Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2019 - Gelegenheidswerknemers binnen PC 320 voor de begrafenisondernemingen

De sector van de begrafenisondernemingen wordt gekenmerkt door erg korte arbeidsprestaties die moeilijk op voorhand gepland kunnen worden, gezien ze afhankelijk zijn van overlijdens.

Om de administratieve lasten op te vangen die gepaard gaan met deze onregelmatige tewerkstelling van oproepbare arbeidskrachten, zal het vanaf 01/01/2019 mogelijk zijn om gelegenheidswerknemers tewerk te stellen binnen de sector, voor korte arbeidsprestaties van minimaal 1 uur. Het nieuwe statuut lijkt op een mengeling van de reeds bestaande statuten van extra’s en flexijobs binnen de horeca.

Het gaat om werknemers die occasioneel, ter gelegenheid van overlijdens:

  • taken als bode verrichten, transporten verzorgen, opbaringen verzorgen, een rouwkapel plaatsen, het onthaal in het rouwcentrum verzorgen en/of bij de koffietafel helpen;
  • de kist met het stoffelijk overschot of de urne met de as van de overledene dragen in de (ceremonie)wagen plaatsen, de nabestaanden begeleiden en/of de (ceremonie)wagen besturen en net houden.

Deze gelegenheidswerknemers kunnen maximaal 800 uren per jaar verspreid over maximaal 200 dagen per jaar presteren bij eenzelfde werkgever (uitgezonderd gepensioneerden: voor hen geldt geen maximum).

Voor het registreren van hun arbeidsprestaties dient een dimona-aangifte te gebeuren met begin- en einduur. Daarnaast dienen de prestaties te worden bijgehouden via een elektronisch tijdsregistratiesysteem, waarbij de geregistreerde gegevens automatisch worden overgemaakt aan de RSZ.

Net zoals bij flexijobs, zal ook voor deze werknemers een schriftelijke raamovereenkomst moeten worden opgemaakt, waarbinnen het kader van de gelegenheidsarbeid wordt vastgelegd. Bij iedere effectieve tewerkstelling binnen dit kader, wordt een mondelinge of schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten.

Wat de arbeidsduur betreft, wordt een minimale werkperiode van 1 uur vastgesteld. Er wordt niet voorzien in een minimale wekelijkse of jaarlijkse arbeidsduur. De algemene regels m.b.t. de minimale arbeidsduur zijn hier dus niet van toepassing.

Het minimumloon voor de gelegenheidswerknemer wordt vastgesteld op het uurloon van een arbeider in categorie 2 met 20 jaar ervaring volgens de geldende barema’s binnen de sector. Momenteel bedraagt het minimum bruto uurloon dus 13,03 EUR (bedrag juni 2018), waarop de normale sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2018 betreffende de gelegenheidswerknemers in de begrafenisondernemingen

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.