Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 oktober 2017 - Vereenvoudiging van deeltijdse arbeid

 

De wet werkbaar en wendbaar werk vereenvoudigt een aantal formaliteiten voor deeltijdse arbeid. De krachtlijnen van de deeltijdse arbeid blijven evenwel behouden. Er wordt met andere woorden geen afbreuk gedaan aan de rechten en bescherming van de deeltijdse werknemers, noch geraakt aan de garanties tegen mogelijke misbruiken en de controlemiddelen in de strijd tegen de sociale fraude.

De bepalingen van de wet werkbaar en wendbaar werk inzake de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid treden in werking op 1 oktober 2017. Voor de werkgevers die vóór deze datum al deeltijdse werknemers met variabele werkroosters in dienst hebben, is er wel een overgangsperiode van zes maanden.

1.            Vereenvoudiging en versoepeling van de regels inzake bekendmaking van de werkroosters

-              Wat het arbeidsreglement betreft:

Tot nu toe was de werkgever wettelijk verplicht alle arbeidsregelingen en deeltijdse werkroosters die in de onderneming van toepassing zijn, op te nemen in zijn arbeidsreglement. Deze verplichting wordt afgeschaft.

Voortaan moet de werkgever een algemeen kader voor de toepassing van variabele deeltijdse werkroosters opnemen in zijn arbeidsreglement. Het arbeidsreglement moet dan de volgende vermeldingen bevatten:

•             het uur waarop de werkdag ten vroegste begint en ten laatste eindigt;

•             de dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen worden verricht;

•             de minimale en maximale dagelijkse  arbeidsduur;

•             de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur (wanneer de arbeidsregeling ook veranderlijk is);

•             de wijze waarop en de termijn waarbinnen deeltijdse werknemers op de hoogte worden gebracht van hun werkroosters.

Ook de vaste uurroosters moeten niet langer in het arbeidsreglement worden opgenomen aangezien ze nog steeds verplicht in de arbeidsovereenkomst moeten worden vermeld.

-              Wat de arbeidsovereenkomst betreft:

Zoals de wet tot nu toe al bepaalde voor deeltijdse werknemers met een vast werkrooster, moeten de arbeidsregeling en het overeengekomen werkrooster in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Wanneer de arbeidsregeling van de deeltijdse werknemer georganiseerd is volgens een cyclus van meer dan een week, moet op ieder ogenblik kunnen worden bepaald wanneer de cyclus begint. De cyclus moet uitvoerig worden beschreven in de arbeidsovereenkomst.

Voor deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster moet de arbeidsovereenkomst de overeengekomen arbeidsregeling vermelden en verwijzen naar het algemene kader voor variabele werkroosters bepaald door het arbeidsreglement. Bij ontstentenis van een geschrift overeenkomstig deze bepalingen kan de werknemer uit de bestaande arbeidsregelingen en werkroosters in de onderneming de gunstigste kiezen.

Een kopie van de arbeidsovereenkomst (of een uittreksel ervan dat de arbeidsregeling en het werkrooster van de deeltijdse werknemer vermeldt en zijn handtekening bevat) moet worden bewaard op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Deze kopie mag in papieren of elektronische vorm worden bewaard.

-              Wat de mededeling van variabele deeltijdse werkroosters betreft:

Momenteel  is de werkgever verplicht de werkroosters minstens 5 werkdagen op voorhand bekend te maken via aanplakking van een individueel bericht op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Er is ook bepaald dat een collectieve arbeidsovereenkomst (of het arbeidsreglement) een andere procedure voor bekendmaking van de werkroosters kan voorzien en dat een algemeen verbindend verklaarde sectorale arbeidsovereenkomst de bekendmakingstermijn kan wijzigen. De werkgever blijft er echter toe gehouden een bericht aan te plakken in de lokalen van de onderneming om een eventuele controle van de sociale inspectie mogelijk te maken. Dit bericht  moet worden bewaard gedurende een jaar vanaf de dag waarop het vermelde uurrooster niet langer van toepassing is.

In de toekomst moeten de werknemers gewoon door middel van een schriftelijk gedateerd bericht op de hoogte worden gebracht van hun individueel werkrooster. Deze mededeling moet minstens 5 werkdagen vóór het begin van de prestaties worden gedaan of binnen een andere termijn die bij een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien en niet minder dan een werkdag mag bedragen.

Er wordt meer ruimte gegeven voor moderne technologieën zoals e-mails, intranet van de onderneming, enz. De middelen voor bekendmaking van de werkroosters kunnen vrij worden bepaald op voorwaarde dat de gekozen methode betrouwbaar, adequaat en toegankelijk is.

Een kopie van dit bericht moet zich onder papieren of elektronische vorm bevinden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd en dit zodra en zolang het werkrooster van toepassing is.

-              Wat de controle van de afwijkingen op het normale werkrooster betreft:

Momenteel moet de werkgever alle afwijkingen op de deeltijdse werkroosters in een specifiek document opnemen. Het is echter mogelijk dit document onder bepaalde voorwaarden te vervangen door daartoe geschikte apparaten.

In de toekomst is de verplichting om over dergelijk document te beschikken enkel van toepassing op de werkgevers die geen betrouwbaar tijdsregistratiesysteem gebruiken. De volgende gegevens moeten  door dit systeem worden geregistreerd:

•             de identiteit van de werknemer;

•             voor elke dag, begin- en einduur van zijn prestaties alsook de rustpauzes;

•             de periode waarop de geregistreerde gegevens betrekking hebben.

Deze gegevens moeten 5 jaar worden bewaard en kunnen door de betrokken werknemer, de vakbondsafvaardiging en de bevoegde ambtenaren worden geraadpleegd.

2.            Uitbreiding van het krediet bijkomende uren

Voor deeltijdse werknemers met een flexibele arbeidsregeling voorziet een koninklijk besluit van 25 juni  1990 momenteel in een krediet van maximum 39 uren per kwartaal (hetzij 3 uren per week) die zonder overloon kunnen worden gepresteerd boven de gemiddelde duur vastgesteld in de arbeidsovereenkomst of boven het aangeplakte werkrooster.

Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 in voorbereiding. Dit koninklijk besluit zou op dezelfde datum in werking moeten treden als de bepalingen inzake deeltijdse arbeid van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk.

Dit krediet wordt in de toekomst op maximum 3 uren en 14 minuten per week gebracht met een maximum van 168 uren per jaar.

Bovendien zouden eventuele wijzigingen van het werkrooster op vraag van de werknemer geen aanleiding meer geven tot betaling van overloon.

3.            Glijdende uurroosters

Voortaan is het mogelijk een systeem van glijdende uurroosters te voorzien voor deeltijdse werknemers met een vast werkrooster.

Meer informatie hierover vindt u in onze infoflash over de nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur en op http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=45797.

Bronnen: Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 15 maart 2017, titel 5; het bericht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van 15 maart 2017 inzake  de inwerkingtreding van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.