Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2023 wordt een zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat op 1 juli 2022 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bepaalt dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer wordt beschouwd als een werkdag.

Deze aanpassing heeft ook gevolgen in het arbeidsrecht. We denken bijvoorbeeld aan de aangetekende verzending van de ontslagbrief wanneer er een opzeggingstermijn gepresteerd moet worden, het ontslag om dringende reden en de termijn waarbinnen een werknemer zijn afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid moet rechtvaardigen met een medisch attest.

Momenteel is het zo dat de opzegbrief ten laatste op woensdag aangetekend moet worden verstuurd opdat de opzeggingstermijn de maandag daarna kan starten, uitgezonderd in geval er in de periode tussen de verzending van het aangetekend schrijven en de derde werkdag daaropvolgend een feestdag ligt.

Indien de zaterdag niet meer als werkdag wordt beschouwd, betekent dit dat de opzegbrief ten laatste op dinsdag aangetekend verstuurd moet worden opdat de opzeggingstermijn de maandag daarna kan starten.

In geval van een ontslag om dringende reden speelt de wetswijziging soms in het voordeel van de werkgever.

Een ontslag om dringende reden moet gegeven worden binnen de 3 werkdagen nadat de ontslagbevoegde persoon met zekerheid kennis heeft genomen van de feiten. Nadat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, beschikt de werkgever vervolgens over een nieuwe termijn van 3 werkdagen om de concrete feiten ter kennis te brengen van de werknemer.

Als de zaterdag niet meer als een werkdag wordt beschouwd, dan heeft de werkgever soms meer tijd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen om dringende reden of om de feiten die tot de dringende reden geleid hebben ter kennis te brengen.

Opmerkingen:

  • in het arbeidsrecht wordt soms ook gesproken over ‘dagen’ of ‘kalenderdagen’; in dat geval wordt de zaterdag (alsook de zon- en feestdagen) wél meegeteld;
  • het nieuwe Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de aanpassing van toepassing is, tenzij een wet anders bepaalt. De sociale partners bekijken bijgevolg nog of er een wetsontwerp zal worden ingediend om de zaterdagen in het arbeidsrecht ook vanaf 2023 nog als een werkdag te beschouwen.

We volgen dit voor u op en houden u op de hoogte over de stand van zaken.

 

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.