Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf oktober 2017: nieuwe steunmaatregelen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervaardigt 3 nieuwe maatregelen vanaf 1 oktober 2017.

 

Vanaf 1 oktober 2017 zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 

-Twee activeringsmaatregelen voor de uitkeringen die kunnen worden afgetrokken van het nettoloon van de werknemer en een systeem van opleidingspremie creëren;

-De federale verminderingen van de RSZ-werkgeversbijdragen afschaffen;

-Nieuwe wijzigingen aanbrengen aan de vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen voor oudere werknemer (regionaal sinds 1 oktober 2016).

 

1.Vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen

 

Sinds 2014 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor alle verminderingen die overgedragen werden naar de Gewesten:

 

-Jonge werknemers;

-Oudere werknemers;

-Langdurig werkzoekenden (Activa, DSP, Sine);

-Werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering;

-Gesubsidieerde contractuelen;

-Mentors;

-Huispersoneel;

-Kunstenaars;

 

Gewijzigde federale maatregel

 

De enige vermindering van RSZ-bijdragen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoudt (evenwel met enkele wijzigingen) is de vermindering die wordt toegekend voor de tewerkstelling van oudere werknemers. Deze maatregel bleef behouden maar werd al gewijzigd op 1 oktober 2016 en zal opnieuw worden gewijzigd op 1 oktober 2017.

 

Afgeschafte federale maatregelen

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de federale maatregelen afgeschaft voor:

 

-De jonge werknemers (RSZ-vermindering + activering);

-De langdurig werkzoekenden (Activa, doorstromingsprogramma en Sine) (RSZ-vermindering + activering);

-De doelgroepvermindering voor werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering (werkgeversmaatregel);

-De doelgroepvermindering voor mentors.     

Bepaalde maatregelen worden afgeschaft op 1 oktober 2017, andere op 1 januari 2018.

 

Behouden federale maatregelen

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kondigt geen enkele wijziging aan op 1 oktober 2017 voor de volgende maatregelen:

 

-De doelgroepvermindering voor kunstenaars;

-De doelgroepvermindering voor onthaalouders;

-De doelgroepvermindering voor het huispersoneel;

-De doelgroepvermindering voor gesubsidieerde contractuelen.

 

2.Activering

 

1e nieuwe activeringsmaatregel: Generieke Activa

 

Deze maatregel is toegankelijk voor de niet-werkende werkzoekende die sinds 12 maanden is ingeschreven bij Actiris op het ogenblik dat de Activakaart wordt gevraagd of op de dag vóór de indiensttreding en in de voorafgaande periode van 18 kalendermaanden. Hij moet woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Zijn arbeidsovereenkomst moet minstens voor een halftijdse baan zijn gesloten en minstens 6 maanden duren.

 

De werkgever kan gedurende 30 maanden elke maand een bedrag op het nettoloon van de werknemer inhouden (= activering van de uitkering).

 

2e nieuwe activeringsmaatregel: Activa verminderde arbeidsgeschiktheid

 

Het recht op deze steunmaatregel kan worden geopend door de niet-werkende werkzoekende die sinds 1 dag is ingeschreven bij Actiris en een verminderde arbeidsgeschiktheid heeft op de datum waarop de Activakaart wordt gevraagd of de dag voor zijn indiensttreding. Hij moet woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

De werkgever kan gedurende 36 maanden elke maand een bedrag op het nettoloon van de werknemer inhouden (= activering van de uitkering).

 

3.Nieuwe premie: Opleidingspremie

 

De werknemer die:

 

-Het recht opent op een generieke Activa of een Activa verminderde arbeidsgeschiktheid;

-Jonger is dan 30 jaar op het ogenblik van de aanvraag van de arbeidskaart of de dag vóór de indiensttreding;

-Geen diploma of getuigschrift heeft hoger dan dat van lager secundair onderwijs (geen GHSO);

-Tewerkgesteld is met een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

-Een opleiding volgt om zijn vaardigheden te ontwikkelen

kan het recht openen voor zijn werkgever op een unieke premie die de kosten van zijn opleiding dekt.

 

Bronnen: Ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; BS 14.07.2017; Voorontwerp van besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I) betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen; Voorontwerp van besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de activeringsmaatregelen voor werkzoekenden.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.