Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Verklaring vrijstelling doorstorting BV voor ondernemingen die werken in onroerende staat in ploegverband uitvoeren

In onze infoflash d.d. 6/4/2018 hebben we u reeds op de hoogte gebracht dat door de relancewet van 26 maart 2018 de bestaande lastenvermindering (vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing) wordt uitgebreid naar ploegenarbeid op werven (werken in onroerende staat). Deze maatregel treedt retroactief in werking op 1 januari 2018. Niet alleen de bouwsector in strikte zin komt in aanmerking, maar ook aanverwante sectoren (elektriciens, loodgieters, schilders, schoonmakers…). Begin mei 2018 zullen wij onze klanten (op wie de vermindering eventueel van toepassing kan zijn) een antwoordstrook bezorgen. Slechts wanneer uw dossierbeheerder dit ingevuld terugkrijgt, kunnen we de vermindering toepassen.

De vrijstelling geldt nu immers ook voor:

  • de ondernemingen waar het werk verricht wordt in één of meer ploegen van ten minste twee werknemers die hetzelfde of complementair werk doen zowel qua inhoud als qua omvang;
  • en voor zover het gaat om werken in onroerende staat die betrekking hebben op het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of gedeeltelijk, van een uit zijn aard onroerend goed, alsook elke handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het op zodanige wijze aan te brengen in een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt. De werknemers moeten de ploegenarbeid dus ter plaatse (op de werf) uitvoeren.

Er wordt niet geëist dat de ploegen elkaar in de loop van de dag opvolgen. Het werk mag zelfs door één ploeg verricht worden, maar de werknemers van die ploeg moeten wel op dezelfde werf tewerkgesteld zijn. Bovendien is het niet nodig dat ze ten minste 1/3 van hun werktijd in ploegverband gewerkt hebben.

Het is zelfs niet vereist dat er een ploegenpremie wordt toegekend aan de betrokken werknemers indien ze minstens een uurloon 13,75 EUR bruto ontvangen. Dergelijk bedrag wordt namelijk gelijkgesteld met de ploegenpremie. Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd.

De vrijstelling van doorstorting van de BV bedraagt 3% van alle belastbare bezoldigingen van de betrokken werknemers (bezoldigingen betaald of toegekend sinds 1 januari 2018). Het gaat hier om de belastbare bezoldigingen, inclusief de ploegenpremies, van alle werknemers vastgelegd overeenkomstig artikel 31, 2e lid, 1° en 2° van het WIB92, met uitsluiting van het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de loonachterstallen. De eventuele bijkomende premies worden evenmin meegeteld voor de vrijstelling van doorstorting van de BV. Het is de werkgever die kan genieten van dit voordeel, de werknemer zal geen invloed ondervinden op zijn nettoloon.

Het vrijstellingspercentage wordt  stelselmatig opgetrokken tot 6% vanaf 1 januari 2019 en vanaf 1 januari 2020 tot 18%.

HDI vzw past de 3% vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing niet automatisch toe. Wij passen dit pas toe indien u ons hiertoe de opdracht geeft via de antwoordstrook die wij u zullen bezorgen.

Bron: De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, “relancewet”, B.S. 30 maart 2018

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.