Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Verklaring vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor KMO-werkgevers

 

De structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1%, kortweg “IPA-korting” genoemd, werd in 2007 in het leven geroepen om de hoge loonlasten te verminderen. Dit percentage werd op 1 januari 2014 verhoogd met 0,12% voor ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 15 §1-6 W.Venn (zie verder). In totaal kon de vrijstelling 1,12% zijn van het brutobedrag van de bezoldigingen voor inhouding van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen.

De algemene IPA-korting van 1% wordt afgeschaft vanaf 1 april 2016, althans voor wat de profitsector betreft ter compensatie van de daling van de patronale bijdragen. In de non-profitsector blijft de IPA-korting van 1% wel behouden (1).

Werkgevers van de non-profitsector kunnen, net zoals de werkgevers uit de profitsector, genieten van de verhoogde 0,12% op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 15 §1-6 W.Venn. Artikel 15 bepaalt dat de vennootschappen of de natuurlijke personen voor het laatst afgesloten boekjaar, dienen te voldoen aan 2 van de 3 voorwaarden om als kleine vennootschap te worden gedefinieerd en aldus in aanmerking te komen voor die verhoogde vrijstelling:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: maximum 50;
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: maximum 9.000.000 euro;
  • balanstotaal: maximum 4.500.000 euro;

Ondernemingen die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen, kunnen voortaan toch als kleine vennootschap beschouwd worden, voor zover de criteria inzake omzet en balanstotaal niet overschreden worden. In geval van onderling verbonden vennootschappen dienen deze criteria op geconsolideerde basis berekend te worden.

Aangezien de criteria worden gecontroleerd voor het laatste afgesloten boekjaar, moet bij elke afsluiting van het boekjaar worden gecontroleerd of de vennootschap of natuurlijke persoon voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van de verhoogde structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

HDI vzw past de 0,12% vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing automatisch toe vanaf 1 april 2016, tenzij er een schriftelijk tegenbericht komt van de werkgever tegen 30/04/2016. Voor meer info kan u terecht bij uw dossierbeheerder.

 

 

(1)  Onder de non-profitsector vallen de werkgevers die onder de sociale maribelregeling ressorteren, de beschutte werkplaatsen (PC 327) en de PC’s 318, 318.01 en 318.02. Deze sociale maribel speelt een belangrijke rol voor de tewerkstelling in de non-profitsector en wordt deels gefinancierd door de algemene IPA-korting. Werkgevers die onder het toepassingsgebied van deze sociale maribel vallen, dienen immers 3/4 van de IPA-korting door te storten naar de sociale maribelfondsen. Voor deze werkgevers zal de patronale lastenverlaging doorgevoerd worden via een versterking van de structurele vermindering

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.