Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 mei 2018 - Nieuwe opzegtermijnen

De definitieve tekst van de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie is recent in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze wet bevat onder meer een aanpassing aan de opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden van tewerkstelling. Door de invoering van een meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden bekomt men een situatie die een beetje vergelijkbaar is met de proefperiode die vroeger voor bedienden van toepassing was.

Vanaf 1 mei 2018 zullen nieuwe opzegtermijnen van toepassing zijn tijdens de eerste 6 maanden na de aanwerving van een werknemer. Hieronder vindt u een overzicht.

Anciënniteit in de onderneming

< 1 maand

< 2 maanden

< 3 maanden

< 4 maanden

< 5 maanden

< 6 maanden

Huidige regel

2 weken

2 weken

2 weken

4 weken

4 weken

4 weken

Vanaf 1 mei 2018

1 week

1 week

1 week

3 weken

4 weken

5 weken

De opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werknemer wijzigen niet. De nieuwe opzeggingstermijnen zijn automatisch van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten, waarvan de opzegging of verbreking uitwerking heeft vanaf 1 mei 2018.

  • De huidige opzeggingstermijnen blijven van toepassing op werknemers die worden ontslagen met een opzeggingstermijn die betekend wordt vóór 1 mei 2018. Dit betekent dat de derde werkdag na de verzending van de opzegbrief vóór 1 mei 2018 valt. Wanneer de aangetekende opzegbrief dus verstuurd wordt vanaf 27 april 2018, zullen de nieuwe opzeggingstermijnen van toepassing zijn.
  • In geval van een verbreking van het contract met betaling van een verbrekingsvergoeding, gelden de huidige opzeggingstermijnen voor contractverbrekingen tot en met 30 april 2018. Wanneer de arbeidsovereenkomst verbroken wordt vanaf 1 mei 2018, zullen de nieuwe opzeggingstermijnen uitbetaald moeten worden.

Ondernemingen die de huidige langere opzeggingstermijnen in hun arbeidsreglement hebben opgenomen, zullen deze wijziging aan hun arbeidsreglement moeten toevoegen. De procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet hiervoor niet gevolgd worden. Het volstaat om elke werknemer een kopie van de wijziging van het arbeidsreglement te bezorgen en een kopie van de gewijzigde tekst te versturen naar de inspectie Toezicht Sociale Wetten.

Bron: Wet dd. 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, B.S. 30 maart 2018, 2de editie.

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.