Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 juli 2018 – Starterjobs: Lagere loonkost bij aanwerving van jongere zonder werkervaring

Vanaf 1 juli 2018 zal het op basis van de recente relancewet mogelijk zijn om minder brutoloon te betalen aan een jongere zonder werkervaring, zonder dat deze jongere loonverlies lijdt.

Voorwaarden betreffende de jongere

  • De jongere is op de laatste dag van de maand nog geen 19, 20 of 21 jaar oud. Afhankelijk van die leeftijd zal een verschillend percentage van vermindering op het brutoloon kunnen worden toegepast.
  • De jongere mag geen of weinig werkervaring hebben. Dit kan u achterhalen via de Dimona-aangifte voor de nieuwe werknemer. Eens u die doet, zal u namelijk een melding krijgen of u voor deze jongere het verminderd brutoloon mag toepassen of niet. De RSZ gaat de voorbije kwartalen controleren. Was er in T-6 tot en met T-3 maximaal 2 kwartalen een tewerkstelling van 80 procent of meer van een voltijds werkrooster, dan spreken we van een jongere zonder ervaring. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een aantal periodes, zoals bijvoorbeeld de gewerkte uren als student met solidariteitsbijdragen en de periodes als gelegenheidswerknemer.
  • Bovendien moet de jongere onmiddellijk voorafgaand aan de aanwerving ingeschreven geweest zijn als werkzoekende bij de bevoegde instelling van het Gewest (VDAB, Actiris, Forem, ADG).

Bv. Een werkgever werft op 2 juli 2018 (2018/3) een jongere aan die in december 2018 21 jaar wordt. Deze jongere heeft in T-6 tot en met T-3 slechts 3 maanden voltijds gewerkt, namelijk de maanden oktober, november en december van 2017. Bij de Dimona-aangifte gaat de RSZ kijken naar de volgende kwartalen:

Tewerkstelling

2017/4 (T-3)

Voltijds

2017/3 (T-4)

Studentenjob in juli en augustus

2017/2 (T-5)

/

2017/1 (T-6)

/

Voorwaarden betreffende de werkgever

  • De maatregel kan worden toegepast door alle werkgevers uit de privésector. Overheidswerkgevers zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied.
  • De werkgever mag de maatregel niet toepassen wanneer hij de jongere een niet verminderd loon zou betalen dat al boven het minimumloon opgelegd door de NAR of de sector lag.
  • Bovendien mag de vermindering niet toegepast worden wanneer de werkgever een jongere laat werken als student met solidariteitsbijdragen.  

Voordeel

Leeftijd op het einde van de maand

Verminderingspercentage

18 jaar oud

18 %

19 jaar oud

12 %

20 jaar oud

6 %

Eens de jongere 21 is geworden, mag u het brutoloon dus niet meer verminderen.

Bovendien moet u het verlies aan loon compenseren door de jongere bijkomend een forfaitaire toeslag te betalen. Hoeveel die zal bedragen, hangt af van het niet verminderde loon en de leeftijd van de jonge werknemer. De bedragen zullen worden opgenomen in een apart koninklijk besluit dat nog moet verschijnen. Deze forfaitaire toeslag is vrijgesteld van inhoudingen en bijdragen voor de sociale zekerheid en van fiscale inhoudingen. Voor zowel werknemer als werkgever gaat het bijgevolg om een netto toeslag.

De werkgever kan de kost bovendien compenseren via zijn aangifte in de bedrijfsvoorheffing. De niet door te storten bedrijfsvoorheffing is gelijk aan het bedrag van de forfaitaire toeslagen die de werkgever heeft betaald of toegekend aan de hiervoor bedoelde jonge werknemers in de periode waarvoor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. Het gedeelte van het bedrag dat niet in mindering kan worden gebracht van de bedrijfsvoorheffing die voor de betrokken periode verschuldigd is, kan achtereenvolgens in mindering worden gebracht van de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is voor elk van de volgende periodes waarvoor bedrijfsvoorheffing verschuldigd is en die tot hetzelfde kalenderjaar behoren.

Formaliteiten

Indien u het loon van de nieuwe werknemer vermindert, moet u:

  1. bij de Dimona-aangifte de bevestiging ontvangen hebben dat de werknemer kan beschouwd worden als nieuwe werknemer zonder werkervaring;
  2. in de arbeidsovereenkomst opnemen dat het normaal toepasselijke minimumloon verminderd wordt in toepassing van de maatregel en dat u in elke maand waarin de vermindering wordt toegepast de toepasselijke forfaitaire toeslag zal betalen.

We houden u uiteraard verder op de hoogte aangezien nog niet alle wetgevende teksten gepubliceerd zijn.

Bron: Artikelen 18 tot en met 22 van de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (1), BS 30 maart 2018 (ed. 2)  

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.