Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Verplicht supplement door werkgever bij bepaalde vormen van tijdelijke werkloosheid

 

Het toekennen van een supplement bovenop de uitkeringen tijdelijke werkloosheid is een verplichting voor alle werkgevers. Het supplement is evenwel enkel verschuldigd voor de economische werkloosheid, de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer en de tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis.

Het bedrag van het supplement voor een arbeider is vastgesteld op minimum 2 euro per dag waarop de arbeider niet heeft gewerkt omwille van economische redenen, slecht weer of technische stoornis.

Opgelet!  Het gaat hier om een minimumbedrag.  Indien de sector (of de onderneming) in een supplement voorziet dat hoger ligt dan 2 euro per dag, dan zal dit hogere bedrag toegekend moeten worden.

Opmerking: In bepaalde sectoren werd deze verplichting echter doorgeschoven naar het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Voor bedienden wordt het bedrag van het supplement vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst of het ondernemingsplan die de tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden voorzien.

In onze nieuwsflash van 19/10/2016 meldden we reeds dat werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden om economische redenen, behoudens vrijstelling, voortaan pas recht zullen hebben op een uitkering indien ze een wachttijd doorlopen hebben.  Meer informatie over de voorwaarden die de werknemers moeten vervullen om recht te hebben op uitkeringen vindt u op de website van de RVA.

Een onrechtstreeks gevolg van deze nieuwe maatregel is evenwel dat deze werknemers in principe ook geen recht meer hebben op het supplement, aangezien het om een supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen gaat. Als werkgever moet u in principe dus enkel een supplement betalen aan die werknemers die recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Dit is evenwel niet altijd evident. Enerzijds omdat de werknemer tijdens zijn periode van economische werkloosheid dan geen enkel inkomen meer heeft, en anderzijds aangezien u als werkgever niet altijd weet of een werknemer al dan niet recht heeft op uitkeringen – het gaat immers om informatie van de werkloosheidsinstellingen die niet aan de werkgevers gecommuniceerd wordt. U dient deze informatie dus bij uw werknemers op te vragen.

Hierdoor kan het in de praktijk eenvoudiger zijn om deze supplementen toch aan al uw werknemers in economische werkloosheid te blijven betalen. Dit is immers niet verboden. Navraag bij de RSZ leert ons bovendien dat zij aanvaarden dat ook indien de werknemer geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen, het supplement toch nog vrij van socialezekerheidsbijdragen betaald kan blijven worden. De RSZ aanvaardt dat het ook in dit geval gaat om een aanvulling op een sociaal voordeel, aangezien u als werkgever de intentie hebt om de werkloosheid aan te vullen en de werknemer zich theoretisch bevindt in een situatie waarin hij recht op werkloosheidsuitkeringen zou kunnen hebben.

 

Bron: http://info.salar.be/

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.