Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Verlof voor mantelzorg: erkenning mogelijk vanaf 1 september 2020

Via de wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers, werd een nieuwe vorm van thematische loopbaanonderbreking tot stand gebracht voor werknemers die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon. 

De werknemer die gebruik wenst te maken van dit nieuwe thematische verlof, moet voldoen aan een aantal voorwaarden.  Hij moet onder meer door zijn ziekenfonds erkend zijn als mantelzorger zoals geregeld door het koninklijk besluit van 16 juni 2020.  

De erkenning kan worden aangevraagd vanaf 1 september 2020. Vanaf dat moment zal de werknemer die over de betrokken erkenning beschikt, dit nieuwe thematische verlof kunnen aanvragen aan zijn werkgever en een uitkering aan de RVA

Meer informatie over de erkenning als mantelzorger kan verkregen worden bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en bij het ziekenfonds.

Bronnen

  • Wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers, B.S. 2 juli 2019.
  • Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, artikelen 100ter en 102ter.
  • Koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger,  B.S. 25 juni 2020.
Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.