Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2019 – Lancering van de ‘single permit’ voor niet-EER werknemers en nieuwe economische arbeidsmigratie in het Vlaamse Gewest

De procedure voor het verkrijgen van een arbeidskaart voor een niet-EU-onderdaan is sinds 1 januari 2019 drastisch gewijzigd in België. De nieuwe gecombineerde procedure leidt tot afgifte van een gecombineerde vergunning (= 'single permit'). Dit nieuwe document is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot verblijf als tot arbeid bevat.

Voordien liep de aanvraag voor arbeidskaarten en verblijfsvergunningen via aparte procedures. De werkgever vroeg eerst bij de bevoegde regionale migratiedienst een arbeidsvergunning/-kaart aan. Wanneer de arbeidsvergunning/-kaart geleverd werd, vroeg de werknemer aan de Dienst Vreemdelingenzaken via zijn gemeente een verblijfsvergunning aan.

De single permit wordt slechts afgeleverd voor tewerkstellingen langer dan 90 dagen.

<=> Indien de buitenlandse werknemer minder lang werkt, dan blijven de oude en aparte procedures van toepassing. Grensarbeiders en au-pairs blijven ook onder de oude regeling vallen. Grensarbeiders zijn uitgesloten, aangezien de buitenlander zijn hoofdverblijfplaats in België moet hebben om in aanmerking te komen voor een single permit.

In het Vlaamse Gewest gaat men zelfs nog een stap verder en voert men nieuwe voorwaarden in voor arbeidsmigranten. Zo wil Vlaanderen buitenlands talent aantrekken en structurele knelpuntberoepen invullen.

  1. De single permit (gecombineerde arbeids-en verblijfsvergunning) voor niet EER-onderdanen

De “single permit” omvat beide elementen: verblijf én werk. Het is een elektronische verblijfskaart en omvat zowel een toelating tot verblijf als een toelating tot arbeid. Nieuwe arbeidskaarten worden dus niet meer uitgereikt, behalve als het verblijf en de tewerkstelling in België een beoogde duur hebben van minder dan 90 dagen. In dat geval blijft de oude procedure van kracht, met als resultaat een verblijfsdocument en een arbeidskaart B.

a) Aanvraag in principe door de werkgever

De werkgever (of zijn mandataris) vraagt de single permit bij de bevoegde regionale migratiedienst aan. Indien de werknemer hoofdzakelijk bij een Vlaamse vestigingseenheid van zijn werkgever komt werken, is dit in Vlaanderen.

Bv. een werkgever met maatschappelijke zetel in Brussel wenst een werknemer tewerk te stellen, voor 70% in zijn vestigingseenheid in Vlaanderen en voor 30% in zijn eenheid in Wallonië. De Vlaamse migratiedienst is bevoegd om de single permit af te leveren.

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle aanvragen voor een toelating tot arbeid in Vlaanderen ingediend worden bij de centrale Vlaamse migratiedienst (= hoofdbestuur) in Brussel. De dossiers moeten dus niet meer in de provinciale kantoren (Antwerpen, Leuven, Gent) ingediend worden.

<=> De aanvraag moet alleen door de werknemer gebeuren, indien hij een 'toelating tot arbeid voor onbepaalde duur' wenst te verkrijgen. Hij kan die toelating bijvoorbeeld krijgen wanneer hij al 4 jaren bij ons gewerkt heeft. Het nieuw document komt in de plaats van de arbeidskaart A. De werknemer dient dan in dit geval zijn aanvraag in bij het Gewest waar hij officieel woont.

b) Hoe verloopt de procedure?

De regionale migratiedienst zorgt ervoor dat het dossier volledig is vooraleer ze een kopie hiervan overmaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Bij de aanvraag moet er gebruik gemaakt worden van het aanvraagformulier vergezeld van enkele basisdocumenten (zoals een geldige identiteitskaart, medisch attest, uittreksel uit het strafregister,…). Voor bepaalde specifieke categorieën vraagt het Vlaamse Gewest extra documenten op. Dit geldt bijvoorbeeld voor stagiairs, hooggeschoold personeel of kaderleden.

Voor bepaalde nationaliteiten vraagt het veel tijd om het 'uittreksel uit het strafregister' te verkrijgen. Het wordt daarom aan de werkgever aangeraden om op tijd het aanvraagdossier samen te stellen, zodat de werknemer op een gepast moment kan beginnen werken.

De beslissing over de toekenning van een single permit wordt, uiterlijk 4 maanden na de indieningsdatum van de aanvraag, genomen. Werkgevers moeten er dus rekening mee houden dat het wellicht langer zal duren dan vandaag vooraleer een buitenlandse werknemer kan beginnen werken. Het bekomen van een arbeidsvergunning/-kaart vraagt momenteel 6 à 8 weken.

Zowel de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) als de regionale migratiedienst moeten hun fiat over het dossier geven. Machtigingen tot verblijf en toelatingen tot arbeid zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een niet-EU-onderdaan mag hier slechts komen werken als hij hier mag verblijven en omgekeerd. Indien beide instanties positief antwoorden op de vraag, wordt de single permit aan de betrokken werknemer bezorgd.

De DVZ betekent de positieve beslissing aan de werknemer. Ze brengt ook de werkgever en het consulaat (indien de werknemer nog in het buitenland verblijft) of de gemeente (indien de werknemer al legaal in België verblijft) op de hoogte. Het consulaat levert het visum af indien de werknemer nog in het buitenland is en de werknemer meldt zich dan bij de gemeente waar hij hier komt wonen. Na woonstcontrole wordt de werknemer in het vreemdelingenregister ingeschreven en de gemeente reikt dan de single permit aan de werknemer uit.

2. Nieuw beleid economische arbeidsmigratie In Vlaams Gewest

De nieuwe regelgeving biedt middengeschoolden makkelijker toegang tot de arbeidsmarkt. Er is namelijk geen arbeidsmarktonderzoek vereist. De functie moet dan wel op een lijst van knelpuntberoepen staan. Dat is een lijst die om de twee jaar herbekeken worden in functie van de noden op de arbeidsmarkt.

De loongrenzen worden afgestemd op de reële lonen op de arbeidsmarkt. Bovendien wordt een lagere loongrens voorzien voor met name jongeren (tot 30 jaar): jongeren moeten minimum 80% van het gemiddeld bruto jaarloon verdienen. Voor 2019 bedraagt het gemiddeld bruto jaarloon 41.868 €.

Voor hooggeschoolden en leidinggevenden wordt de duurtijd van de toelatingen tot arbeid wordt van 12 maanden naar 3 jaar gebracht.

Arbeidsmigranten kunnen voor onbepaalde duur toegang tot de arbeidsmarkt krijgen, nadat ze in België 4 jaar gewerkt hebben.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.