten indien detachering in België

 

1.Belgische sociale documenten

 

In principe stelt de Limosa-aangifte de buitenlandse werkgevers vrij van het opstellen van sociale documenten tijdens de duur van de tewerkstelling in België, voor een maximumperiode van 12 maanden. Daarna zijn sociale documenten noodzakelijk.

 

Indien bij de start blijkt dat de werknemer meer dan 1 jaar in België zal worden tewerkgesteld, wordt aangeraden om vanaf het begin Belgische sociale documenten op te maken. Dit is echter geen verplichting.

 

Wanneer sociale documenten moeten worden opgemaakt door een buitenlandse werkgever moet een sociaal mandataris worden aangesteld in België.

 

2.Documenten die in elk geval moeten worden bewaard

 

Een aantal documenten moeten echter altijd ter beschikking worden gehouden van de inspectiediensten (zelfs bij tijdelijke detachering in België en Limosa-aangifte), dit om een efficiënte controle mogelijk te maken:

-een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer of een gelijkwaardig document;

-de informatie met betrekking tot de vreemde valuta die dienst doet als betaling van het loon, de voordelen in geld of in natura verbonden aan de tewerkstelling in het buitenland, de voorwaarden van repatriëring van de gedetacheerde werknemer;

-de arbeidstijdenoverzichten die begin, einde en duur van de dagelijkse arbeidstijd van de gedetacheerde werknemer aangeven;

-de betalingsbewijzen van de lonen van de gedetacheerde werknemer.

 

Deze verplichting is van toepassing vanaf het begin van de detachering tot een jaar na het einde van de detachering.

 

Op verzoek van diezelfde inspectiediensten moet hen een vertaling van deze documenten in één van de landstalen of in het Engels worden bezorgd. De documenten kunnen op papieren drager of in elektronische vorm worden bezorgd.

 

Voor die documenten zal vanaf februari 2018 een vrijstelling gelden voor bepaalde (maar niet voor alle) werknemerscategorieën waarvoor een Limosavrijstelling van toepassing is. Het gaat om:

 

-de werknemers die naar België komen voor het bijwonen van wetenschappelijke congressen;

-de werknemers die naar België komen voor het bijwonen van vergaderingen in beperkte kring (mits hun aanwezigheid op deze vergaderingen maximum 60 dagen per kalenderjaar niet overschrijdt, met een maximum van 20 opeenvolgende kalenderdagen per vergadering);

-de werknemers die door een overheidsdienst worden tewerkgesteld;

-de werknemers die tewerkgesteld worden door een internationale instelling van publiek recht in België gevestigd en waarvan het statuut geregeld wordt door een in werking getreden verdrag;

-de leden van een diplomatieke of consulaire zending;

-de werknemers die in het buitenland verblijven, er tewerkgesteld worden door een in het buitenland gevestigde werkgever en die naar België komen om aan internationale sportwedstrijden deel te nemen evenals de scheidsrechters, begeleiders, officiële vertegenwoordigers, personeelsleden en alle andere personen geaccrediteerd en/of erkend door internationale of nationale sportfederaties, voor zover hun verblijf in het land, nodig voor deze activiteiten, de duur van de sportproef en hoogstens 3 maanden per kalenderjaar niet overschrijdt;

-de artiesten met internationale faam evenals de begeleiders waarvan de aanwezigheid vereist is voor het schouwspel op voorwaarde dat hun verblijf in België, nodig voor deze activiteiten, niet meer dan 21 dagen per kwartaal bedraagt;

-de vorsers en de leden van een wetenschappelijk team die in het buitenland verblijven en door een universiteit of een wetenschappelijke instelling gevestigd in het buitenland worden tewerkgesteld, die in België aan een wetenschappelijk programma in een onthaaluniversiteit of een wetenschappelijke instelling deelnemen, op voorwaarde dat hun verblijf, nodig voor deze activiteiten, niet meer dan 3 maanden per kalenderjaar bedraagt.

 

3.Documenten inzake loon die in elk geval moeten worden bewaard

 

De loonfiche en de individuele rekening van werknemers die naar België zijn gedetacheerd, moeten worden opgemaakt en vertaald. Die documenten moeten tot een jaar na het einde van de detachering ter beschikking worden gehouden van de inspectie.

 

Aanwijzing van de verbindingspersoon voor werkgevers op wie de Limosa niet van toepassing is

 

In principe wordt de verbindingspersoon aangewezen via de Limosa-aangifte. Bepaalde werkgevers zijn echter van die aangifte vrijgesteld. Voor die werkgevers stelt het KB specifieke aanwijzingsmodaliteiten vast. De betrokken werkgevers delen de identificatie- en contactgegevens van de verbindingspersoon mee:

 

-hetzij via e-mail naar SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be;

-hetzij via postzending naar het volgend adres: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, Centrale Administratie, Ernest Blerotstraat 1,1070 Brussel.

 

Het betreft de werkgevers die de volgende activiteiten uitoefenen:

 

1° wegvervoer van personen die bedoeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid bepaalt van respectievelijk :

 

-het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, met uitzondering van taxi's;

  • het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars.

Dergelijke activiteiten van wegvervoer van personen worden evenwel uitgesloten indien ze op het Belgisch grondgebied bestaan uit cabotage of doorvoer.

 

2° wegvervoer van goederen die bedoeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid bepaalt van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden. Dergelijke activiteiten van wegvervoer van goederen worden evenwel uitgesloten indien ze op het Belgisch grondgebied bestaan uit cabotage of doorvoer.

 

3° initiële assemblage en/of eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een overeenkomst voor de levering van goederen en die noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van het geleverde goed en die uitgevoerd worden door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverende onderneming, wanneer de duur van de bedoelde werken niet meer dan 8 dagen bedraagt, met uitsluiting van de activiteiten in de bouwsector.

 

Bronnen: Koninklijk besluit van 5 december 2017, Belgisch Staatsblad van 18 december 2017. In de mogelijkheid tot vrijstelling wordt voorzien door de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.