Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2019 – Elektronische loonbonus wordt mogelijk

Via het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen op basis van CAO nr. 90 kunnen werkgevers hun werknemers een bonus toekennen op basis van collectieve resultaten (vooraf bepaald en onzeker). Voor die bonussen geldt een gunstregime, voor zover het maximumbedrag niet wordt overschreden. Maar dit gunstregime is gekoppeld voorwaarden. De werkgever moet een toekenningsplan opmaken. Dat plan wordt opgenomen in een cao of bijgevoegd aan een toetredingsakte, na eerst een bijzondere procedure te hebben doorlopen. De voordelen worden ingevoerd door een op ondernemingsniveau gesloten cao of, voor de werknemers voor wie er geen vakbondsafvaardiging bestaat, naar keuze van de werkgever via een cao of via een toetredingsakte. Dankzij de CAO nr. 90/3 zal het mogelijk worden om in een eerste fase (vanaf 1 januari 2019) een model van elektronische toetredingsakte en toekenningsplan en een model van elektronische collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van de voordelen in een tweede fase te gebruiken. Op termijn zullen de papieren modellen verdwijnen.

  1. Elektronisch

Concreet betekent dit dat de nieuwe cao de bepaling met de verplichte vermeldingen in de toetredingsakte vervangt om de elektronische ondertekening van die akte mogelijk te maken. De bestaande bijlagen worden vervangen (model van cao en model van toetredingsakte en toekenningsplan). De documenten worden neergelegd bij de FOD Werkgelegenheid. En dat kan op een andere door de FOD gepreciseerde manier, eventueel elektronisch.

Op termijn zouden de e-bonussen worden geïntegreerd in een digitaal platform voor het sociaal overleg (globaler moderniseringsproject). De bijvoegde commentaar verduidelijkt dat heel wat rubrieken, zoals het adres van de onderneming, automatisch worden ingevuld via het KBO-nummer, indien men het elektronische model gebruikt. Eventuele brieven zullen naar dat ene adres worden gestuurd. Het ‘intelligent’ elektronisch standaardformulier zal de onjuist ingevulde rubrieken aangeven. De ‘handtekening’ is een handgeschreven handtekening indien de toetredingsakte met toekenningsplan op papier wordt opgemaakt en neergelegd. Maar een elektronische handtekening kan ook.

Nieuw is ook de verklaring dat de onderneming niet is overgegaan tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot het collectief ontslag met sluiting van de onderneming. De werkgever die overgaat tot zo’n procedure wordt immers uitgesloten van de toepassing van de wet van 21 december 2007.

2. Nog twee vereenvoudigingen

Bij de verplichte vermeldingen van het toekenningsplan wordt de ‘geldigheidsduur van het plan’ (punt 9) opgeheven. Die bepaling zorgde immers voor verwarring met de duur van de toetredingsakte of de collectieve arbeidsovereenkomst.

De bepaling over de wijzigingen van de te bereiken doelstellingen of niveaus wordt aangevuld met een nieuwe paragraaf om aan te geven dat die wijzigingen enkel de toekomst kunnen betreffen. Ze kunnen dus geen betrekking hebben op een referentieperiode die al verstreken is of die aan de gang is. Bedoeling is om te vermijden dat doelstellingen of niveaus gaandeweg worden gewijzigd als overduidelijk blijkt dat ze niet haalbaar zijn.

Bron:  Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/3 van 27 november 2018 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.