Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 mei 2017 - Wachttijd uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid verdubbeld

Vanaf 1 mei 2017 wordt de wachttijd die vereist is voor de opening van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verdubbeld van 6 maanden naar 12 maanden. En het aantal dagen dat in die periode moet worden gepresteerd, wordt opgetrokken van 120 naar 180.

 

Die maatregel werd eigenlijk al doorgevoerd via een programmawet van 19 december 2014, maar de datum van inwerkingtreding is nu pas vastgelegd. Ook de bijhorende aanpassingen van het KB op de geneeskundige verzorging zijn nu pas verschenen. Die bepalingen treden samen met de betreffende bepalingen uit de programmawet (aanpassingen van de ziekteverzekeringswet) in werking op 1 mei 2017. De regels zijn van toepassing op de arbeidsongeschiktheden, de periodes van moederschapsbescherming, de omgezette moederschapsverloven, de borstvoedingspauzes, de vaderschaps- of geboorteverloven en adoptieverloven die aanvatten vanaf dat moment.

 

‘Wachttijd’ betekent eigenlijk dat iemand die al de hoedanigheid van gerechtigde verkregen heeft, gedurende een bepaalde periode geen recht heeft op uitkeringen. Dat zal in principe enkel het geval zijn bij het begin van een loopbaan. Gedurende die periode moet de gerechtigde voldoende arbeidsdagen (of gelijkgestelde dagen) gepresteerd hebben, en hij moet aantonen dat er voldoende bijdragen werden betaald voor de sector uitkeringen. Vrijstellingen zijn mogelijk.

 

De aanpassingen die de programmawet heeft doorgevoerd, hebben er ook voor gezorgd dat de gerechtigden die hun wachttijd hebben volbracht, hun recht op prestaties niet langer behouden tot het einde van het kwartaal dat volgt op dat tijdens hetwelk ze hun wachttijd hebben beëindigd. Het volstaat nu om het recht op prestaties te verlengen tot het einde van het kwartaal waarin de wachttijd werd beëindigd.

 

Vervolgens zijn de bepalingen over het behoud van het recht op prestaties van toepassing die gelden voor de gerechtigden die hun arbeidsongeschiktheid aangeven na het einde van het kwartaal van vervulling van de wachttijd. Omwille van de langere wachttijd, past men ook het aantal werkdagen aan waarop de gerechtigde zijn hoedanigheid moet behouden voor het tweede en het derde kwartaal die het kwartaal voorafgaan waarin hij een beroep op prestaties doet. Een en ander wordt uitgewerkt in de uitvoeringsbepalingen.

 

Zo heeft het KB van 3 juli 1996 op de geneeskundige verzorging het nu ook over een wachttijd van 12 maanden (en 180 te presteren arbeidsdagen). Seizoenarbeiders, arbeiders bij tussenpozen en deeltijdse werknemers (bijzondere categorieën) moeten over een periode van 12 maanden (voordien was dat 6 maanden) 800 arbeidsuren (voordien was dat 400 arbeidsuren) presteren. De referteperiode wordt verlengd tot maximaal 36 maanden voor de seizoenarbeiders, de arbeiders bij tussenpozen en de deeltijdse werknemers die zich wegens hun arbeidsregeling in de onmogelijkheid bevinden om hun wachttijd te vervullen binnen 12 maanden.

 

De voorwaarden die gekoppeld zijn aan het recht op moederschapsuitkeringen blijven ongewijzigd: 120 arbeidsdagen tijdens een wachttijd van 6 maanden. Dat is logische want dit recht is beperkt in de tijd. Ook voor uitkeringen tijdens het vaderschaps- of geboorteverlof, het adoptieverlof of het omgezet moederschapsverlof verandert er niets. De wachttijd blijft 6 maanden.

Vandaar dat de programmawet een reeks bijzondere bepalingen heeft ingevoegd die de duur van de wachttijd die gekoppeld is aan die uitkeringen beperkt tot 6 maanden. Tot nu volstond een algemene verwijzingsbepaling naar de bepalingen die van toepassing zijn bij arbeidsongeschiktheid, want er werd geen onderscheid gemaakt. Ook de voorwaarden voor het behoud van het recht op prestaties komen aan bod.

 

Dezelfde structuur wordt ingepast in het KB op de geneeskundige verzorging. De voorwaarden die gekoppeld zijn aan de specifieke prestaties, de vrijstellingen, het behoud van de prestaties … komen aan bod. Naast de gerechtigden die een wachttijd moeten vervullen en de gerechtigden die vrijgesteld zijn van wachttijd, kunnen bepaalde personen een verminderde wachttijd doorlopen. Ook die regels worden logischerwijs afgestemd op de nieuwe situatie.

 

Dit is bijvoorbeeld het geval voor de werknemer die zich bezighoudt met de opvoeding van een kind dat met hem samenwoont en dat als persoon ten laste wordt beschouwd van die werknemer of van de persoon met wie hij samenleeft. Wanneer hij na afloop van deze periode opnieuw gerechtigde wordt, kan hij onder bepaalde voorwaarden genieten van een verminderde wachttijd. Die verminderde wachttijd bedroeg één maand, waarbinnen 20 arbeidsdagen moesten worden bewezen. Nu wordt dat 2 maanden en 30 arbeidsdagen.

 

Bronnen:

-Koninklijk besluit van 27 april 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 28 april 2017

-Koninklijk besluit van 27 april 2017 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 154 tot 156 en van de artikelen 159 tot 168 van de programmawet van 19 december 2014, BS 28 april 2017

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.