Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 januari 2019 - Verhoging doelgroepverminderingen

Indien u als werkgever jongere of oudere werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, kan u onder bepaalde voorwaarden verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid genieten. Het gaat om laag- en middengeschoolde jongeren en 55-plussers. De lastenverlaging bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgevers normaliter moeten betalen voor deze werknemers.

Goed nieuws, want normaalgezien zullen de bedragen van deze doelgroepvermindering vanaf 1 januari 2019 stijgen, zonder overgangsperiode. De wijzigingen zullen dus ook meteen van toepassing zijn op reeds lopende doelgroepverminderingen.

De bedoeling van de Vlaamse Regering is om het doelgroepenbeleid nog verder te versterken door het gericht verhogen van de werkzaamheidsgraad van deze doelgroepen.

 

Doelgroepvermindering voor jongeren:

Volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen gedurende maximaal 2 jaar voor laaggeschoolde jongeren.

Voor de aanwerving van middengeschoolden blijft de doelgroepvermindering ongewijzigd.

 

Doelgroepvermindering voor oudere werknemers:

  • Volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen gedurende maximaal 2 jaar voor 55-plussers die vóór de aanwerving niet-werkend werkzoekend waren.

  • Stijging van het bedrag van de doelgroepvermindering voor zittende 60-plussers naar maximaal € 1.500 per kwartaal (in plaats van € 1.150 per kwartaal)

  • Dubbele verhoging van het jaarlijks loonplafond van de oudere werknemer.

    • Voor het 1e, 2e en 3e kwartaal verhoging tot € 13.945 per kwartaal (in plaats van € 13.400 per kwartaal)
    • Voor het 4e kwartaal verhoging tot € 18.545 per kwartaal. Deze verhoging dient ervoor te zorgen dat de werkgever zijn doelgroepvermindering niet verliest als de eindejaarspremie wordt betaald.

 

Het is echter wel nog wachten op de officiële publicatie van het uitvoeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad. We houden u op de hoogte.

 

Bron: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid principieel goedgekeurd op 13 juli 2018.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.